Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

LG Monitor 34 34UM95-P

LG Monitor 34 34UM95-P

Kod: 623839

2 935,74 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UltraPanoramiczny ekran QHD 3440X1440 oferuje niezró,wnaną, jakoś,ć, obrazu. 10 bitowa matryca AH-IPS odwzorowują,ca ponad 99% przestrzeni barw AdobeRGB gwarantują, doskonał,ą, jakoś,ć, obrazu któ,ra zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Pró,cz doskonał,ego obrazu monitor ten jest doskonał,ym narzę,dziem do pracy z pakietem , Microsoft Office, gdzie w programie Excel zobaczymy aż, 47 kolumn i 63 wiersze.

- ThunderboltTM 2 - Thunderbolt™, 2 to rewolucyjna technologia przewodowa wspierają,ca jednocześ,nie wyś,wietlanie materiał,u w wysokiej rozdzielczoś,ci oraz superszybki przesył, danych pomię,dzy urzą,dzeniami przy pomocy pojedynczego, porę,cznego zł,ą,cza. Uż,ytkownicy mogą, wykorzystać, transfer danych do 20Gbps dzię,ki czemu ł,atwo podniosą, moż,liwoś,ci obliczeniowe swoich systemó,w poprzez proste, ł,ań,cuchowe podł,ą,czenie nawet 6 urzą,dzeń,.

- Zarzą,dzanie kolorami –, Dla uzyskania naturalnych koloró,w odpowiadają,cych rzeczywiś,cie zarejestrowanym monitor 34UM95 moż,na skalibrować, w dowolnym momencie bez opierania się, wartoś,ciach przewidywanych dla zastosowanej karty ,graficznej. Monitor jest wyposaż,ony we wbudowany, tzw. Scaler oraz oprogramowanie True Color Finder, któ,re bezpoś,rednio dostosowuje ustawiania koloró,w tak by odpowiadał,y temperaturze barwowej wskazanej przez uż,ytkownika.

- 10-bitowa matryca - 10-bit’,owa matryca jest wstanie wyś,wietlić, 64 razy wię,cej koloró,w niż, 8-bit’,owa, dzię,ki czemuwyś,wietlane kolory są, naturalne i pł,ynnie przechodzą, mię,dzy sobą, bez irytują,cego efektu pasmowania. Z tym monitorem dowiesz się, jak wspaniale moż,na odwzorować, kolory i już, bę,dziesz wiedział, jaki obraz powinien wyś,wietlać, profesjonalny monitor.

- Matryca AH-IPS - Zaawansowane technologicznie matryce LG IPS charakteryzują, się, stabilnoś,cią, koloró,w oraz stał,ą, ich temperaturą, barwową,. Dzię,ki temu obrazy wyś,wietlane na monitorze odpowiadają, oryginalnym. Matryce LG IPS pozwalają, cieszyć, się, realistycznymi kolorami bez jakichkolwiek przekł,amań, niezależ,nie od tego czy przed nim siedzisz, stoisz, czy leż,ysz. LG IPS zawsze wyś,wietla nieskazitelny obraz charakteryzują,cy się, pł,ynnymi przejś,ciami tonalnymi. Dzię,ki temu nawet wielogodzinna rozrywka z ulubioną, grą, czy maraton filmowy to komfortowe doznanie.

- Mac Pro®, –, Monitor LG 34UM95 jest kompatybilny z Mac Pro®,. Dwa autorskie programy 4-Screen Split oraz True Color Finder są, przygotowane w wersji dedykowanej dla uż,ytkownikó,w Mac Pro®,. Zsynchronizuj swó,j Mac Pro®, z najlepszym monitorem dla grafikó,w i innych profesjonalnych uż,ytkownikó,w Mac Pro®,

- Design - Przezroczysta podstawa Crystal Float w poł,ą,czeniu z nową, linią, super-slim CINEMA Screen sprawia wraż,enie jak by monitor unosił, się, w powietrzu. Design sam w sobie jest minimalistyczny i mił,o draż,ni estetyczne zmysł,y. Wię,c postaw monitor na biurku i bez reszty znuż, się, w ś,wiecie cyfrowej rozrywki.

- 4-Screen Split - Z UltraPanoramicznym monitorem 21 moż,esz pracować, ró,wnocześ,nie z 4 programami wyś,wietlonymi jednocześ,nie na ekranie. Funkcja 4-Screen Split wygodnie podzieli Twó,j ekran na 2 do 4 konfigurowalnych ekranó,w o wybranym przez Ciebie rozmiarze i ukł,adzie, bez ryzyka wzajemnego zasł,aniania się, okien. Aplikacja ta, w peł,ni kompatybilna z Mac®,, oferuje 8 ró,ż,nych ukł,adó,w okien w ró,ż,nych proporcjach. Od wykorzystania tej funkcji dzieli cię, tylko jedno kliknię,cie, kliknię,cie, któ,re nie tylko poprawi Twó,j komfort, ale ró,wnież, efektywnoś,ć, pracy.

- Dual Link-up - Dual Link-up umoż,liwia jednoczesne wyś,wietlanie na jednym ekranie obrazó,w z 2 niezależ,nych ź,ró,deł, takich jak komputer, aparat fotograficzny, smarphone, czy odtwarzacz Blu-ray. Dzię,ki temu oglą,dają,c film z odtwarzacza Blu-ray moż,esz jednocześ,nie pracować, na arkuszu kalkulacyjnym na komputerze. Monitor 34UM95 jest wyposaż,ony w udoskonalony protokó,ł, Dual Link-up, któ,ry umoż,liwia poł,ą,czenie z wykorzystaniem dwó,ch zł,ą,czy HDMI uł,atwiają,c podł,ą,czanie urzą,dzeń, do monitora.

- Reader Mode - W tym trybie zostaje zredukowana emisja ś,wiatł,a niebieskiego, dzię,ki czemu obraz staje się, cieplejszy, co zapewnia optymalne warunki do czytania i zmniejsza zmę,czenie oczu. Tylko jedno dotknię,cie przycisku dzieli Cię, od dostrojenia monitora w sposó,b zapewniają,cy komfortowe czytanie nawet przez wiele godzin dziennie.

- Flicker Safe - Nowa technologia LG chroni oczy przed wyczerpują,cym migotaniem i nadmiarem mę,czą,cego niebieskiego ś,wiatł,a. Zaawansowane sterowania podś,wietleniem praktycznie eliminuje mę,czą,cy oczy efekt migotania obrazu. By skorzystać, z tego systemu wystarczy jedno, proste kliknię,cie. Rozwią,zanie to umoż,liwia komfortową,, wielogodzinną, zabawę, i pracę, z monitorem.

- Dż,ojstik - Nowy dż,ojstik sterowania menu monitora stanowi harmonijne poł,ą,czenie precyzji sterowania z analogową, czuł,oś,cią, dotyku. Poł,ą,czenie nowoczesnej technologii i design’,u ze znanym dobrze dż,ojstikiem pozwala na proste, przyjemne w dotyku sterowanie. Dodatkowo intuicyjny interfejs uż,ytkownika został, przejrzyś,cie skonstruowany, jest zrozumiał,y i uł,atwia szybki wybó,r poż,ą,danych ustawień,.

Proporcje obrazu21:9
Przekątna ekranu34''
Typ matrycyAH-IPS
Powierzchnia matrycyMatowa
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Rozdzielczość3440 x 1440
Czas reakcji5 ms
Jasność320 cd/m²,
Kontrast statyczny1 000:1
Kontrast dynamiczny5 000 000:1
Kąt widzenia poziomy178 °,
Kąt widzenia pionowy178 °,
Ilość kolorów1,07 mld
Gniazda we/wy1 x DisplayPort
Wbudowane głośnikiTak
Moc głośników14 W
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
CertyfikatyCE
Standard VESA100 x 100
Pobór mocy38 W
Akcesoria w zestawie0
Akcesoria opcjonalne0
KolorCzarny
Wymiary

830x173x469 mm

Waga7.7 kg
Pozostałe parametry

- 4-Screen Split
- Dual Link-up
- Reader Mode
- Flicker Safe
- Kalibracja Fabryczna
- Kalibracja Sprzę,towa (True color Finder)
- Hub USB
- DDC/CI
- Intelligent Auto (automatyczne dostosowanie rozdzielczoś,ci)
- Plug &, Play
- HDCP

Informacje o gwarancji0
Zasilanie

100-240V, zewnę,trzny zasilacz

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 623839
Producent LG
Kod producenta 34UM95-P
EAN 8806084565570
Strona www http://www.lge.pl
Recenzje