Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fortron AURUM CM 650W (80PLUS GOLD, modular)

Fortron AURUM CM 650W (80PLUS GOLD, modular)

Kod: 172419

518,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria AURUM - nowa linia z rodziny FSP, któ,ra speł,nia mię,dzynarodowy certyfikat sprawnoś,ci energetycznej 80PLUS Gold z 90% sprawnoś,cią,. Seria AURUM to doskonał,e poł,ą,czenie najwyż,szej jakoś,ci i sprawnoś,ci, co czyni go idealnym wyborem dla tych, któ,rzy szukają, najnowszych osią,gnię,ć, techniki i dbają, o ś,rodowisko w któ,rym ż,yją,. Elegancki wyglą,d AURUM i wyją,tkowo wytrzymał,e wykoń,czenie Granit-Touch™, sprawia, ż,e wyznaczyliś,my nowy standard w tworzeniu zasilaczy.

Seria AURUM z MIA IC™, Technology zapewnia najlepszą, wydajnoś,ć, i najwyż,szy poziom ochrony w systemie. Dzię,ki MIA™, Technology, któ,ra zredukował,a iloś,ć, elementó,w, zasilacze stał,y się, super wydajne i bezpieczne dla pozostał,ych podzespoł,ó,w twojego komputera. Ponadto, nowa wentylacja w kształ,cie strzał,ek zapewnia niezwykł,ą, wentylację, i doskonał,ą, skutecznoś,ć, chł,odzenia.

MIA IC™, (Multiple Intelligence Ability) Chipset
Patent FSP zapewnienia maksymalne osią,gi i najwyż,szą, ochronę, dla systemu.
- Stał,a kontrola pracy wykonuje cią,gł,ą, regulację, parametró,w zasilacza w zależ,noś,ci od obcią,ż,enia na wyjsciu w celu uzyskania optymalnej sprawnoś,ci
- PFC Double-circuited Over Voltage Protection (OVP). Dwukrotne zabezpieczenie przeciw przepię,ciowe obwodó,w zapewnia maksymalną, ochronę, dla kondensatoró,w.
- Zero-Current Switch on PFC gwarantuje minimalne straty energii podczas zał,ą,czania, niski EMI oraz niski poziom pulsują,cego hał,asu przyczyniają, się, do wysokiej sprawnoś,ci.

Unique Airflow Technology
Unikalnie zaprojektowane otwory wentylacyjne, któ,re poprawiają, naturalne aerodynamiczne wydostawanie się, ciepł,ego powietrza, sprawiają,, ż,e twó,j zasilacz jest chł,odniejszy jak nigdy dotą,d!

Hybrid Synergy obwoday 12V
Rozwią,zanie Hybrid Synergy na obwodach 12V zapewnia kompatybilnoś,ć, z kartami graficznymi i systemami przy peł,nym obcią,ż,eniu

Cicha i wytrzymał,a moc chł,odzenia
przez niski poziom hał,asu i dł,ugotrwał,e okresy wentylatora FDB

S. B. Ready
Obsł,uguje najnowsze procesory z platformy Intela

Active PFC
Aktywna korekcja wspó,ł,czynnika mocy PFC (99%)

Kompletne certyfikaty bezpieczeń,stwa
OVP / UVP / OCP / SCP / OTP / OPP
Czuwa nad bezpieczeń,stwem twoim i twojego systemu.

Wentylator12 cm
PFCaktywny
Ilość złącz zas. MOLEX5
Ilość złącz zas. SATA8
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin4
Ilość złącz zas. 8-pin 12V1
Złącze zas. MB20 + 4 pin
Zasilacz modularnyTak
Wymiary

150 x 160 x 86 mm

Certyfikat 80+80 PLUS Gold
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 172419
Producent Fortron
Kod producenta PPA6501401
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.fsp-group.com/europe/
Recenzje