Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Pentagram P6351 Router ADSL2+ WiFi N 300M (2T2R, 4xLAN, 1xWAN, 2x3dBi)

Pentagram P6351 Router ADSL2+ WiFi N 300M (2T2R, 4xLAN, 1xWAN, 2x3dBi)
157,02 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Router Pentagram Cerberus Wi-Fi 802.11n [P 6351]

Cerberus [P 6351] 802.11n jest idealny do podział,u ł,ą,cza typu Neostrada mię,dzy kilka komputeró,w.

Cerberus [P 6351] pozwala przesył,ać, dane znacznie szybciej niż, poprzednie technologie 802.11g, nawet do 300 Mb/s. Urzą,dzenie wysył,a dane wielokanał,owo, dzię,ki czemu jest bardziej wydajne. Routery pracują,ce w standardzie 802.11n potrafią, wykorzystać, zjawisko interferencji fal (spowodowanej odbijaniem się, fal od ś,cian i przedmiotó,w) do wzmocnienia sygnał,u i eliminują, ewentualne zakł,ó,cenia.
Aby sprostać, coraz intensywniejszym zastosowaniom bezprzewodowego internetu, niezbę,dna jest o wiele wię,ksza wydajnoś,ć,. Jest ona ró,wnież, konieczna do obsł,ugi wielu operacji jednocześ,nie w ramach jednej sieci. Przykł,adem takich zastosowań, jest przesył,anie plikó,w multimedialnych, w tym plikó,w wideo o wysokiej rozdzielczoś,ci (high-definition) oraz korzystanie z gier w sieci bezprzewodowej.

Kolejna zaletą, jest zwię,kszony zasię,g, któ,ry moż,e wynosić, ponad 100 metró,w w otwartym terenie i to przy wykorzystaniu zwykł,ej anteny. Zależ,y to od zastosowanych nadajnikó,w i infrastruktury, ale bę,dzie i tak znacznie wię,kszy od osią,galnego w dotychczasowym standardzie 802.11g. W przestrzeni domowej czy biurowej wpł,yw na zasię,g moż,e mieć, np. gruboś,ć, ś,cian. 802.11n to takż,e mniej martwych punktó,w sieci bezprzewodowej w poró,wnaniu do poprzednikó,w i lepsze pokrycie sygnał,em, co powoduje, ż,e sieć, bezprzewodowa dotrze do wszystkich pomieszczeń, i zakamarkó,w domu/biura.

Cerberus [P 6351] peł,ni funkcję, bramy (ang. gateway), dzię,ki któ,rej moż,na podł,ą,czyć, sieć, lokalną, do internetu. Dla sieci bezprzewodowych peł,ni funkcję, punktu dostę,powego (access point).
Cerberus umoż,liwia zarzą,dzanie pasmem (QoS), bazują,cym na adresach IP, protokoł,ach i numerach portó,w, co pozwala na wydajne podzielenie ł,ą,cza przydzielonego od ISP dla konkretnych uż,ytkownikó,w lub protokoł,ó,w sieciowych i zapobiega zapychaniu ł,ą,cza internetowego. Wyposaż,ony w technologię, WPS Wireless Protected Setup umoż,liwiają,cą, automatyczne zabezpieczenie sieci w kilka sekund.

Wszystkie funkcje urzą,dzenia moż,na ł,atwo konfigurować, z poziomu przeglą,darki internetowej.

KOMPATYBILNOŚ,Ć,
Najnowszy router Pentagram bezproblemowo wspó,ł,pracuje ró,wnież, ze starszymi urzą,dzeniami, dział,ają,cymi w standardach: b, g

Najważ,niejsze cechy PENTAGRAM Cerberus [P 6351]:

 • idealny do podział,u ł,ą,cza typu Neostrada (ADSL - Aneks A) mię,dzy kilka komputeró,w
 • standard 802.11n 2T2R (2 nadajniki + 2 anteny)
 • QoS
 • wyposaż,ony w technoogie (WPS) Wireless Protected Setup
 • obsł,uga DDNS
 • wsparcie dla VPN
 • super mocna antena (3 dBi)
 • wbudowany firewall umoż,liwiają,cy kontrolę, rodzicielską, (blokowanie URL)
 • zdalne zarzą,dzanie routerem dzię,ki obsł,udze protokoł,u SNMP
 • moż,liwoś,ć, wydzielenia logicznej sieci komputerowej w ramach innej, wię,kszej sieci fizycznej (VLAN)
 • szyfrowanie WEP, WPA i WPA2/PSK
W zestawie
 • Cerberus [P 6351]
 • zasilacz
 • kabel sieciowy "na wprost" (RJ-45)
 • kabel telefoniczny (RJ-11)
 • CD
 • instrukcja instalacji
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 140256
Producent Pentagram
Kod producenta P6351 ADSL2+ Wi-Fi 802.11n 300M
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.pentagram.pl
Recenzje