Jabra Zestaw słuchawkowy Supreme UC MS

Be the first to review this product

PLN449.00

Jabra Zestaw słuchawkowy Supreme UC MS

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Doskonał,a obsł,uga Twoich poł,ą,czeń, komó,rkowych oraz internetowychDoskonał,a jakoś,ć, poł,ą,czenia i doskonał,y dź,wię,k –, w drodze, w biurze lub w dom –, dzię,ki nowemu zestawowi sł,uchawkowemu Jabra SUPREME UC Bluetooth.
Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z prawie każ,dym urzą,dzeniem Bluetooth oraz wykonywanie i odbieranie poł,ą,czeń, z komputera za pomocą, najnowszych klientó,w programowych UC. Wygodne poł,ą,czenie plug &, play –, dyskretny adapter Bluetooth USB jest sparowany z zestawem sł,uchawkowym, dzię,ki czemu poł,ą,czenie i rozpoczę,cie pracy z komputerem jest wyją,tkowo ł,atwe i szybkie!
Opatentowany odchylany wysię,gnik zapewnia wysoką, jakoś,ć, dź,wię,ku oraz ł,atwą, obsł,ugę, i przechowywanie. Jest to idealny zestaw sł,uchawkowy dla osó,b wymagają,cych doskonał,ej jakoś,ci w podró,ż,y i w biurze. Wystarczy odchylić, wysię,gnik, aby wł,ą,czyć, zestaw, a nastę,pnie zł,oż,yć, go, aby wył,ą,czyć, zestaw. W czasie uż,ywania mikrofon znajduje się, w wygodnym poł,oż,eniu, blisko Twoich ust. Gdy nie jest uż,ywany, moż,na go ł,atwo zł,oż,yć, i bez trudu schować, w kieszeni.

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: zaczep na ucho/na uchu
- Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Hifi|Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Podwó,jny mikrofon (Noise Blackout)
- Mikrofony z funkcją, Noise Blackout posiadają, zaawansowaną, funkcję, redukcji szumó,w oraz dwa mikrofony wykorzystują,ce oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania sygnał,u (DSP), któ,re redukuje szumy
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 6 godzin
- Czas czuwania: Do 360godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Tak

Additional Information

Kod 288580
Producent Jabra
Kod producenta 5078-230-401
EAN N/A
Strona www http://www.jabra.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.