Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP AW567B

HP AW567B

Kod: 330212

31 328,90 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Macierz HP MSA P2000G3 LFF z podwó,jnym kontrolerem Combo FC/iSCSI (AW567B)

W jaki sposó,b elastycznoś,ć, systemó,w macierzy HP P2000 G3 MSA moż,e pomó,c w speł,nieniu duż,ych wymagań, w zakresie pojemnoś,ci przy niewielkim budż,ecie? Oferują,c wysoką, wydajnoś,ć, poł,ą,czonych macierzy 8 Gb FC, Combo FC/iSCSI, 6 Gb SAS, 1 Gb lub 10 GbE iSCSI zaprojektowanych do celó,w wydajnej konsolidacji po przystę,pnych cenach. Kontroler FC/iSCSI Combo oferuje elastycznoś,ć, i moż,liwoś,ć, udostę,pniania zasobó,w z uż,yciem dwó,ch protokoł,ó,w, speł,niają,c wymogi ró,ż,nych dział,ó,w i budż,etó,w. Wszystkie macierze MSA P2000 G3 są, standardowo wyposaż,one w funkcję, tworzenia 64 kopii migawkowych i klonowania partycji Volume Copy w celu zwię,kszenia ochrony danych. Kontrolery FC, Combo FC/iSCSI i iSCSI umoż,liwiają, replikację, z wykorzystaniem opcjonalnego oprogramowania Remote Snap. Macierze pozwalają, dział,om i mał,ym lub ś,rednim przedsię,biorstwom na zwię,kszanie dostę,pnej pojemnoś,ci zależ,nie od potrzeb, aż, do 149 dyskó,w. Obsł,ugiwane jest mieszanie dyskó,w LFF i SFF SAS klasy korporacyjnej oraz dyskó,w SATA klasy archiwizacyjnej. Moż,liwa jest konfiguracja z jednym kontrolerem w celu obniż,enia kosztó,w począ,tkowych lub dwoma kontrolerami w celu zwię,kszenia dostę,pnoś,ci dla najbardziej wymagają,cych zastosowań,.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 330212
Producent HP
Kod producenta AW567B
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje