Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Grandstream GXV3662HD

Grandstream GXV3662HD
829,92 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

 ,GXV 3662 to wandaloodporna kamera kopuł,kowa IP66 nowej generacji posiadają,ca automatyczną, ekspozycję,, automatyczny balans bieli oraz zaawansowane algorytmy dla procesora ISP. Wysoka jakoś,ć, obrazu moż,liwa jest dzię,ki szerokiemu zakresowi barw oraz kompresji H.264. Kamera wspiera sieci VoIP (SIP) poprzez dwustronną, komunikację, gł,osową,. Strumień, wideo moż,e być, odbierany zaró,wno w sieciach IP jak i na telefonach komó,rkowych. Zasilanie PoE, bufor zdarzeń, oraz analiza obrazu powoduje, ż,e kamera to idealny komponent zaawansowanych i rozległ,ych sieci alarmowych oraz monitoringu wykorzystują,cych ró,wnież, WiFi. GXV3662 moż,e być, zarzą,dzana za poś,rednictwem aplikacji GSurf obsł,ugują,cej do 36 kamer. Ponadto dostę,pne jest HTTP API zapewniają,ce ł,atwą, integrację, kamery z zewnę,trznymi systemami.

Zalety:

- , ,  ,Wysoka jakoś,ć, obrazu 1,2 Mpx CMOS
- , ,  ,Zaawansowany streaming H.264, MJPEG dla 720p
- , ,  ,Streaming dostę,pny dla 10 klientó,w jednocześ,nie
- , ,  ,Wsparcie dla VoIP (SIP) z dwustronną, komunikacją, gł,osową,
- , ,  ,Zaawansowana analiza obrazu
- , ,  ,Wejś,cie/wyjś,cie alarmowe i audio
- , ,  ,Bufor 25MB dla rejestracji zdarzeń,
- , ,  ,Slot dla karty SD do przechowywania danych
- , ,  ,Analiza obrazu z detekcją, ruchu oraz powiadomienie na PC
- , ,  ,Moż,liwoś,ć, regulacji szybkoś,ci transmisji i kompresji
- , ,  ,Wsparcie dla podglą,du poprzez przeglą,darki IE i Firefox
- , ,  ,Wsparcie dla SDK, zewnę,trzne HTTP API
- , ,  ,Zasilanie PoE (802.3af)
- , ,  ,W przyszł,oś,ci wsparcie dla “,Onvif”,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 263250
Producent Grandstream
Kod producenta GXV3662HD
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.grandstream.com
Recenzje