Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO925 Mono Desk Phone and mobile BT

Jabra PRO925 Mono Desk Phone and mobile BT

Kod: 602910

927,22 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Ł,ą,cznoś,ć, bezprzewodowa dla każ,degoJabra Pro 925 Dual Connectivity to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy Bluetooth zapewniają,cym maksymalną, wydajnoś,ć,.
Teraz każ,dy w Twoim biurze moż,e osią,gną,ć, wyż,szą, produktywnoś,ć, oraz komfort, któ,re zapewniają, urzą,dzenia bezprzewodowe. Proste, intuicyjne urzą,dzenie o wysokiej jakoś,ci –, wszystko w jednym bezprzewodowym rozwią,zaniu.

Bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy Bluetooth z funkcją, Dual Connectivity
Poł,ą,cz bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy jednocześ,nie z telefonem stacjonarnym i urzą,dzeniami Bluetooth. Zasię,g do 100 metró,w od stacji bazowej do zestawu sł,uchawkowego oraz od zestawu sł,uchawkowego do urzą,dzeń, Bluetooth Class 1.

Bezprzewodowy telefoniczny zestaw sł,uchawkowy pozbawiony wad zwią,zanych z ograniczoną, ż,ywotnoś,cią, baterii
Do 12 godzin rozmó,w oraz do 7 dni czasu czuwania.
Bezprzewodowy biurowy zestaw sł,uchawkowy do pracy w trybie „,hot desking”,Uż,ywaj bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego do pracy w trybie „,hot desking”,. Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z dowolną, stacją, bazową, Jabra Pro 925 w biurze.

Dotknij, aby poł,ą,czyć,

Technologia komunikacji bliskiego pola (NFC) uł,atwia bł,yskawiczne ł,ą,czenie i komunikowanie się, urzą,dzenia Jabra ze smartfonami i tabletami. Wystarczy jedynie przył,oż,yć, je do siebie.

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
Sposó,b noszenia:
- Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Sposó,b noszenia na szyi
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Narrowband|Wideband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem
- PeakStop
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Typ wysię,gnika: Stał,y
- Sztywny wysię,gnik ma stał,ą, dł,ugoś,ć,, któ,ra zwykle jest zależ,na od konstrukcji urzą,dzenia
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 12 godzin
- Czas czuwania: Do 168godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 180minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 602910
Producent Jabra
Kod producenta 925-15-508-201
EAN 5706991016659
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje