Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra EVOLVE 80 MS Stereo USB MS

Jabra EVOLVE 80 MS Stereo USB MS

Kod: 689884

1 191,57 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 80 MICROSOFT LYNC STEREO

Zapewnia lepszą, rozmowę,

Zestaw Jabra EVOLVE 80 zaprojektowano tak, aby zwię,kszyć, koncentrację, i rozmowy za pomocą, ś,wiatowej klasy technologii aktywnej redukcji szumu oraz gł,oś,nikom, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu i muzyki.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 80 MS Stereo to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy opracowany gł,ó,wnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w i zwię,kszenia koncentracji. Doskonał,a technologia redukcji szumó,w zapewnia spokó,j w trakcie pracy w gł,oś,nym otwartym biurze, skutecznie stwarzają,c strefę, koncentracji wokó,ł, rozmó,wcy tak, aby moż,na był,o pracować, w skupieniu. Gł,oś,niki zapewniają, wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry i są, szczegó,lnie przeznaczone do zmniejszenia hał,asu panują,cego w biurach. W poł,ą,czeniu z technologią, aktywnej redukcji szumu uż,ytkownik otrzymuje maksymalną, ochronę, przed hał,asem panują,cym w biurze. Strefę, koncentracji uzupeł,nia wskaź,nik zaję,toś,ci, któ,ry sygnalizuje, ż,e uż,ytkownik nie jest dostę,pny dla wspó,ł,pracownikó,w.

Zachowaj elastycznoś,ć,
To nie zadanie, ale ty sam moż,esz decydować,, gdzie chcesz pracować,. Zestaw Jabra EVOLVE 80 wyposaż,ony jest w zł,ą,cze 3,5 mm wbudowane w moduł, obsł,ugi, co umoż,liwia podł,ą,czenie przewodowego zestawu sł,uchawkowego do komputera, smartfona lub tabletu. Moduł, obsł,ugi umoż,liwia takż,e wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, takich jak gł,oś,noś,ć,. Moż,esz takż,e odbierać, i koń,czyć, poł,ą,czenia bezpoś,rednio na module obsł,ugi, co zwię,ksza ogó,lną, elastycznoś,ć, i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie. Gdy nie prowadzisz rozmowy lub gdy jesteś, w ruchu, moż,esz też, cał,kowicie wł,oż,yć, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,k –, dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, zmienisz swó,j biurowy zestaw sł,uchawkowy na zestaw osobisty.

Zoptymalizowany dla Microsoft Lync
Zestaw Jabra EVOLVE 80 MS Stereo jest zoptymalizowany dla Microsoft Lync, zapewniają,c szybką, instalację, zestawu sł,uchawkowego typu "Plug &, Play". Zestaw sł,uchawkowy dział,a idealnie z Microsoft Lync, wię,c moż,esz skupić, się, na rozmowie.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga324 g
Pozostałe parametry

- Zestaw sł,uchawkowy stereo do telefonó,w programowych, komó,rkowych i tabletó,w
- Zoptymalizowany pod ką,tem oprogramowania Lync
- Najwyż,szej klasa jakoś,ć, dź,wię,ku
- Aktywna redukcja szumó,w
- Wskaź,nik zaję,toś,ci
- Moż,liwoś,ć, schowania mikrofonu w pał,ą,ku na gł,owę,
- Przycisk wyciszania mikrofonu na wysię,gniku
- Poduszki sł,uchawek z syntetycznej skó,ry
- Funkcja podsł,uchu
- Bezpoś,rednie poł,ą,czenie z telefonem stacjonarnym
- Dł,ugoś,ć, przewodu kontrolera: 90 mm
- PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (DSP)
- Ł,adowanie przez USB
- Certyfikaty: Atest Avaya, Microsoft, Cisco

Oprogramowanie

Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689884
Producent Jabra
Kod producenta 7899-823-109
EAN 5706991017090
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje