Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

LevelOne karta sieciowa WiFi USB 802.11n/150Mbps RP-SMA

LevelOne karta sieciowa WiFi USB 802.11n/150Mbps RP-SMA

Kod: 179405

50,16 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

LevelOne WUA-0614 to adapter sieci bezprzewodowej pod USB oferują,cy prę,dkoś,ć, do 150Mbps w standardzie N Draft 2.0. Przeznaczony dla uż,ytkownikó,w domowych i biurowych, któ,rzy potrzebują, duż,ego zasię,gu i moż,liwoś,ci przy zachowaniu przystę,pnej ceny. Szyfrowanie WPA2 zapewnia bezpieczeń,stwo transmisji, a moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia zewnę,trznej anteny pozwala na zwię,kszenie zasię,gu.

LevelOne WUA-0614 pozwala na ł,atwe podł,ą,czenie komputeró,w do istnieją,cej sieci bezprzewodowej, umoż,liwiają,c szybki dostę,p do wspó,ł,dzielonych plikó,w. Idealne rozwią,zanie dla domu i biura. WUA-614 to niezawodne, bezpieczne rozwią,zanie dla wszystkich notebookó,w i komputeró,w stacjonarnych.

Mał,y i bezpieczny
WUA-0614 oparty jest na technologii System on a Chip (SoC), któ,ra pozwala na uzyskanie znacznie mniejszych rozmiaró,w. Dzię,ki temu nie ma problemu z uż,ywaniem zaró,wno w notebookach, jak i w komputerach stacjonarnych. Dzię,ki szyfrowaniu WPA2 moż,na być, pewnym bezpieczeń,stwa swoich danych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 179405
Producent LevelOne
Kod producenta WUA-0614
EAN 4015867153765
Strona www http://www.level1.com
Recenzje