Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Integral Crypto 16GB (AES 256bit FIPS 197)

Integral Crypto 16GB (AES 256bit FIPS 197)
181,07 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Crypto Drive firmy Integral to jeden z najbezpieczniejszych napę,dó,w USB dostę,pnych wspó,ł,cześ,nie na rynku. Przechowywane w pamię,ci urzą,dzenia Crypto Drive dane nie bę,dą, naraż,one na ujawnienie w przypadku jego zagubienia lub kradzież,y. Odporna konstrukcja, ochrona danych w wykorzystaniem technologii wojskowych, a takż,e inteligentne oprogramowanie powodują,, ż,e Crypto Drive to idealny wybó,r, jeś,li w grę, wchodzi bezpieczne przechowywanie danych.

Funkcjonalnoś,ć,

Wojskowe technologie ochrony - 256-bitowe, sprzę,towe szyfrowanie AES.
Obowią,zkowe szyfrowanie wszystkich danych (100% ochrona) Odporna, wodoszczelna (Do 1,2 metra, zgodnie z normą, IEC 60529 IPX8) konstrukcja - stalowa obudowa wewnę,trzna i gumowana obudowa zewnę,trzna mają, na celu ochronę, danych w razie upuszczenia, zgniecenia i zanurzenia urzą,dzenia w wodzie, a takż,e pró,by jego rozebrania Bezpieczny dostę,p - dostę,p lub usunię,cie danych nie jest moż,liwe bez podania poprawnego, wysokiej jakoś,ci hasł,a o dł,ugoś,ci 8-16 znakó,w Inteligentna ochrona - po sześ,ciu nieudanych pró,bach uzyskania dostę,pu dane są, kasowane. Nastę,puje reset urzą,dzenia, któ,re nadaje się, do ponownego uż,ytku Funkcja identyfikacji wł,aś,ciciela (opcja) - w razie zgubienia urzą,dzenia, dane kontaktowe dostę,pne w pamię,ci umoż,liwią, jego zwrot.

Ró,wnocześ,nie, poufne dane pozostają, bezpieczne Zero wymagań, - brak potrzeby instalacji oprogramowania Prostota uż,ytkowania - wstę,pnie zainstalowany interfejs uż,ytkownika w 22 ję,zykach Moż,liwa personalizacja - np. grawerowanie numeru seryjnego. Napę,d i interfejs uż,ytkownika mogą, być, spersonalizowane, zależ,nie od potrzeb klienta (podlega ograniczeniom iloś,ciowym) Sprzę,towe szyfrowanie AES -- co to takiego?

Rozwinię,cie angielskiego skró,tu AES to Advanced Encryption Standard, czyli zaawansowany standard szyfrowania.
Standard ten przyję,ł,o wiele instytucji rzą,dowych na cał,ym ś,wiecie.
Algorytm przyswojony został, po raz pierwszy w 2000 roku przez rzą,d USA, po tym, jak sprostał, wymaganiom normy FIPS (Federal Information Processing Standards), decydują,cej o moż,liwoś,ci zastosowania przez wszelkie agendy pozawojskowe i wykonawcó,w zleceń, rzą,dowych. Szyfr opracowany przez dwó,ch belgijskich kryptologó,w - Joana Daemena i Vincenta Rijmena - został, zgł,oszony w procesie selekcji protokoł,u AES pod kryptonimem "Rijndael", co stanowi kontaminację, nazwisk jego wynalazcó,w.
AES charakteryzuje stał,a, 128-bitowa wielkoś,ć, bloku i klucz o wielkoś,ci 128, 192 lub 256 bitó,w.

InterfejsUSB 2.0
Prędkość odczytu19 MB/s
Prędkość zapisu14 MB/s
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000, XP i Vista

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 118244
Producent Integral
Kod producenta INFD16GBS
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.integralmemory.com
Recenzje