Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki 37253

Everki 37253

Kod: 672240

452,64 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Torba na laptop 13.3" EKB428 Tempo Everki
Everki Tempo jest to elegancka i wygodna torba do codziennego noszenia jak i na kró,tkie podró,ż,e sł,uż,bowe. Do torby z ł,atwoś,cią, zmieś,ci się, laptop do 13,3" wnę,trze wyś,cieł,ane wyją,tkowo mię,kkim i eleganckim materiał,em.
Torba posiada kieszenie któ,re zapewniają, szybki dostep do takich przedmiotó,w jak wizytó,wki, dł,ugopis czy telefon.
Przestronna komora z przodu torby oferuje wiele przegró,d do przechowywania dokumentó,w lub urzą,dzeń, peryferyjnych. Przednia kieszeń, posiada wiele szczelin na przechowywanie wizytó,wek, dł,ugopisó,w, oraz innych waż,nych dokumentó,w.
Noś, ją, za uchwyty do noszenia lub przerzuć, swojego netbooka przez ramię,. Wygodny pas na ramię, jest regulowany z obu stron i pozostaje tam, gdzie ma być,, dla maksymalnej wygody!

Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Dodatkowe kieszenie
Porzą,dkowanie rzeczy moż,e wymagać, wię,cej uwagi niż, moż,e się, wydawać,. Dlatego Everki wyposaż,ył, model Tempo w liczne kieszenie, sprawia to ż,e wyszukiwanie i dostę,p do codziennych przedmiotó,w, takich jak klucze i mał,e urzą,dzenia typu latarka jest dziecinnie proste, nawet gdy torba jest peł,na.

Podszewka o wysokim kontraś,cie
W torbach Everki wyglą,d i funkcjonalnoś,ć, nie wykluczają, się, wzajemnie. Opró,cz szeregu wygodnych szczelin i kieszeni zawartoś,ć, torby pozostaje zawsze na swoim miejscu. Tempo oferuje podszewke o duż,ym kontraś,cie w kolorze pomarań,czowym któ,ry wpisuje się, w ogó,lny wyglą,d torby, co uł,atwia odnalezienie przedmiotó,w w każ,dych okolicznoś,ciach.

Duż,e i metalowe zamki bł,yskawiczne
Flight posiada mocne zamki, są, wię,ksze i bardziej trwał,e niż, zamki któ,re moż,esz znaleź,ć, na wię,kszoś,ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, cał,kowicie metalowy zamek jest zbudowany tak aby chronić, Twoje kosztownoś,ci, gdy jesteś, w podró,ż,y.

Wodoodporny materiał,
Everki na pierwszym planie ma bezpieczeń,stwo przedmiotó,w przechowywanych w swoich torbach. Tempo został, wykonany z najwyż,szej jakoś,ci materiał,ó,w któ,re chronia swoją, zawartoś,ć, przed zalaniem. Everki do swojej torby Tempo wykorzystuje najlepszej jakoś,ci, trwał,ą, hydrofobową, powł,okę, któ,ra minimalizuje potencjalne szkody spowodowane przez rozlanie napoju.

Wysokiej jakoś,ci uchwyt oraz akcenty Everki
Torba Everki to nie tylko lekkoś,ć, i wygoda, Tempo oferuję, takż,e mnó,stwo akcentó,w wysokiej jakoś,ci jakich nie znajdzie się, w innych torbach - wodoodporny materiał,, skó,rzane akcenty, metalowe odblaskowe logo to tylko kilka w wielu zalet. Everki zawiera ró,wnież, skó,rzany uchwyt, aby zapewnić, mocny i wygodny chwyt, a wszystkie detale tempo są, produkowane przy uż,yciu najwyż,szej jakoś,ci materiał,ó,w, aby utrzymać, ostry i profesjonalny wyglą,d, któ,ry przetrwa pró,bę, czasu.

Dodatkowe kieszenie
Porzą,dkowanie rzeczy moż,e wymagać, wię,cej uwagi niż, moż,e się, wydawać,. Dlatego Everki wyposaż,ył, model Tempo w liczne kieszenie, sprawia to ż,e wyszukiwanie i dostę,p do codziennych przedmiotó,w, takich jak klucze i mał,e urzą,dzenia typu latarka jest dziecinnie proste, nawet gdy torba jest peł,na.

Wygodny sposó,b otwierania 180 stopni
To nie jest mit, ż,e punkty kontrolne na lotniskach nakł,adają, coraz wię,cej przepisó,w i ograniczeń,. Kontrola bezpieczeń,stwa z Everki z systemem Checkpoint Friendly jest znacznie ł,atwiejsza. Wystarczy rozł,oż,yć, torbę, na 180 stopni, poł,ó,ż,yć, pł,asko na taś,mie, i już, moż,na oglą,dać, wnę,trze przez skaner rentgenowski bez bał,aganu i niedogodnoś,ci zwią,zanych z usunię,ciem przedmiotó,w z wnę,trza. Szybkie, proste i skuteczne.

Ergonomiczny regulowany dwustronnie pasek na ramię,
Pasek na ramię, został, tak zaprojektowany aby zapewnić, jak najwię,kszą, wygodę, uż,ytkowania. Dzię,ki moż,liwoś,ci regulacji paska w z obu stron zapewnia wygodne ustawienie do poż,ą,danej dł,ugoś,ci.

Pasek do mocowania torby
Dla zmę,czonego podró,ż,nika Everki zaprojektował,o pasek do przypomocowania torby do walizki na kó,ł,kach, aby pomó,c zmniejszyć, obcią,ż,enie. Pasek jest tak zaprojektowany, aby zapewnić, jak najwię,kszą, mobilnoś,ć, podczas podró,ż,y.

Torba Everki to nie tylko lekkoś,ć, i wygoda, Tempo oferuję, takż,e mnó,stwo akcentó,w wysokiej jakoś,ci jakich nie znajdzie się, w innych torbach - wodoodporny materiał,, skó,rzane akcenty, metalowe odblaskowe logo to tylko kilka w wielu zalet.

Przekątna ekranu13,3''
Pasek na ramięTak
Uchwyt do rękiTak
MateriałBrak danych
Wymiary

- Komora na laptopa: 32.5 x 1.8 x 22.9 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 40 x 8 x 30 cm

Waga1.23 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 672240
Producent Everki
Kod producenta 37253
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje