Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Evolveo DETECTIVE S4CIH7

Evolveo DETECTIVE S4CIH7
1 170,36 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

EVOLVEO Detective S4CIH7 to system monitoringu DVR do ś,ledzenia i nagrywania zapisu z 4 kamer CCTV, wyposaż,ony w slot do twardego dysku SATA.
Umoż,liwia przeglą,danie monitoringu z 4 kamer poprzez wyjś,cie VGA/HDMI na monitorze lub przy pomocy wyjś,cia LAN i internetu na zdalnych urzą,dzeniach typu PC, PDA, komó,rce itp. Zapisu obrazu moż,na dokonywać, cią,gle lub w przypadku wykrycia ruchu. Kamery są, odpowiednie ró,wnież, do uż,ycia na zewną,trz, a dzię,ki podś,wietleniu IR umoż,liwiają, nocne widzenie do odległ,oś,ci 15m. W zestawie jest cał,e potrzebne okablowanie o dł,ugoś,ci 18,3m dla każ,dej z 4 kamer. Instalacja i obsł,uga są, wyją,tkowo proste dzię,ki intuicyjnemu menu OSD. System jest odpowiedni do ochrony obiektó,w jak domy, mieszkania, biura, sklepy, pracownie itp.

Detective jest w zestawie z 4 kamerami z chipem 1/4 HAD CCD i z funkcją, widzenia nocnego do uż,ycia wewną,trz i na zewną,trz obiektó,w.

Zapis jest prowadzony na HDD, któ,ry nie jest w zestawie, z kompresją, H.264.
Urzą,dzenie umoż,liwia wysył,anie e-maili przy wykryciu ruchu przez dowolną, kamerę,. Dzię,ki poł,ą,czeniu LAN uż,ytkownik ma dostę,p do kamer z jakiegokolwiek komputera, PDA, Tabletu, komó,rki itp. Dostę,p jest chroniony hasł,em.
Urzą,dzenie wykrywa utratę, sygnał,u, na przykł,ad w wyniku uszkodzenia kamery. W takim wypadku zostanie wysł,any e-mail ostrzegawczy.

Moż,na ustawić, cią,gł,y zapis z kamer lub zapis w przypadku wykrycia ruchu.
W zestawie jest pilot zdalnego sterowania i mysz do ł,atwiejszego sterowania. Przejrzyste menu OSD jest dostę,pne w ję,zykach polskim, czeskim, rosyjskim, angielskim, wę,gierskim i innych.
Urzą,dzenie moż,na podł,aczyć, przy pomocy interfejsu VGA/HDMI do monitora komputerowego lub telewizora z tym ł,ą,cznikiem. Kabel VGA/HDMI nie jest w zestawie.

Uż,ytkownik ma moż,liwoś,ć, korzystać, z funkcji P2P(I-cloud), dzię,ki któ,rej moż,na ł,atwo ustawić, poł,ą,czenie z internetem bez koniecznoś,ci ustawiania swojego routera.

Oryginalny kabel do podł,ą,czenia moż,na zastą,pić, nisko tł,umionym kablem koncentrycznym do 100m i dwuż,ył,owym kablem zasilają,cym z odpowiednimi koń,có,wkami w przypadku koniecznoś,ci oddalenia kamery od jednostki bazowej DVR.

Rozdzielczość704 x 240
Maks. liczba dysków1
Maks. pojemność dysków2.5 TB
Interfejs dyskuSATA
Kompresja audioBrak danych
Kompresja wideoH.264
Tryby nagrywania

- Tryby zapisu: okreś,lony czas/ wykrycie ruchu/uruchomienie czujnikiem
- Zapis w wybranym odcinku czasowym : 15/30/45/60 min

Tryby wyświetlania

- System wideo: NTSC/PAL
- Odtwarzanie: Prę,dkoś,ć, normalna/Szybka/szybko wstecz, po uję,ciach
- Wyszukiwanie zapisu: wedł,ug czasu i daty, wedł,ug wydarzenia

Komunikacja bezprzewodowaNie
Wejścia alarmowe0
Wyjścia alarmowe0
Funkcje specjalne

- Opcja sterowania ruchem kamer poprzez SW: tak (standardowe kamery tej funkcji nie posiadają, )
- Zewnę,trzna pokrywa z ochroną, IP65
- Czujnik zapisu: 1/4" HAD CCD z rozdzielczoś,cią, 700TVL
- Ś,rednica soczewki: 3,6mm
- Ką,t widzenia: 62.2°,
- Rozdzielczoś,ć,: PAL 500 H x 582 V, NTSC 510 H x 492 V
- Wyjś,cie wideo: 1.0 Vp-p75Ohm
- Wspó,ł,czynnik S/N: ponad 48dB
- Charakterystyka gamma: 0,45
- Szybkoś,ć, przesł,ony: 1/50-1/100000 sec
- Zasię,g podczerwieni przy widzeniu nocnym: 10-15m
- Temperatura pracy: od -10 do 45°,C
- Zuż,ycie energii: 12VDC, 220mA z wł,ą,czonym podś,wietleniem IR

Wejścia BNC4
Wyjścia BNC1
Wejścia RCA1
Wyjścia RCA1
ZłączaRCA
Wymiary0
Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania
- Mysz
- Okablowanie o dł,ugoś,ci 18,3m dla każ,dej z 4 kamer

Pozostałe parametry

- System operacyjny: Linux
- Do dyspozycji software dla OS kompatybilnego z urzą,dzeniem Windows/Android/Symbian/MAC
- Zasilacz: DC12V/3A
- Strumień, danych: przy ś,redniej jakoś,ci zapisu okoł,o 225MB na 1 kamerę, w cią,gu godziny

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 699740
Producent Evolveo
Kod producenta DETECTIVE S4CIH7
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.evolveo.eu/pl/
Recenzje