Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G DATA 080885

G DATA 080885

Kod: 596958

22,91 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Internet Security for Android

Twoje urzą,dzenia z systemem Android™, bezpieczne gdziekolwiek bę,dziesz

G Data Internet Security for Android oferuje kompleksową, ochronę, urzą,dzeń, mobilnych z Androidem. Opró,cz ochrony przed zł,oś,liwym oprogramowaniem, szkodliwymi aplikacjami i innymi zagroż,eniami z internetu, nasza aplikacja chroni przed fatalnymi konsekwencjami zgubienia lub kradzież,y sprzę,tu. Smartfon moż,e zostać, zlokalizowany dzię,ki nadajnikowi GPS, a dane przechowywane w jego pamię,ci mogą, zostać, zdalnie wykasowane chronią,c je przed dostę,pem osó,b niepowoł,anych. Ulepszona ochrona przed phishingiem oraz nowy skaner antywirusowy dział,ają,cy w oparciu o chmurę, obliczeniową,. Potrafi unieszkodliwić, nawet najnowsze zagroż,enia, oferują,c tym samym peł,ną, ochronę, dla urzą,dzeń, mobilnych.

Antiphishing zabezpieczenie przed pró,bami phishingu podczas korzystania z sieci oraz stronami zawierają,cymi zł,oś,liwy kod, dzię,ki detekcji opartej o technologie chmury obliczeniowej.

Obrona przed niebezpiecznymi aplikacjami. G Data sprawdza uprawnienia nadawane instalowanym aplikacjom i ostrzega przed nieautoryzowanym dostę,pem oraz funkcjami szpiegują,cymi.

Ochrona przed zł,oś,liwym oprogramowaniem. Skaner antywirusowy w technologii chmury pozwala na oszczę,dnoś,ć, zasobó,w obliczeniowych sprzę,tu oraz zapewnia zawsze aktualne bazy sygnatur.

Ulepszony filtr poł,ą,czeń, gł,osowych i wiadomoś,ci SMS. Blokowanie poł,ą,czeń, przychodzą,cych i wychodzą,cych. Funkcja pozwala na blokowanie cał,ych zakresó,w numeró,w np. numeró,w Premium o podwyż,szonej opł,acie.

Ochrona przed utratą, urzą,dzenia. W przypadku utraty sprzę,tu oprogramowanie pozwala na zdalne wykasowanie danych, blokadę, urzą,dzenia lub jego lokalizacje za pomocą, sygnał,u GPS.

Blokada urzą,dzenia na wypadek zmiany karty SIM. Aplikacja wykrywa nieautoryzowaną, zmianę, karty, samodzielnie blokuje urzą,dzenie jednocześ,nie powiadamiają,c o tym prawowitego uż,ytkownika.

Zabezpieczanie aplikacji hasł,em pozwala na kontrole dostę,pu podczas korzystania z urzą,dzenia przez osoby trzecie. Przykł,adowo moż,emy ograniczyć, dostę,p do aplikacji sklepó,w internetowych lub VOD, któ,re generują, ruch sieciowy i mogą, narazić, uż,ytkownika na dodatkowe koszty.

Ochrona kontaktó,w. Funkcja pozwala na ukrywanie waż,nych kontaktó,w, danych adresowych, historii poł,ą,czeń, i
wiadomoś,ci zapisanych w urzą,dzeniu. Dostę,p do historii wył,ą,cznie na podstawie hasł,a.

Odś,wież,ony, ulepszony interfejs z asystentem konfiguracji oraz nowym centrum zabezpieczeń,.

RodzajBezpieczeństwo
WersjaBox medialess
LicencjaKomercyjna
NośnikDo pobrania
Liczba stanowisk / jednostek1
Czas trwania1 rok
Szczegóły licencji

Licencja z cogodzinnymi aktualizacjami sygnatur zagroż,eń,, aktualizacja oprogramowania i bezpł,atny upgrade do nowszej wersji.

Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

Urzą,dzenia mobilne (tablet lub smartfon) z systemem Android 2.1 lub nowszym, 14MB wolnej pamię,ci

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596958
Producent G DATA
Kod producenta 080885
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.gdata.pl
Recenzje