Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fideltronik LUPUS KR3000 ON-LINE 3000VA/2100W RS232/USB

Fideltronik LUPUS KR3000 ON-LINE 3000VA/2100W RS232/USB

Kod: 205212

2 872,96 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zastosowanie

Jednofazowe urzą,dzenia systemó,w informatycznych, telekomunikacyjnych, medycznych, monitoringu i ochrony mienia oraz wszelkie inne wymagają,ce stabilnych warunkó,w zasilania.

Charakterystyka


Zasilacz UPS LUPUS KR to inteligentne urzą,dzenie klasy true on-line o podwó,jnej konwersji napię,cia przystosowane do pracy cią,gł,ej w systemach zasilania gwarantowanego. Zapewnia skuteczną, ochronę, zasilania urzą,dzeniom komputerowym, teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, medycznym, ukł,adom automatyki, sterowania i kontroli oraz innym wymagają,cym wysokiej jakoś,ci zasilania. Szeroki zakres tolerowanego napię,cia wejś,ciowego oraz ukł,ad szybkiej detekcji zapewniają, bezpieczną, pracę, zasilanych urzą,dzeń, bez udział,u energii z akumulatoró,w przy jednoczesnym
zachowaniu ł,adowania. Falownik generują,cy czysto sinusoidalny przebieg napię,cia wyjś,ciowego, przez cał,y czas pracy urzą,dzenia zapewnia stabilne parametry zasilania oraz cał,kowicie bezprzerwowe przechodzenie ze stanu pracy sieciowej na bateryjną, i odwrotnie. Stosowana technika wysokoczę,stotliwoś,ciowa z modulacją, szerokoś,ci impulsu (PWM) oraz aktywny ukł,ad korekcji wspó,ł,czynnika mocy (PFC) zapewniają, wysoką, sprawnoś,ć, urzą,dzenia, niewielkie rozmiary oraz podwyż,szoną, niezawodnoś,ć, operacyjną,. Galwanicznie odizolowana ł,adowarka z systemem ł,adowania niecią,gł,ego zapewnia przedł,uż,oną, ż,ywotnoś,ć, akumulatoró,w a dodatkowe ukł,ady ochrony skutecznie eliminują, niebezpieczeń,stwa zwią,zane z przepię,ciami, odkształ,ceniami i innymi zjawiskami wystę,pują,cymi w sieciach energetycznych. Porty komunikacyjne RS232 i USB oraz oprogramowanie monitorują,ce z funkcją, zdalnego sterowania zapewniają, peł,ną, kontrolę, i nadzó,r nad pracą, zasilacza UPS i wspó,ł,pracują,cych z nim urzą,dzeń, komputerowych oraz wspomagają, pracę, zewnę,trznego adaptera sieciowego SNMP. Gniazdo zewnę,trznego moduł,u baterii oraz podniesiona moc ukł,adu ł,adowania pozwala na doł,ą,czenie dodatkowych moduł,ó,w baterii w celu wydł,uż,enia czasu podtrzymania.

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Czas podtrzymania zasilacza w zależ,noś,ci od obcią,ż,enia

Moc [VA]

150

300

600

1000

1500

2000

2400

3000

Czas bez moduł,u [min]

360

165

50

35

17

12

8

7

Czas z 1xMBKR3000 [min]

900

360

165

90

45

35

25

17

Czas z 2xMBKR3000 [min]

1080

540

270

150

90

55

50

35

Czas z 3xMBKR3000 [min]

>,1200

900

360

200

120

90

80

45

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny
Oprogramowanie monitorują,ce
Wskaź,nik stanu
Rę,czny start
Praca AVR
Wymiary (Wys.xSzer.xDł,ug.)
Waga netto

RS232, USB
UPS Monitor (lub Power Manager)
wyś,wietlacz LED
+
+
347x198x490 mm
38 ,kg

Napię,cie wejś,ciowe
Czę,stotliwoś,ć,
Zasilanie
Prą,d maksymalny

160-275VAC
50Hz ±,5%
Jednofazowe, tró,jprzewodowe
18A

Moc wyjś,ciowa (VA/W)
Napię,cie wyjś,ciowe
Czę,stotliwoś,ć,
Kształ,t napię,cia
Poziom zniekształ,ceń,
Wspó,ł,czynnik mocy
Czas przeł,ą,czania
Przecią,ż,enie
Crest factor (CF)
Gniazda wyjś,ciowe
3000/2100
230V ±,2%
50Hz ±,0,5% (praca bateryjna)
Sinusoidalne
THDu<,3% (obcią,ż,enie liniowe)
0,7 (Lag)
0 ms
>,120% - ,60 sek.
3:1
6 ,x IEC

Typ akumulatoró,w
Napię,cie DC baterii
Czas podtrzymania (autonomia)
Czas ł,adowania

VRLA, szczelne, bezobsł,ugowe, oł,owiowo-kwasowe
96V
8 ,minut
<,10 godzin (standardowa autonomia)

Poziom hał,asu
Temperatura pracy
Wilgotnoś,ć, (tolerancja)

<,45dB
0-40
0-95% (bez kondensacji)

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 205212
Producent Fideltronik
Kod producenta KR3000USB
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.fideltronik.com.pl
Recenzje