Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS On-Line GT S 20000 T COMBO 3/1 20000/18000

G-TEC UPS On-Line GT S 20000 T COMBO 3/1 20000/18000

Kod: 598977

22 620,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UPS serii GT S Tower to jednofazowy lub tró,jfazowy ( 3 fazy na wejś,ciu) zasilacz awaryjny on-line. Dzię,ki moż,liwoś,ci rozbudowy o dodatkowe moduł,y bateryjne, moż,emy elastycznie zwię,kszać, czas podtrzymania bateryjnego. Wysoki wspó,ł,czynnik mocy PF=0,9 daje wię,cej mocy czynnej.

Dzię,ki technologii podwó,jnej konwersji VFI ON-line zabezpiecza urzą,dzenia nie tylko w momencie awarii, ale gł,ó,wnie w przypadku zakł,ó,ceń, z sieci, takich jak: skoki napię,cia i czę,stotliwoś,ci, niedobó,r napię,cia lub uderzenia pioruna. Wysoka sprawnoś,ć, niebagatelnie wpł,ywa na obniż,enie rachunkó,w za energię,, natomiast system ochrony baterii maksymalizuje czas pomię,dzy wymianami baterii.

Idealny do zasilania:
- Urzą,dzeń, IT (serwery, pamię,ci masowe, mał,e sieci komputerowe)
- Systemó,w DSO
- Urzą,dzeń, medycznych
- Automatyki przemysł,owej

UPS GT serii S Tower Jest wyposaż,ony w:

- Wyś,wietlacz LCD. Upraszcza zarzą,dzanie UPSem
- Wewnę,trzny By-pass elektroniczny. Przy znacznym wzroś,cie temperatury, awarii, lub przecią,ż,eniu UPSa, Twoje odbiory nadal bę,dą, zasilane z sieci
- Zł,ą,cze USB i RS232. Pozwala na zarzą,dzanie UPSem
- Slot na kartę, SNMP, AS400. Pozwala na zdalny monitoring
- Zł,ą,cze P-poż,
- Zł,ą,cze stykó,w beznapię,ciowych
- Karta pracy ró,wnoległ,ej. Powala na poł,ą,czenie ró,wnolegle do 4 UPSó,w
- Moż,liwoś,ć, zasilania z 1 fazy, lub z 3 faz w zależ,noś,ci od potrzeby
- Listwa zaciskowa pozwalają,ca na podł,ą,czenie bezpoś,rednio do instalacji elektrycznej

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu3 (400V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

350 x 890 x 650 mm.

Waga160 kg
Specyfikacja techniczna

- Czas podtrzymania: 5 min
- Moc: 18 kW
- Iloś,ć, faz: 3f/1f, 1f/1f
- Zastosowanie: BIURO, DATA CENTER, MEDYCYNA, PRZEMYSŁ,
- Liczba i typ baterii: 24 x 12V/9Ah
- Wyś,wietlacz LCD: tryb AC, bateryjny, poziom nał,adowania i stan baterii, napię,cie wejś,ciowe, napię,cie wyjś,ciowe, przecią,ż,enie i bł,ą,d
Alarm:
- Tryb bateryjny: sygnał, co 4 sekundy
- Niski poziom baterii: sygnał, co sekundę,
- Przecią,ż,enie: sygnał, dwa razy na sekundę,
- Bł,ą,d: sygnał, cią,gł,y

Informacje o gwarancji

Gwarancja zewnę,trzna: 2 lata na elektronikę, i 1rok na baterie

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 598977
Producent G-TEC
Kod producenta GT S 20000 T COMBO 3/1
EAN 5903111415150
Strona www http://gtec.pl
Recenzje