Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fujitsu NAS Celvin Server Q700 2x1,5TB (RAID)

Fujitsu NAS Celvin Server Q700 2x1,5TB (RAID)

Kod: 107347

2 128,19 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CELVIN NAS Server Q700 (S26341-F103-L103)
Urzą,dzenie sieciowej pamię,ci masowej z jednym dyskiem twardym.

Serwery CELVIN NAS firmy Fujitsu to wielofunkcyjne, wydajne serwery sieciowej pamię,ci masowej (NAS). Przeznaczone są, gł,ó,wnie do biur domowych o duż,ym zapotrzebowaniu na pamię,ć, masową,, ale takż,e do mał,ych i ś,rednich firm oraz dla uż,ytkownikó,w indywidualnych. Serwer CELVIN NAS Server Q700 oferuje najnowocześ,niejsze rozwią,zania do centralnego zarzą,dzania danymi oraz wiele zaawansowanych funkcji. Konfigurowanie tych urzą,dzeń, i administrowanie nimi jest proste i niedrogie.
Przechowywanie danych oraz udostę,pnianie plikó,w i zarzą,dzanie nimi na wielu platformach jeszcze nigdy nie był,o tak ł,atwe.

Standardowe:

 • gotowoś,ć, do uż,ycia bezpoś,rednio po instalacji
 • produkowany i testowany w Niemczech

Pakiet dodatkowy:

 • kamery IP na ż,yczenie

Konfiguracja zgodna z wymaganiami klienta:

 • ś,rodowisko programowania NAS rozszerzalne przez uż,ytkownikó,w

Niezawodnoś,ć,:

 • konstrukcja obudowy uł,atwiają,ca serwisowanie, dostawa czę,ś,ci zamiennych przez 3 lata,
 • gwarancja zgodna ze standardami obowią,zują,cymi w danym kraju
 • dostę,pnoś,ć, usł,ug dodatkowych


Funkcje zaprojektowane z myś,lą, o firmach:
Elastycznoś,ć, obsł,ugi, ł,atwy dostę,p i integracja oraz wysoka wydajnoś,ć, urzą,dzenia dzię,ki zastosowaniu nastę,pują,cych rozwią,zań,:

 • obsł,uga usł,ugi Windows Active Directory umoż,liwiają,ca scentralizowanie
 • informacji o uż,ytkownikach w zł,oż,onych organizacjach,
 • moż,liwoś,ć, skonfigurowania jako urzą,dzenie docelowe iSCSI, co pozwala udostę,pnić, odpowiednią, przepustowoś,ć, IP w sposó,b prosty i niezależ,ny od platformy,
 • wiele opcji uł,atwiają,cych zarzą,dzanie plikami, zdalny dostę,p i korzystanie z baz danych.

Funkcje multimedialne:
Przenoszenie lub przesył,anie strumieniowe plikó,w multimedialnych w sieci bez koniecznoś,ci wykonywania dodatkowych czynnoś,ci konfiguracyjnych oraz ł,atwe pobieranie danych z wykorzystaniem nastę,pują,cych rozwią,zań,:

 • iTunes Server,
 • Twonky Media Server,
 • BitTorrent Client.

Zarzą,dzanie tworzeniem kopii zapasowych:
Tworzenie kopii zapasowych danych w trybie 24x7 obejmują,ce urzą,dzenia klienckie i serwer CELVIN NAS:

 • oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych z komputeró,w klienckich w kilku trybach: natychmiastowym, wedł,ug harmonogramu oraz z automatyczną, synchronizacją,,
 • zdalna replikacja z szyfrowaniem umoż,liwiają,ca kopiowanie danych z serwera CELVIN®, NAS do innej lokalizacji,
 • tworzenie kopii zapasowych za pomocą, przycisku kopiowania One-Touch USB w ró,ż,nych folderach docelowych,
 • tworzenie kopii zapasowych na zewnę,trznych urzą,dzeniach pamię,ci masowej.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 107347
Producent Fujitsu
Kod producenta S26341-F103-L103
EAN 4049699166587
Strona www http://www.fujitsu.pl
Recenzje