Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips BT100B/100

Philips BT100B/100

Kod: 1029428

112,91 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zawsze miej muzykę, przy sobie
Wygodny, niewielki rozmiar, wspaniał,y dź,wię,k i duż,y wybó,r koloró,w. Ponadto BT100 oferuje wbudowaną, funkcję, bezprzewodowego przesył,ania przez Bluetooth, dzię,ki czemu jest doskonał,ym urzą,dzeniem dla drzemią,cego w każ,dym z nas ś,wiatowego znawcy mody.

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzię,ki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna kró,tkiego zasię,gu, solidna i energooszczę,dna. Technologia ta umoż,liwia ł,atwą, bezprzewodową, komunikację, z urzą,dzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urzą,dzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzię,ki temu moż,na w prosty sposó,b odtwarzać, bezprzewodowo ulubioną, muzykę, lub dź,wię,k z filmu bą,dź, gry.

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia gł,oś,ny, wolny od zniekształ,ceń, dź,wię,k
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na sł,uchanie muzyki z wyż,szym poziomem gł,oś,noś,ci —, nawet przy niskim stanie nał,adowania baterii. Umoż,liwia odbieranie przez urzą,dzenie sygnał,ó,w wejś,ciowych z zakresu 300–,1000 mV i zapobiega uszkodzeniom gł,oś,nikó,w w nastę,pstwie zniekształ,ceń, dź,wię,ku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał, dź,wię,kowy przechodzą,cy przez wzmacniasz i utrzymuje wartoś,ci graniczne w jego paś,mie, zapobiegają,c zniekształ,ceniom dź,wię,ku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowują,c ż,ą,dany poziom gł,oś,noś,ci. Zdolnoś,ć, gł,oś,nika przenoś,nego do osią,gania wartoś,ci granicznych spada wraz ze zuż,yciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywoł,ane brakiem energii w baterii, dzię,ki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształ,ceń,.

Wbudowany akumulator umoż,liwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Podkrę,ć, gł,oś,noś,ć, —, kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć, się, ulubioną, muzyką, bez koniecznoś,ci walki z plą,czą,cymi się, przewodami zasilają,cymi i ucią,ż,liwego poszukiwania gniazdka. Dzię,ki moż,liwoś,ci przenoszenia moż,esz cieszyć, się, wspaniał,ą, muzyką, w każ,dym miejscu.

Wbudowany mikrofon umoż,liwia prowadzenie rozmó,w telefonicznych w trybie gł,oś,nomó,wią,cym.
Dzię,ki wbudowanemu mikrofonowi gł,oś,nik ten moż,e ró,wnież, dział,ać, jako zestaw gł,oś,nomó,wią,cy. W momencie nadejś,cia poł,ą,czenia przychodzą,cego muzyka jest wstrzymywana i moż,na rozmawiać, przez gł,oś,nik. Sprawdza się, to doskonale zaró,wno w przypadku rozmó,w sł,uż,bowych, jak i prywatnych.

SystemMono
PrzeznaczenieMuzyka
Stacja dokującaNie
RegulatoryNie
Moc głośników (sumaryczna)2 W
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
ZasilanieAkumulator wbudowany
Akcesoria w zestawie

- Przewó,d USB do ł,adowania za pomocą, komputera
- Broszura gwarancyjna (cał,y ś,wiat)
- Instrukcja szybkiej instalacji

KolorCzarny
Wymiary

63 x 63 x 82 , mm.

Waga180 g
Pozostałe parametry

Zgodnoś,ć,:
iPad:
- iPad 1
- iPad 2
- Nowy iPad
- iPad mini
- iPad z wyś,wietlaczem Retina
iPhone:
- iPhone 3
- iPhone 3G
- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
iPod touch:
- 3. generacja lub pó,ź,niejsze
- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- Wspó,ł,praca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej
- Inne urzą,dzenie Bluetooth: TAK

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1029428
Producent Philips
Kod producenta BT100B/100
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje