Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Zestaw słuchawkowy Supreme UC MS

Jabra Zestaw słuchawkowy Supreme UC MS

Kod: 288580

449,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Doskonał,a obsł,uga Twoich poł,ą,czeń, komó,rkowych oraz internetowychDoskonał,a jakoś,ć, poł,ą,czenia i doskonał,y dź,wię,k –, w drodze, w biurze lub w dom –, dzię,ki nowemu zestawowi sł,uchawkowemu Jabra SUPREME UC Bluetooth.
Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z prawie każ,dym urzą,dzeniem Bluetooth oraz wykonywanie i odbieranie poł,ą,czeń, z komputera za pomocą, najnowszych klientó,w programowych UC. Wygodne poł,ą,czenie plug &, play –, dyskretny adapter Bluetooth USB jest sparowany z zestawem sł,uchawkowym, dzię,ki czemu poł,ą,czenie i rozpoczę,cie pracy z komputerem jest wyją,tkowo ł,atwe i szybkie!
Opatentowany odchylany wysię,gnik zapewnia wysoką, jakoś,ć, dź,wię,ku oraz ł,atwą, obsł,ugę, i przechowywanie. Jest to idealny zestaw sł,uchawkowy dla osó,b wymagają,cych doskonał,ej jakoś,ci w podró,ż,y i w biurze. Wystarczy odchylić, wysię,gnik, aby wł,ą,czyć, zestaw, a nastę,pnie zł,oż,yć, go, aby wył,ą,czyć, zestaw. W czasie uż,ywania mikrofon znajduje się, w wygodnym poł,oż,eniu, blisko Twoich ust. Gdy nie jest uż,ywany, moż,na go ł,atwo zł,oż,yć, i bez trudu schować, w kieszeni.

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: zaczep na ucho/na uchu
- Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Hifi|Wideband|Narrowband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Podwó,jny mikrofon (Noise Blackout)
- Mikrofony z funkcją, Noise Blackout posiadają, zaawansowaną, funkcję, redukcji szumó,w oraz dwa mikrofony wykorzystują,ce oprogramowanie do cyfrowego przetwarzania sygnał,u (DSP), któ,re redukuje szumy
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 6 godzin
- Czas czuwania: Do 360godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Tak

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288580
Producent Jabra
Kod producenta 5078-230-401
EAN 5706991014501
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje