Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ovislink WFP-151U AirLive Wireless-N Multi-function Print Server

Ovislink WFP-151U AirLive Wireless-N Multi-function Print Server

Kod: 151635

242,78 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

WFP-151U
Wireless-N Multi-function Print Server

- Kompatkowa wielkoś,ć,, wspiera drukarki USB oraz drukarki wielofunkcyjne
- Udostę,pnia wielofunkcyjne drukarki wielu uż,ytkownikom przewodowo lub bezprzewodowo
- Kompatybilny z Wireless-N (Technologią, bezprzewodową, N) zwię,ksza zasię,g i wydajnoś,ć, urzą,dzeń,
- Obsł,uguje Virtual USB, protokoł,y drukowania dla ró,ż,nych systemó,w operacyjnych
- Ł,atwa w obsł,udze instalacja poprzez stronę, Web i/lub poprzez program konfiguracyjny pod Windows

AirLive WFP-151U to kompaktowe superszybkie urzą,dzenie USB pozwalają,ce na podł,ą,czenie wszystkich uż,ytkownikó,w do bezprzewodowej sieci udostę,pniają,c drukarkę, wszystkim podł,ą,czonym w ramach tej sieci. Ten porę,czne urzą,dzenie oparte jest na technologii bezprzewodowej WIreless-N co dał,o moż,liwoś,ć, pracy z prę,dkoś,ciami do 150Mbps i pozwolił,o na znaczne zwię,kszenie zasię,gu pracy urzą,dzenia. WFP-151U moż,e pracować, ze starszymi urzą,dzeniami poprzednich technologii 802.11b oraz 802.11g.

Wirtualny Port USB
Narzę,dzie WFP zainstaluje wirtualny port USB na Twoim komputerze (wielofunkcyjna drukarka pojawi się, jako lokalny port USB). Ta technologia zwię,ksza kompatybilnoś,ć, pomię,dzy drukarką, a print serwerem.
 ,
Funkcja Automatycznego Zwalniania sprzę,tu
Obecna technologia pozwala tylko jednemu uż,ytkownikowi drukować, z danego wirtualnego portu USB. Jednakż,e, AirLive WFP-151U pokonał, ten problem przez stworzenie moż,liwoś,ci drukowania poprzez automatyczne wykrywanie dostę,pnoś,ci drukarki.
 ,
Zapewnia kompletną, metodę, drukowania  , , ,  ,
AirLive WFP-151U zawiera kompilację, nowoczesnej technologii wirtualnego USB i tradycyjnego protokoł,u drukowania tj. LPR, IPP i RAW. Uż,ytkownik , stosownie do potrzeb, ma moż,liwoś,ć, wyboru najlepszej metody drukowania.

*Przy wyborze tradycyjnej metody drukowania w Windows Vista jedynym protokoł,em , dostę,pnym jest LPR. Zaleca się, jednak, stosowanie Wirytualnego USB.  , , ,  ,
Technologia Wireless-N
Technologia Wireless-N w znaczą,cy , sposó,b , wpł,ynę,ł,a , na rozwó,j , cał,kowitej wydajnoś,ci i funkcjonowanie sieci bezprzewodowych. , Technologia Wireless-N szybkoś,cią, transferu i zasię,giem przewyż,sza 802.11g. Dostarcza 3 razy szybszą, wymianę, danych od Wireless-G. Nowy standard obsł,uguje MIMO i , technologię, "smart antena" - pozwala to na zwię,kszenie odległ,oś,ci w Twoim domu lub biurze.
 ,
Cał,kowicie kompatybilny z Wireless-G
Rodzina AirLive Wireless-N jest wpeł,ni kompatybilna z urzą,dzeniami Wireless b/g. Wireless-N jest tym czego potrzebuje Twoja sieć, czynią,c ją, nowoczesną, i otwartą, na przyszł,e rozwią,zania techniczne.
 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 151635
Producent Ovislink
Kod producenta WFP-151U
EAN 4719869615831
Strona www http://www.ovislink.com
Recenzje