Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Designjet T1500 PS 36-in ePrinter CR357A

HP Designjet T1500 PS 36-in ePrinter CR357A

Kod: 420128

27 629,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Innowacyjny komfort obsł,ugi.
Eliminacja bał,aganu z wydrukami —, pł,askie, posortowane wydruki dzię,ki zintegrowanemu odbiornikowi z tacą, ukł,adają,cą,.
Peł,na kontrola —, monitorowanie rolek noś,nikó,w, wyś,wietlanie stanu drukarki na ekranie dotykowym i ś,ledzenie zadań, podczas drukowania.
Ł,adowanie rolek papieru bez wysił,ku, nawet bez wstawania z krzesł,a, z ł,adowaniem rolki od przodu i automatycznym wyró,wnywaniem rolki.
Oszczę,dnoś,ć, miejsca za pomocą, niewielkiej drukarki 914 mm (36 cali) zaprojektowanej z pł,aską, powierzchnią, w celu szybkiego sprawdzania wydrukó,w.
Najwyż,sza wydajnoś,ć, w ś,rodowiskach z wieloma uż,ytkownikami.
Skró,cenie czasu przestojó,w —, drukowanie wielu zadań, na noś,nikach ró,ż,nych rodzajó,w i formató,w z uż,yciem dwó,ch rolek i inteligentnego przeł,ą,czania mię,dzy rolkami.
Zarzą,dzanie kolejkami zadań,, ś,ledzenie kosztó,w druku, drukowanie obrazó,w bez obramowania2 i podglą,d wydrukó,w.
Gł,ę,boka czerń,, prawdziwie neutralne odcienie szaroś,ci i ż,ywe kolory z sześ,cioma oryginalnymi atramentami i gł,owicami HP.
Szybkie drukowanie zł,oż,onych plikó,w —, jeden wydruk w 21 sekund dzię,ki dyskowi twardemu 320 GB i ró,wnoległ,emu przetwarzaniu danych.
Drukuj z niemal każ,dego miejsca.
Drukuj niemal z dowolnego miejsca za pomocą, smartfona lub tabletu z systemem Apple®, lub Android™,.
Dostę,p i drukowanie projektó,w z chmury spoza biura przy uż,yciu aplikacji HP Designjet ePrint &, Share.
Automatyczny zapis kopii projektó,w w chmurze podczas drukowania z poziomu aplikacji HP Designjet ePrint &, Share.
Drukowanie bez sterownikó,w z pamię,ci USB lub bezpoś,rednie przesył,anie projektó,w pocztą, e-mail do HP Designjet T1500 ePrinter.

Obszar zastosowańBiuro
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8 Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Server 2012
Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32-bitowy/64-bitowy)
Windows XP Professional/Home (32-bitowy/64-bitowy)
Windows Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy)
Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8
Linux (patrz: hplip.net)

FormatA2
InterfejsLAN 10/100/1000
Język drukarki

Adobe®, PostScript®, 3
Adobe PDF 1.7 Extension Level 3
HP-GL/2
HP-RTL
TIFF
JPEG
CALS G4
HP PCL 3 GUI
URF

Podajnik papieru

Wejś,cie:
- podawanie dwó,ch rolek z automatycznym ł,adowaniem
- inteligentne przeł,ą,czanie mię,dzy rolkami
- podawanie arkuszy

Odbiornik papieru

Wyjś,cie:
- wbudowany odbiornik z tacą, ukł,adają,cą, (od A4 do A0, maksymalna pojemnoś,ć, 50 A1-size)
- kosz
- automatyczna obcinarka

Gramatura papieru

od 60 do 328 g/m²,

Nośniki

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreś,larska, papier bond pó,ł,przezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, bł,yszczą,cy, pó,ł,bł,yszczą,cy, matowy, o wysokim poł,ysku), noś,nik podś,wietlany, noś,nik samoprzylepny (two-view cling, papier do uż,ytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)

Waga88 kg
Informacje o gwarancji

Dwuletnia ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Pozostałe parametry

Jakoś,ć, druku (najlepsza)
Kolor:Maks. rozdzielczoś,ć, optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczoś,ci wejś,ciowej 1200x1200 dpi z optymalizacją, dla wybranego papieru fotograficznego
Czerń,:Maks. rozdzielczoś,ć, optymalizowana 2400x1200 dpi z rozdzielczoś,ci wejś,ciowej 1200x1200 dpi z optymalizacją, dla wybranego papieru fotograficznego
Technologia druku
Technologia termiczna HP Inkjet
Liczba wkł,adó,w drukują,cych
6 (bł,ę,kitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, ż,ó,ł,ty)
Zgodne rodzaje atramentó,w
Barwnikowe (C, G, M, pK, Y)
pigmentowe (mK)
Obszar niezadrukowany (arkusze)
5 x 22 x 5 x 5 mm
Dokł,adnoś,ć, linii
+/- 0.1%
Maksymalna gę,stoś,ć, optyczna (w czerni)
Maks. gę,stoś,ć, optyczna czerni 2,15 (min. wartoś,ć, L* —, 6)

Oprogramowanie

HP Designjet ePrint &, Share for Windows
HP Instant Printing for Windows
HP Utility for Mac and Windows

W zestawie

HP Designjet T1500 PostScript ePrinter 914 mm (36 cali)
gł,owica drukują,ca
wkł,ady atramentowe
taca ukł,adają,ca
podstawa drukarki
oś, na rolę, papieru
skró,cona instrukcja obsł,ugi
plakat instalacyjny
oprogramowanie startowe
kabel zasilają,cy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 420128
Producent HP
Kod producenta CR357A, CR357A#B19
EAN 887758207857
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje