Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Switch zarządzalny Aruba 2530-48G Switch (J9775A)

HP Switch zarządzalny Aruba 2530-48G Switch (J9775A)

Kod: 256015

3 346,43 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis
Zarzą,dzane przeł,ą,czniki sieciowe Fixed Port L2

Przeł,ą,cznik HP 2530-48G (J9775A)

Seria przeł,ą,cznikó,w HP 2530 skł,ada się, z czterech w peł,ni zarzą,dzanych przeł,ą,cznikó,w brzegowych warstwy 2, zapewnia ekonomiczną,, niezawodną, i bezpieczną, ł,ą,cznoś,ć, w sieciach firmowych.  ,

Funkcje

Gwarantowanie jakoś,ci usł,ug (QoS)

  • Obsł,uga priorytetó,w w ruchu sieciowym (IEEE 802.1p): umoż,liwia klasyfikację, ruchu w czasie rzeczywistym z obsł,ugą, oś,miu poziomó,w priorytetó,w odwzorowywanych na dwie lub cztery kolejki, wykorzystuje weighted deficit round robin (WDRR) lub strict priority (SP)
  • Uproszczona konfiguracja QoS: Na podstawie portó,w: umoż,liwia regulowanie ruchu przez okreś,lenie portu oraz poziomu priorytetu. Na bazie VLAN: umoż,liwia regulowanie ruchu przez okreś,lenie sieci VLAN oraz poziomu priorytetu.
  • Klasa usł,ugi (CoS): ustawia znacznik priorytetu zgodny ze standardem 802.1p na podstawie adresu IP, typu usł,ugi IP (ToS), protokoł,u Layer 3, numeru portu TCP/UDP, portu ź,ró,dł,owego i DiffServ
  • Ograniczenia ruchu: ustawia maks. przepustowoś,ć, ruchu wejś,ciowego na port dla cał,ego ruchu wejś,ciowego albo rozsył,ania, multicastingu i ruchu o nieznanych miejscach docelowych
  • Obsł,uga priorytetó,w w warstwie 4: umoż,liwia obsł,ugę, priorytetó,w na podstawie numeró,w portó,w TCP/UDP.

Zarzą,dzanie

  • Szeroki wybó,r interfejsó,w zarzą,dzania: graficzny interfejs uż,ytkownika (GUI) w sieci Web: ł,atwy w obsł,udze interfejs graficzny oparty na HTML umoż,liwia konfigurację, przeł,ą,czania z dowolnej przeglą,darki internetowej. Interfejs wiersza poleceń, (CLI): zapewnia zaawansowaną, konfigurację, i diagnostykę, przez wydajny interfejs CLI. Prosty protokó,ł, zarzą,dzania siecią, (SNMPv1/v2c/v3): umoż,liwia zarzą,dzanie przeł,ą,cznikiem za pomocą, ró,ż,nych aplikacji do zarzą,dzania siecią, innych firm.
  • Wirtualne poł,ą,czenia kaskadowe: jeden adres IP moż,e sł,uż,yć, do zarzą,dzania maksymalnie 16 przeł,ą,cznikami
  • sFlow (RFC 3176): księ,gowanie i monitorowanie bez opó,ź,nień, konfigurowane przez protokó,ł, SNMP i CLI z trzema szyfrowanymi terminalami odbiorczymi
  • IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): protokó,ł, automatycznego wykrywania urzą,dzeń,, któ,ry umoż,liwia ł,atwe odwzorowywanie przez aplikacje do zarzą,dzania siecią,
  • Rejestrowanie: umoż,liwia lokalne i zdalne rejestrowanie zdarzeń, za pomocą, protokoł,u SNMP (v2c i ) i narzę,dzia syslog,v3 umoż,liwia sterowanie zakresem rejestrowanych zdarzeń, i ich filtrowanie, aby ograniczyć, liczbę, zdarzeń, generowanych do rejestru
ZastosowanieŚrednie i duże firmy
Warstwa przełączaniaL2
Architektura sieciGigabitEthernet
Liczba portów 10/100 MbpsBrak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps48
Liczba portów 10GbBrak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)Brak
Liczba portów PoE+Brak
Liczba portów COMBOBrak
Liczba portów SFP4
Liczba portów SFP+Brak
Liczba portów QSFP+Brak
Port konsoliBrak danych
Przepustowość104 Gb/s
Prędkość przekazywania77.3 Mpps
Bufor pakietów3 MB
Obsługa ramek JumboBrak danych
Możliwość łączenia w stosBrak danych
VLAN0
Obsługiwane protokoły i standardy0
QoS0
Bezpieczeństwo0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- IMC —, Intelligent Management Center
- Interfejs wiersza polecenia
- Przeglą,darka internetowa
- Menu konfiguracyjne
- Zarzą,dzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub micro-USB)
- Baza informacji zarzą,dzania protokoł,em IEEE 802.3 Ethernet
- Baza informacji zarzą,dzania wzmacniaczem sygnał,u
- Baza informacji zarzą,dzania interfejsem sieci Ethernet

Funkcje L20
Funkcje L30
Pozostałe funkcje0
Typ obudowyRack
WentylatorBrak danych
ZasilaczBrak daych
Akcesoria w zestawie0
Zasilanie0
Wymiary

44,3 x 25,4 x 4,45 cm

Waga3.08 kg
Pozostałe parametry0
Specyfikacja techniczna

Porty:

48 portó,w 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkoś,ci (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: peł,ny dupleks lub pó,ł,dupleks, 1000BASE-T: tylko peł,ny dupleks, 4 stał,e porty Gigabit Ethernet SFP, 1 port szeregowy konsoli Dual-personality (RJ-45 lub USB micro-B)


Zamocowanie:

Do montaż,u w 19-calowym stelaż,u telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzę,t (dostę,pny zestaw montaż,owy do szaf), montaż, w pozycji poziomej, montaż, na ś,cianie


Pamię,ć, i procesorProcesor:

ARM9E przy 800 MHz, 128 MB pamię,ci flash, pojemnoś,ć, bufora pakietó,w: 3 MB dynamicznie alokowanej pamię,ci, 128 MB DDR3 DIMM

Opó,ź,nienie:Opó,ź,nienie 1000 Mb: <, 2,3 µ,s (64-bajtowe pakiety LIFO)
Przepustowoś,ć,:77,3 mln p/s
Funkcje zarzą,dzania:IMC —, Centrum inteligentnego zarzą,dzania, Interfejs wiersza poleceń, (CLI), Przeglą,darka internetowa, Menu konfiguracyjne, Zarzą,dzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C lub MicroUSB), IEEE 802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB, Ethernet Interface MIB
Pojemnoś,ć, przeł,ą,czania104 Gb/s

Protokoł,y ogó,lne:

IEEE 802.1D Mostki MAC, IEEE 802.1p Priorytet, IEEE 802.1Q Sieci VLAN, IEEE 802.1s Wielokrotne drzewa rozpinają,ce (Multiple Spanning Trees), IEEE 802.1w Szybka rekonfiguracja drzewa rozpinają,cego (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree), 10Base-T typu IEEE 802.3, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ad Protokó,ł, kontroli agregacji ł,ą,czy (Link Aggregation Control Protocol (LACP)), IEEE 802.3af Power over Ethernet, Obsł,uga standardu IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus, IEEE 802. 3az Energooszczę,dna sieć, Ethernet, IEEE 802.3x Kontrola przepł,ywu, RFC 768 Protokó,ł, UDP, RFC 783 Protokó,ł, TFTP (wersja 2), RFC 792 Protokó,ł, ICMP, RFC 793 Protokó,ł, TCP, RFC 826 Protokó,ł, ARP, RFC 854 TELNET, RFC 868 Time Protocol, RFC 951 BOOTP, RFC 1350 Protokó,ł, TFTP (wersja 2), RFC 1542 Rozszerzenia BOOTP, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP,
Zarzą,dzanie siecią,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 1098 Protokó,ł, SNMP (Simple Network Management Protocol), RFC 2819 —, cztery grupy RMON: 1 (statystyki), 2 (historia), 3 (alarmy) i 9 (zdarzenia), ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMPv1//v2cv3

Zuż,ycie energii:59,5 W (maks.)
Napię,cie wejś,ciowe:100-127/200-240 V
Natę,ż,enie wejś,ciowe:1,2/0,7 A
Czę,stotliwoś,ć, wejś,ciowa:50/60 Hz


Bezpieczeń,stwo: UL 60950-1, CAN/CSA 22,2 No. 60950-1, EN 60825, IEC 60950-1, EN 60950-1
Certyfikaty: FCC Klasa A, EN 55022/CISPR-22 Klasa A, VCCI Klasa A


Zakres temperatur podczas eksploatacjiOd 0 do 45°,C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas eksploatacjiOd 15 do 95% przy 40°,C (104°,F), bez kondensacji
Dopuszczalna wysokoś,ć, podczas eksploatacji (n.p.m.)do 3 km
Ciś,nienie akustyczneCiś,nienie: 34,5 dB
Emisja ciepł,a203 BTU/godz. (214,17 kJ/godz.)


Standard wykrywania zagroż,eń,:

EN 55024, CISPR 24, EN 55024, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

W zestawie

Bezterminowa, wymiana sprzę,tu z wyprzedzeniem, dostawa w nastę,pnym dniu roboczym, wsparcie przez telefon, nowe wersje oprogramowania

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 256015
Producent HP
Kod producenta J9775A#ABB
EAN 0886112458157
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje