Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

InsERT Subiekt NEXO box 1 stanowisko SN1

InsERT Subiekt NEXO box 1 stanowisko SN1

Kod: 721609

456,08 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 4 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Subiekt to od lat najczę,ś,ciej wybierana przez polskich przedsię,biorcó,w marka systemu sprzedaż,y. Subiekt nexo jest kolejną, wersją, tego popularnego programu wspomagają,cego obsł,ugę, sprzedaż,y. Został, zaprojektowany ze szczegó,lną, dbał,oś,cią, o wygodę, uż,ytkownika, dzię,ki czemu prowadzenie mał,ego i ś,redniego biznesu staje się, jeszcze prostsze.  ,

Subiekt nexo  ,znajdzie zastosowanie w –, sklepach, hurtowniach, warsztatach, zakł,adach usł,ugowych itp. Zapewniają,c obsł,ugę, wszystkich typó,w dokumentó,w handlowych (szczegó,lną, zaletą, jest zaawansowany system zamó,wień,) i sprawne zarzą,dzanie gospodarką, magazynową,. Posiada rozbudowaną, czę,ś,ć, finansową,, dzię,ki któ,rej moż,liwe jest m.in. wykonywanie operacji kasowych, bankowych czy tworzenie raportó,w kasowych. Moduł,y rozliczeniowe umoż,liwiają, ewidencjonowanie rozrachunkó,w, dział,ań, windykacyjnych i tabeli kursó,w walut. Kartotekowa czę,ś,ć, systemu pozwala prowadzić, zaawansowaną, ewidencję, asortymentu, klientó,w, urzą,dzeń, zewnę,trznych, instytucji, wspó,lnikó,w i pracownikó,w.

Najważ,niejsze moż,liwoś,ci Subiekta nexo:

·, , , , , , , , , peł,na obsł,uga wszystkich typó,w dokumentó,w handlowych i magazynowych,

·, , , , , , , , , peł,ny rozdział, dokumentó,w magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentó,w WZ, korekty dokumentó,w magazynowych, automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury, faktura pro forma, , faktura sprzedaż,y z wielu magazynó,w,

·, , , , , , , , , rozbudowany system zamó,wień, –, każ,da pozycja dokumentu moż,e mieć, indywidualny termin realizacji, ró,wnież, wcześ,niejszy niż, termin realizacji cał,ego dokumentu,

·, , , , , , , , , kartoteka asortymentu –, towaró,w, usł,ug, kompletó,w i opakowań, zwrotnych, dział,y sprzedaż,y w kartotece,

·, , , , , , , , , kartoteka klientó,w obejmują,ca ró,wnież, informacje typu CRM,

·, , , , , , , , , prowadzenie elastycznej polityki cenowej –, moż,liwoś,ć, przypisywania zdefiniowanych cennikó,w do poszczegó,lnych klientó,w, cena, domyś,lny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą, być, okreś,lane w zależ,noś,ci od jednostki miary i wysokoś,ci progu sprzedaż,y,

·, , , , , , , , , obsł,uga przedpł,at, pł,atnoś,ci kartą,, pł,atnoś,ci za pobraniem, sprzedaż,y kredytowanej, cesji na innego pł,atnika, zaliczek pracownikó,w na zakup,

·, , , , , , , , , kompleksowa obsł,uga kasy z rejestrowaniem operacji gotó,wkowych i bezgotó,wkowych (pł,atnoś,ci kartą, pł,atniczą,, bony), operacje kasowe z odł,oż,onym skutkiem (niewykonane),

·, , , , , , , , , rozbudowana obsł,uga rachunkó,w bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opł,aty prowizyjne, wycią,gi), obsł,uga bankowoś,ci elektronicznej za pomocą, wymiany plikó,w, a takż,e online (wybrane banki),

·, , , , , , , , , prowadzenie rozrachunkó,w (należ,noś,ci i zobowią,zań,), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapł,aty, noty odsetkowe,

·, , , , , , , , , rozbudowana obsł,uga urzą,dzeń, zewnę,trznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietują,ce, czytniki kodó,w kreskowych),

·, , , , , , , , , automatyczna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urzą,dzeniach zewnę,trznych,

·, , , , , , , , , peł,na integracja z systemami finansowo-księ,gowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.

 ,

Subiekt nexo jest czę,ś,cią, InsERT nexo –, zintegrowanego pakietu, w któ,rego skł,ad wchodzą, ró,wnież, systemy księ,gowe: Rachmistrz nexo (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w oraz ewidencja podatku zryczał,towanego) i Rewizor nexo (peł,na księ,gowoś,ć,).


 ,

 ,

WersjaBox
LicencjaDla małych firm
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji0
NośnikDVD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Komputer z procesorem Core2Duo
- 4 GB pamię,ci operacyjnej RAM
- System operacyjny Windows XP SP3 lub wyż,szy (zalecany Windows 7 lub wyż,szy)
- System obsł,ugi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 lub wersja wyż,sza (darmowa edycja Express with Advanced Services lub dowolna wersja peł,na)

Pozostałe parametry0
Wymagania systemowe

- Komputer z procesorem Core2Duo
- 4 GB pamię,ci operacyjnej RAM
- System operacyjny Windows XP SP3 lub wyż,szy (zalecany Windows 7 lub wyż,szy)
- System obsł,ugi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 lub wersja wyż,sza (darmowa edycja Express with Advanced Services lub dowolna wersja peł,na).

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 721609
Producent InsERT
Kod producenta SN1K
EAN 5907616102805
Strona www http://www.insert.com.pl
Recenzje