Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP UQ820E

HP UQ820E

Kod: 260620

1 628,36 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

HP Next Business Day Hardware Support for Travelers.
Gwarancja tylko dla komputeró,w przenoś,nych.

Usł,ugi, dzię,ki któ,rym firma jest zawsze gotowa do pracy

Usł,ugi HP Care Pack wydł,uż,ają, czas pracy urzą,dzeń, bez przestojó,w oraz zwię,kszają, ich wydajnoś,ć, i zwrot z inwestycji.

Ł,atwe do nabycia i praktyczne pakiety usł,ug HP Care Pack w ekonomiczny sposó,b rozszerzają, warunki standardowej gwarancji. Ograniczają, ryzyko wystą,pienia przestojó,w, oferują,c ró,ż,ne poziomy obsł,ugi serwisowej —, od poziomu podstawowego do poziomu o znaczeniu krytycznym.

Obejmują, wszystkie produkty wchodzą,ce w skł,ad systemu informatycznego przedsię,biorstwa: serwery, pamię,ć, masową,, urzą,dzenia sieciowe, komputery biurkowe, mobilne urzą,dzenia komputerowe, urzą,dzenia do przetwarzania obrazu i drukowania oraz oprogramowanie.

Szczegóły gwarancji

Najważ,niejsze cechy usł,ugi:
-Zasię,g gwarancji: usł,uga ponad 80 krajach
-Zdalne diagnozowanie problemó,w i wsparcie
-Wsparcie sprzę,towe
-Czę,ś,ci i materiał,y
-Reakcja w nastę,pnym dniu roboczym

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 260620
Producent HP
Kod producenta UQ820E
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje