Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Wireless Trackball M570 - EMEA

Logitech Wireless Trackball M570 - EMEA

Kod: 668370

346,86 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Logitech M570 Bezprzewodowy Trackball
Bezprzewodowy, stale podł,ą,czony odbiornik, dł,uga ż,ywotnoś,ć, baterii oraz precyzyjne sterowanie kursorem zapewnia cał,kiem nowy poziom komfortu, dzię,ki któ,remu moż,esz pracować, i grać, w dowolnym miejscu.

Komfortowa obsł,uga trackballa
Trackball pozostaje zawsze na swoim miejscu, dzię,ki czemu nie musisz poruszać, kursora cał,ym ramieniem. Jego zgrabny kształ,t ś,wietnie pasuje do dł,oni i zapewnia wygodną, pracę, przez cał,y dzień,.
Zajmuje mał,o miejsca
Brakuje miejsca? To ż,aden problem. Ponieważ, trackballa nie trzeba przemieszczać,, nadaje się, on idealnie do zastosowania na niewielkich obszarach i zatł,oczonych biurkach.
Sprawdzony kształ,t
Trackball Logitech Trackman Wheel pokochał,o wiele osó,b. Logitech ulepszył, jego sprawdzony kształ,t, tworzą,c model M570.
Zaawansowana technologia ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej 2,4 GHz firmy Logitech
Korzystaj z niezawodnoś,ci poró,wnywalnej do rozwią,zań, przewodowych, ale bez kabli. Dane są, przesył,ane szybko i praktycznie bez opó,ź,nień, oraz zanikó,w ł,ą,cznoś,ci.
Bezprzewodowa swoboda
Kto chce się, potykać, o kable? Zaawansowane poł,ą,czenie bezprzewodowe zapewnia moż,liwoś,ć, sterowania notebookiem i komputerem stacjonarnym peł,nią,cym funkcję, kina domowego z odległ,oś,ci do 10 metró,w*.
Niewielki odbiornik bezprzewodowy
Jest tak mał,y, ż,e moż,e pozostać, podł,ą,czony do portu USB. Nie trzeba go odł,ą,czać, podczas przenoszenia i podró,ż,y ani martwić, się, o jego zgubienie. Twó,j trackball jest zawsze gotowy do uż,ycia.
Technologia Logitech®, Unifying
Z ł,atwoś,cią, podł,ą,cz maksymalnie sześ,ć, zgodnych urzą,dzeń, bezprzewodowych —, klawiatury, klawiatury numeryczne czy myszy —, bez koniecznoś,ci podł,ą,czania wielu odbiornikó,w USB.
Schowek na odbiornik
Jeś,li chcesz odł,ą,czyć, niewielki odbiornik, po prostu ukryj go w schowku obok baterii.
18-miesię,czna ż,ywotnoś,ć, baterii
Bateria o dł,ugiej ż,ywotnoś,ci praktycznie eliminuje problemy z czę,stą, wymianą,.** Wył,ą,cznik zasilania oszczę,dza energię,, a wskaź,nik poziomu nał,adowania baterii zapobiega niespodziankom.
Praca i zabawa tam, gdzie chcesz
Gdziekolwiek zechcesz korzystać, z trackballa, zawsze zapewnia on precyzyjną, kontrolę, nad kursorem. Twarde stoł,y, wygodne sofy i pofał,dowana poś,ciel to dla trackballa M570 ż,aden problem.
Regulowana prę,dkoś,ć,
Trackball M570 jest teraz wyposaż,ony w regulowany czujnik laserowy, któ,ry zapewnia wię,kszy zakres zmian szybkoś,ci kursora oraz doskonał,ą, kontrolę,.
Kó,ł,ko przewijania
Moż,esz z ł,atwoś,cią, przewijać, strony internetowe i dokumenty w gó,rę, i w dó,ł,.
Programowalne przyciski
Moż,esz przypisywać, funkcje do przyciskó,w trackballa, uł,atwiają,c i przyspieszają,c wykonywanie czynnoś,ci.***
Przyciski Dalej/Wstecz
Szybkie poruszanie się, po dokumentach i przeglą,danie ulubionych witryn internetowych jest niezwykle proste dzię,ki ł,atwo dostę,pnym przyciskom Dalej/Wstecz.
Wygodne czyszczenie
W przypadku koniecznoś,ci wyczyszczenia trackballa wyję,cie kulki to pestka.
Wygodne przenoszenie
Twoje biurko, wygodne krzesł,o, ł,ó,ż,ko —, trackballa moż,esz z ł,atwoś,cią, przenieś,ć, w dowolne miejsce. Kulka pozostanie na swoim miejscu, nawet jeś,li ustawisz trackballa do gó,ry nogami.
Liczba przycisków6
KolorCzarny
Liczba rolek1
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsUSB
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 668370
Producent Logitech
Kod producenta 910-001882
EAN 5099206025172
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje