Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Kaspersky Licencja BOX Total Security - multi-device 2 stanowiska 1 rok (lic. dostępna także w ESD)

Kaspersky Licencja BOX Total Security - multi-device 2 stanowiska 1 rok (lic. dostępna także w ESD)

Kod: 794067

135,54 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 9 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Kaspersky Total Security - multi-device

Ochrona dla komputeró,w PC, Mac oraz urzą,dzeń, z systemem Android... ,
Kaspersky Total Security –,- multi-device zapewnia ochronę, wielu komputeró,w i urzą,dzeń, przenoœ,ś,nych. Jedna licencja pozwala chronić, prywatnoś,œ,ć,, finanse, toż,samoś,œ,ć,, pliki oraz dzieci –, na komputerach PC i Mac oraz urzą,dzeniach z systemem Android.

 • Ochrona przed najnowszymi zagroż,eniami internetowymi
 • Ochrona komputeró,w PC i Mac oraz urzą,dzeń, z systemem Android
 • Ochrona prywatnoœ,ś,ci (w tym kamer internetowych)
 • Ochrona ś,œ,rodkó,w finansowych w bankach i sklepach internetowych
 • Ochrona toż,samoś,œ,ci, plikó,w i innych zasobó,w cyfrowych
 • Ochrona dzieci przed zagroż,eniami pł,yną,cymi z internetu
 • Ł,atwe zarzą,dzanie zabezpieczeniami na wszystkich urzą,dzeniach
 • Skuteczna ochrona bez negatywnego wpł,ywu na wydajnoś,ć, urzą,dzeń,

Najważ,niejsze funkcje:

 • Ochrona œ,ś,wiata cyfrowego

  Kaspersky Total Security - multi-device chroni prywatnoś,ć,, finanse, toż,samoś,ć, i pliki oraz czł,onkó,w rodziny przed zagroż,eniami internetowymi, cyberprzestę,pczoś,cią, i szkodliwym oprogramowaniem. Innymi sł,owy: Kaspersky Total Security to ochrona cał,kowita.

 • Ochrona wielu urzą,dzeń,

  Pojedyncza licencja pozwala uzyskać, najwyż,szy poziom ochrony na komputerach PC i Mac oraz urzą,dzeniach z systemem Android. Bez wzglę,du na to, gdzie jesteś, i jakiego urzą,dzenia uż,ywasz, zawsze masz dostę,p do najwyż,szej jakoś,ci zabezpieczeń,.

 • Ochrona prywatnoœ,ś,ci

  Nasze innowacyjne technologie stoją, na straż,y prywatnoś,ci. Technologia ochrony kamer internetowych blokuje dostę,p do kamery komputera, tak aby nikt nie mó,gł, wykorzystać, jej do szpiegowania. Moż,esz ró,wnież, szyfrować, swoje dokumenty i niszczyć, niechciane pliki. Ponadto, jeś,li ktokolwiek weź,mie do rą,k Twó,j telefon z systemem Android, funkcja ochrony prywatnoś,ci uniemoż,liwi wyś,wietlenie historii poł,ą,czeń, i wiadomoś,ci.

 • Ochrona zasobó,w finansowych

  Funkcja Bezpieczne pienią,dze dostę,pna na komputerach PC i Mac chroni zasoby finansowe w sklepach i systemach bankowoś,ci internetowej, zapobiegają,c kradzież,y pienię,dzy i danych kont. Ż,aden inny dostawca nie oferuje tak bogatego zestawu cenionych technologii. Skutecznoś,ć, funkcji Bezpieczne pienią,dze potwierdzają, takż,e niezależ,ne testy*.

 • Ochrona toż,samoœ,ś,ci, plikó,w i innych zasobó,w

  Funkcje ochrony przed wył,udzaniem informacji chronią, przed utratą, pienię,dzy i toż,samoś,ci. Dodatkowo, narzę,dzie Kaspersky Password Manager pozwala tworzyć, i przechowywać, hasł,a do wszystkich kont i ulubionych stron oraz zarzą,dzać, nimi. A ponieważ, wszystkie cenne wspomnienia i dokumenty zasł,ugują, na najwyż,szy poziom ochrony, dodaliś,my funkcję, tworzenia kopii zdję,ć,, filmó,w, muzyki, dokumentó,w finansowych i innych danych w chmurze**. Moż,esz w ł,atwy sposó,b udostę,pniać, swoje zasoby oraz korzystać, z nich na dowolnym ze swoich urzą,dzeń,.

 • Ochrona dzieci przed zagroż,eniami internetowymi

  Nasze wielokrotnie nagradzane funkcje kontroli rodzicielskiej uł,atwiają, ochronę, dzieci podczas korzystania z zasobó,w internetu. Funkcje te chronią, Twoje pociechy, zapobiegają,c przestę,pstwom o charakterze seksualnym, blokują,c dostę,p do nieodpowiednich treś,ci oraz do funkcji zakupó,w w aplikacjach, a takż,e umoż,liwiają, kontrolowanie dostę,pu do gier i serwisó,w społ,ecznoś,ciowych w celu zapobiegania ujawnianiu informacji osobistych.

 • Ł,atwe zarzą,dzanie zabezpieczeniami na wszystkich urzą,dzeniach

  Konto My Kaspersky oferuje dostę,p do narzę,dzi uł,atwiają,cych zarzą,dzanie zabezpieczeniami na wielu urzą,dzeniach. Za poś,rednictwem internetu moż,esz sprawdzać, stan zabezpieczeń, wszystkich urzą,dzeń,, na któ,rych pracuje nasze oprogramowanie, aktywować, wybrane funkcje zabezpieczeń,, zarzą,dzać, licencjami i wybierać, chronione urzą,dzenia. Z poziomu konta moż,esz ró,wnież, otrzymywać, informacje na temat naszych ofert specjalnych oraz uzyskiwać, dostę,p do bezpł,atnych produktó,w.

 • Wysoka wydajnoś,ć, i jakoś,ć, zabezpieczeń,

  Oprogramowanie Kaspersky Total Security - multi-device oferuje najwyż,sze bezpieczeń,stwo przy jednoczesnym zachowaniu wydajnoś,ci. Nasze technologie pracują, w tle, zapewniają,c najwyż,szą, jakoś,ć, zabezpieczeń, i nie wpł,ywają,c negatywnie na pracę, Twoich urzą,dzeń,.

 • * Nagroda AV-Test Innovation Award (w kategorii "Bezpieczne transakcje internetowe")

  ** Funkcja tworzenia kopii zapasowych dział,a w oparciu o usł,ugę, Dropbox. Standardowa wersja usł,ugi Dropbox oferuje 2 GB bezpł,atnej przestrzeni magazynują,cej. Maksymalna iloś,ć, oferowanej przestrzeni moż,e ró,ż,nić, się, w przypadku zmiany warunkó,w korzystania z usł,ugi Dropbox. Moż,liwoś,ć, zwię,kszenia przestrzeni magazynują,cej dostę,pna jest za dodatkową, opł,atą,.

 ,

 ,

 ,

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwania1 rok
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

Licencja na 2 urzą,dzenia

ArchitekturaBrak danych
NośnikDVD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe
Komputery PC z systemem Windows
Systemy operacyjneWymagania sprzę,towe
 • Microsoft Windows XP Home / Professional (32-bitowy) SP3 lub nowszy / Professional (64-bitowy**) SP2 lub nowszy
 • Procesor 800 MHz lub szybszy
 • 512 MB dostę,pnej pamię,ci RAM
 • Microsoft Windows Vista®, Home Basic oraz Premium / Business / Enterprise / Ultimate SP1 lub nowszy (32- lub 64-bitowy**)
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise / (32- lub 64-bitowy**)
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (32- lub 64-bitowy**)
 • Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic oraz Premium / Professional / Ultimate SP1 lub nowszy (32- lub 64-bitowy**)
 • Procesor 1 GHz lub szybszy
 • 1 GB RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB (dla wersji 64-bitowej) dostę,pnej pamię,ci RAM
Wymagania dla wszystkich instalacji
 • Okoł,o 480 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napę,d CD-ROM lub DVD-ROM (do instalacji produktu z pł,yty)
 • Microsoft®, Internet Explorer®, 8 lub nowszy
 • Microsoft Windows®, Installer 3.0 lub nowszy
 • Microsoft .NET Framework 4 lub nowszy
 • Poł,ą,czenie z internetem - do aktywacji produktu
 • Technologia ochrony kamery internetowej dział,a wył,ą,cznie na komputerach PC. Funkcja obsł,uguje szeroki zakres kamer. Peł,na lista obsł,ugiwanego sprzę,tu jest dostę,pna na stronie ,support.kaspersky.com/pl/10978
Ochrona komputeró,w Mac
Systemy operacyjneWymagania sprzę,towe
 • Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 lub 10.10 (platforma z procesorem Intel®,)
 • 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • 1 GB dostę,pnej pamię,ci RAM
Ochrona smartfonó,w i tabletó,w z Androidem
 • Android™, 2.3 - 4.4
 • Minimalna rozdzielczoś,œ,ć, ekranu: 320 x 480 pikseli
iPhone oraz iPad
 • iOS®, 6.0 lub nowszy
Windows Phone®,*
 • Windows Phone 8


* Dla tej platformy dostę,pna jest wył,ą,cznie aplikacja Kaspersky Safe Browser ,
** Pewne funkcje produktu mogą, być, dostę,pne wył,ą,cznie w 32-bitowych systemach operacyjnych

 ,

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 794067
Producent Kaspersky
Kod producenta KL1919PBBFS
EAN 5907736792955
Strona www http://www.kaspersky.pl
Recenzje