Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Klawiatura Logitech Illuminated Keyboard K740 USB

Logitech Klawiatura Logitech Illuminated Keyboard K740 USB

Kod: 449071

332,39 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Logitech K740 Illuminated Keyboard
Cienka, elegancka klawiatura z podś,wietlonymi klawiszami i mię,kką, podpó,rką, pod nadgarstki —, wygodne pisanie nawet w ciemnoś,ci.

Wyrzeź,bione laserem, podś,wietlane klawisze
Sprawne pisanie przy sł,abym oś,wietleniu, a nawet w ciemnoś,ci. Podś,wietlone klawisze są, wyraź,ne, jasne i proste do odczytania. Podś,wietlane są, same klawisze. Dzię,ki temu widzisz to, co potrzebujesz i nic nie rozprasza Twojej uwagi.
Rę,czna regulacja jasnoś,ci
Podś,wietlenie klawiszy moż,na takż,e dostosować, rę,cznie za pomocą, klawiszy znajdują,cych się, w gó,rnym prawym rogu klawiatury. Dostę,pne są, trzy poziomy intensywnoś,ci oś,wietlenia, moż,na je takż,e wył,ą,czyć,.
Port USB
Aby zaczą,ć, uż,ywać, klawiatury, wystarczy ją, podł,ą,czyć, do portu USB. Kabel ma ok. 1,8 m dł,ugoś,ci —, wystarczy, aby się,gną,ć, do komputera pod biurkiem lub na nim.
Elegancka konstrukcja
Klawiatura jest cał,a czarna z pomarań,czowymi elementami wskazują,cymi klawisze FN. Z lewej, gó,rnej i prawej strony znajdują, się, przezroczyste elementy, a czarny, bł,yszczą,cy pasek oddziela klawisze od podpó,rki pod nadgarstki. W podobnym pasku po prawej stronie klawiatury znajdują, się, diody LED klawiszy Num Lock, Caps Lock i Scroll Lock, sprawiają,c, ż,e nasza klawiatura wyglą,da naprawdę, elegancko na biurku.
Bardzo cienki profil
Klawiatura jest szczegó,lnie cienka, zwł,aszcza gdy patrzy się, na nią, z boku. Tylko 9,3 mm (1/3 cala) od obudowy do klawiszy uł,atwia utrzymanie zgrabnego, uporzą,dkowanego miejsca pracy.
Klawisze w ukł,adzie Logitech PerfectStroke™,
Klawisze w ukł,adzie PerfectStroke rozkł,adają, sił,ę, nacisku ró,wnomiernie na powierzchni klawiszy, dzię,ki czemu każ,de naciś,nię,cie klawisza jest wygodne, pł,ynne i ciche —, nawet po naciś,nię,ciu krawę,dzi klawisza.
Mię,kka podpó,rka pod nadgarstki
Wbudowana podpó,rka ma mię,kką,, gumową, powł,okę, zwię,kszają,cą, wygodę, pracy. Podczas pisania dł,onie powinny poruszać, się, swobodnie i znajdować, nieco nad podpó,rką, pod nadgarstki. W przerwach moż,esz poł,oż,yć, nadgarstki na podpó,rce i dać, im chwilę, odpoczą,ć,. Poł,oż,enie klawiatury na biurku na pł,asko pozwala na uł,oż,enie nadgarstkó,w w lepszej (prostej) pozycji, lecz jeś,li potrzebujesz podnieś,ć, ją, trochę,, moż,esz wysuną,ć, odpowiednio nó,ż,ki.
Peł,nowymiarowy ukł,ad
Peł,ny ukł,ad z klawiaturą, numeryczną, i duż,ymi strzał,kami pozwalają,cymi na proste poruszanie się, po dokumencie. Kilka dodatkowych cech pozwala na naprawdę, wygodną, pracę,:
  • Najczę,ś,ciej uż,ywane funkcje —, wyszukiwanie, e-mail lub sterowanie multimediami —, są, dostę,pne za pomocą, klawisza FN.
  • Oddzielne klawisze pozwalają, na sterowanie intensywnoś,cią, podś,wietlenia, sił,ą, gł,osu i jego wyciszeniem.
  • Klawisz Start systemu Windows®, 8 zapewnia ł,atwy dostę,p do ekranu startowego.
  • Czę,sto uż,ywany klawisz DELETE jest wię,kszy, dzię,ki czemu moż,na go ł,atwiej znaleź,ć, palcami, natomiast klawisz INSERT został, przeniesiony na gó,rę, klawiatury, tak aby nie naciskać, go przypadkiem.
  • Klawisze w wierszu ze spacją, są, nieco uniesione, tak aby podczas pisania nie był,a dotykana krawę,dź, konstrukcji klawiszy.
  • 12 klawiszy skró,tó,w, któ,re moż,na skonfigurować, za pomocą, programu Logitech SetPoint™,.
Mysz w zestawienie
InterfejsUSB
KolorCzarny
Sposób połączeniaKabel
Kolor

Czarny

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows®, 8, Windows 7, Windows XP lub Windows Vista

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 449071
Producent Logitech
Kod producenta 920-005696
EAN 5099206045996
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje