Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech 910-003423

Logitech 910-003423

Kod: 969382

377,69 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przesył,anie danych przez kabel
Ł,adowanie nigdy nie powoduje przerwania gry
Nie trzeba przerywać, gry, gdy nadejdzie koniecznoś,ć, nał,adowania. Mysz G700s ł,aduje się, podczas rozgrywki przez standardowy kabel Micro-USB. Aby rozpoczą,ć, ł,adowanie, wystarczy pł,ynnie przeł,ą,czyć, się, z trybu bezprzewodowego na poł,ą,czenie w trybie przesył,ania danych przez standardowy kabel Micro-USB. Dwa standardowe akumulatory AA NiMH ł,adują, się, bez przerywania gry.

13 programowanych elementó,w sterują,cych
Pod kontrolą,
Osią,gaj doskonał,e wyniki przy uż,yciu domyś,lnej konfiguracji natychmiast po wyję,ciu z pudeł,ka. Moż,esz takż,e skonfigurować, polecenia wywoł,ywane jednym przyciskiem dla dział,ań,, któ,re zwykle wymagają, zagł,ę,biania się, w menu. Uzyskaj szybszy dostę,p do funkcji „,naciś,nij, aby rozmawiać,”,. Obniż,aj tymczasowo rozdzielczoś,ć,, aby celować,. Przypisz dowolne polecenie lub makro obejmują,ce kilka poleceń, do jednego z 13 programowalnych przyciskó,w, korzystają,c z opcjonalnego oprogramowania Logitech Gaming Software (LGS).*

Niezmienna szybkoś,ć, odś,wież,ania poł,oż,enia, przewodowo lub bezprzewodowo
Jednoś,ć, myś,li i dział,ania
Moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e każ,de polecenie jest wykonywane tak szybko, jak to moż,liwe. Mysz G700s utrzymuje stał,ą, szybkoś,ć, odś,wież,ania 1 ms, niezależ,nie od tego, czy pracuje w trybie bezprzewodowym 2,4 GHz, czy też, jest poł,ą,czona przez USB. Szybkoś,ć, ta jest nawet osiem razy wię,ksza niż, w przypadku standardowej myszy USB, co oznacza, ż,e mysz G700s przechwytuje Twoje ruchy dokł,adnie wtedy, gdy je wykonasz.

Przeł,ą,czanie czuł,oś,ci podczas gry
Bł,yskawiczna gotowoś,ć,
Wykonuj wł,aś,ciwe ruchy w każ,dej sytuacji. Mysz G700s oferuje wiele ustawień, rozdzielczoś,ci (dpi). ,
Moż,esz:
- Przeł,ą,czać, ustawienia, aby szybko wybierać, opcje na ekranie
- Przeglą,dać, mapę, gry (do 8200 dpi)
- Obniż,ać, rozdzielczoś,ć,, aby precyzyjnie celować, snajperką, z dokł,adnoś,cią, do piksela
- Uż,ywać, wygodnie rozmieszczonych, dedykowanych przyciskó,w do wybierania jednostek (200 dpi)

Dwa tryby kó,ł,ka przewijania ,
Precyzja i prę,dkoś,ć, —, bez ż,adnych kompromisó,w
W przeciwień,stwie do wię,kszoś,ci myszy z kó,ł,kiem przewijania, mysz G700s oferuje funkcję, bł,yskawicznego przewijania w dwó,ch trybach. W grach moż,esz bł,yskawicznie i precyzyjnie wybierać, opcje menu, kliknię,cie po kliknię,ciu. Moż,esz takż,e bł,yskawicznie przewijać, strony internetowe jednym szybkim ruchem obracają,cego się, swobodnie kó,ł,ka bł,yskawicznego przewijania.

SensorLaserowy
Liczba przycisków13
Liczba rolek1
ProfilPraworęczny
Rozdzielczość (min.)200 dpi
Rozdzielczość (maks.)8200 dpi
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieBrak danych
Akcesoria w zestawie

- Mysz
- Odbiornik bezprzewodowy
- Kabel do ł,adowania
- Przedł,uż,acz odbiornika
- Dokumentacja

KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

Trwał,oś,ć,
- Przyciski (lewy, prawy): 20 milionó,w kliknię,ć,
- Stopki: 250 kilometró,w

Ś,ledzenie
- Przetwarzanie obrazu: 12 megapikseli na sekundę,
- Maks. przyspieszenie**: 30 G
- Maks. szybkoś,ć,**: do 4,19 m/s

Czas reakcji
- Format danych USB (16 bitó,w na oś,)
- Szybkoś,ć, przesył,ania danych przez USB: do 1000 raportó,w na sekundę,
- Tryb uś,pienia: zmienny

** Przetestowano przy uż,yciu najpopularniejszych podkł,adek pod myszy do gier

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 969382
Producent Logitech
Kod producenta 910-003423
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje