Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Designjet Z3200ps 44-in Q6721B

HP Designjet Z3200ps 44-in Q6721B

Kod: 285278

26 898,40 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ta 12-atramentowa drukarka HP Designjet, z nowym czerwonym atramentem chromatycznym HP 73, umoż,liwia drukowanie trwał,ych odbitek czarno-biał,ych i kolorowych profesjonalnej jakoś,ci. Technologie HP DreamColor z wbudowanym spektrofotometrem uł,atwiają, kalibrację, i profilowanie.

Drukuj odbitki czarno-biał,e i kolorowe o artystycznej jakoś,ci.
- Odbitki wydrukowane w kolorze i w czerni mają, trwał,oś,ć, 200 lat. Drukowanie na wielu noś,nikach HP, od papieru fotograficznego, przez papier do grafiki artystycznej i powlekany po materiał,y do druku grafiki prezentacyjnej.
- Zestaw czterech atramentó,w czarnych HP umoż,liwia drukowanie pię,knych odbitek czarno-biał,ych z pł,ynnymi przejś,ciami, gł,ę,boką, czernią, i neutralnymi odcieniami szaroś,ci.
- Atrament HP Gloss Enhancer zapewnia doskonał,ą, jednolitoś,ć, poł,ysku bez brą,zowienia na wię,kszoś,ci bł,yszczą,cych papieró,w fotograficznych.
- Korzystaj z poszerzonej gamy koloró,w, któ,ra obejmuje 95% palety PANTONE®,, co umoż,liwił, nowy, czerwony atrament chromatyczny.

Technologie HP DreamColor uł,atwiają, kalibrację, i profilowanie oraz zapewniają, dokł,adne, powtarzalne kolory.
- Dzię,ki zastosowaniu technologii HP DreamColor i wbudowanemu spektrofotometrowi, któ,ry pomaga samodzielnie tworzyć, niestandardowe profile ICC, kalibracja i profilowanie są, bardzo proste.
- Upraszcza przepł,yw pracy: ulepszone narzę,dzie HP Color Center umoż,liwia ł,atwy dostę,p do ustawień, papieru oraz ich tworzenie i udostę,pnianie.
- Funkcja HP Professional PANTONE Emulation umoż,liwia tworzenie wł,asnych zestawó,w pró,bek symulują,cych kolory PANTONE®,.
- Znajduj odpowiedzi na pytania w centrum wiedzy HP Knowledge Center i steruj ustawieniami koloró,w za pomocą, Adobe Photoshop CS.

Zapewnia wysoką, wydajnoś,ć, i bardzo efektywne wykorzystanie atramentu.
- Moż,na drukować, bogatą,, gł,ę,boką, czerń, na papierach matowych i bł,yszczą,cych bez wymieniania wkł,adó,w atramentowych.
- Oszczę,dzaj czas i pienią,dze: wbudowany procesor RIP obsł,ugują,cy formaty TIFF, JPEG i Adobe PS3/PDF umoż,liwia bezpoś,rednie wprowadzanie, kolejkowanie i osadzanie zadań,.
- Zautomatyzowane procedury serwisowe optymalizują, wydajnoś,ć, i zapewniają, bardzo efektywne wykorzystanie atramentu. Optyczny detektor kropli (Optical Drop Detector —, ODD) zapobiega zatykaniu się, dysz, wadom druku i marnotrawstwu noś,nikó,w.
- Funkcje zwię,kszają,ce wydajnoś,ć, pracy to m.in. wbudowany serwer internetowy HP i funkcje podglą,du wydruku, któ,re pozwalają, zapomnieć, o metodzie pró,b i bł,ę,dó,w.

Obszar zastosowańZaawansowane
Obsługiwane systemy operacyjne

Microsoft®, Windows®, 7 Ultimate / Professional / Home Premium, Windows®, Vista®, Ultimate / Business / Home Premium, Windows®, XP (32/64-bitowy) Home i Professional, Windows®, Server 2008 (32/64-bitowy), Windows®, Server 2008 R2, Windows®, Server 2003 (32/64-bitowy)
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7
Citrix®, XenApp
Citrix®, XenServer

FormatA3
Rozdzielczość druku

Rozdzielczoś,ć, optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczoś,ci wejś,ciowej 1200 x 1200 przy wyborze maksymalnego oddania szczegó,ł,ó,w

Druk PhotoTak
InterfejsUSB
Język drukarki

Adobe®, PostScript®, 3™,
Adobe®, PDF 1,6
TIFF
JPEG
HP PCL 3 GUI

Zainstalowana pamięć256 MB
Podajnik papieru

Podawanie arkuszy, podawanie z rolki, automatyczna obcinarka (do wszystkich noś,nikó,w z wyją,tkiem pł,ó,tna)

Odbiornik papieru

Maks. pojemnoś,ć, odbiornika na noś,nik w roli: 91,4 m

Gramatura papieru

500 g/m²,

Nośniki

Papier fotograficzny, papier do wydrukó,w pró,bnych, materiał,y do wydrukó,w artystycznych, noś,niki samoprzylepne, noś,niki na tablice informacyjne i banery, papiery klejone i powlekane, papier techniczny, folia, noś,niki podś,wietlane, tkaniny/tekstylia

Wymiary

1770 x 690 x 1 047 mm

Waga86 kg
Informacje o gwarancji

Jeden rok gwarancji z obsł,ugą, w miejscu instalacji w nastę,pnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Pobór mocy200 W
Certyfikaty

ENERGY STAR®,

Specyfikacja techniczna

Ś,rednica zewnę,trzna roli ,
136 mm

Gramatura noś,nika
Do 0,8 mm

Maks. gę,stoś,ć, optyczna czerni 2,5 (min wartoś,ć, L* —, 4) na szybkoschną,cym, bł,yszczą,cym papierze HP Photo Premium

Technologia druku
Technologia termiczna HP Inkjet

Liczba wkł,adó,w drukują,cych
12 (niebieski, zielony, purpurowy, czerwony, ż,ó,ł,ty, szary, czarny fotograficzny, czarny matowy, jasnobł,ę,kitny, jasnoszary, jasnopurpurowy, atrament zwię,kszają,cy poł,ysk)

Zgodne rodzaje atramentó,w
Pigmentowy

Obszar niezadrukowany (arkusze)
5 x 17 x 5 x 5 mm

Gwarantowana min szerokoś,ć, wiersza
0,0558 mm

Dokł,adnoś,ć, linii
+/- 0,2% podanej dł,ugoś,ci wektora lub ±,0,3 mm (zależ,nie od tego, któ,ra z tych wartoś,ci jest wię,ksza) przy 23°,C i wilgotnoś,ci wzglę,dnej 50-60%, na materiale drukarskim w formacie E/A0 w trybie najwyż,szej lub normalnej jakoś,ci na folii matowej HP podawanej z roli

Dokł,adnoś,ć, odwzorowania koloró,w
Mediana <, 1,6 dE2000, 95% koloró,w <, 2.8 dE2000

Stabilnoś,ć, koloró,w ,
<, 1 dE2000 w czasie poniż,ej 5 minut

Powtarzalnoś,ć, druku
Ś,rednia <, 0,5 dE2000, 95% koloró,w <, 1,4 dE2000

Oprogramowanie

Sterowniki drukarki, oprogramowanie HP Printer Utility w tym HP Color Center

W zestawie

- Drukarka fotograficzna HP Designjet Z3200
- trzpień,
- gł,owice drukują,ce
- począ,tkowe wkł,ady atramentowe
- rolka oryginalnych noś,nikó,w HP
- podstawa pod drukarkę,
- tylny podajnik
- 3-calowy adapter rdzenia
- skró,cona instrukcja obsł,ugi
- plakat instalacyjny
- kabel USB
- kabel zasilania
- zestaw startowy HP z oprogramowaniem drukarki

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 285278
Producent HP
Kod producenta Q6721B, Q6721B#B19
EAN 886111644315
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje