Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak na laptop 17-18.4 cali EKP120 Titan

Everki Plecak na laptop 17-18.4 cali EKP120 Titan

Kod: 650012

734,42 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Plecak torba na laptopa 17 - 18.4'' Everki Titan EKP120
Everki jest ś,wiatowym liderem w produkcji najwyż,szej jakoś,ci plecakó,w i toreb dla wymagają,cych podró,ż,ują,cych. Plecaki i torby Everki wyró,ż,niają, się, najwyż,szą, jakoś,cią, oraz klasą, chronioną, wieloma patentami. Wszystkie plecaki i torby Everki konstruowane są, w USA.

Jeś,li szukasz torby wystarczają,co duż,ej, aby zmieś,cić, peł,nowymiarowego laptopa wraz ze wszystkim innym akcesoriami, potrzebnych na swoich trasach, nie ma nic lepszego niż, Everki Titan.
Titan jest zaprojektowany z ogromną, iloś,cią, unikalnych funkcji i akcentó,w, któ,re odró,ż,niają, go od tł,umu. Everki skonstruował,o tę, torbę, przy uż,yciu wysokiej jakoś,ci materiał,ó,w, któ,re gwarantują, dla Twojego drogiego sprzę,tu wystarczają,cą, ochronę,, nie ograniczają,c atrakcyjnoś,ci wizualnej oraz uż,ytecznoś,ci kieszeni. Titan dobrze nadaje się, nawet dla najbardziej wymagają,cego podró,ż,nika.

Titan to plecak na laptopy do 18,4" kieszeń, wyś,cieł,ana miekkim filcem, kieszeń, mozna otwarzyć, o peł,ne 180 stopni dla ł,atwego dostę,pu, pozwala przejś,ć, przez punkty kontroli bezpieczeń,stwa na lotnisku bez koniecznoś,ci demontaż,u urzą,dzenia, nawet przy peł,nym obcią,ż,eniu.
Titan trzyma plecy i ramiona, szelki są, wygodne z mię,kką, wyś,ció,ł,ką, i gł,ę,bokimi kanał,ami dla przepł,ywu powietrza, któ,re pracują,, aby poprawić, krą,ż,enie. Plecak pomaga utrzymać, ró,wnowagę, z jego 5-punktowy system mocowania oraz w peł,ni regulowanymi szelkami.

Titan dysponuje przestronną, gł,ó,wną, kieszenią, z duż,ymi kieszeniami zmykanymi na zamek, dzielniki do oddzielnych urzą,dzeń, peryferyjnych na dokumenty oraz mię,kką, kieszenią, obitą, filcem dla odpowiedniej wielkoś,ci iPad-a, Kindle lub innych urzadzeń, typu tablet.
Kolejna kieszeń, na przodzie torby oferuje mnó,stwo kieszonek na przechowywanie wizytó,wek, akcesorii lub inne niezbę,dnych gadż,etó,w i akcesorió,w. Uż,ytkownicy dego plecaka bę,dą, się, cieszyć, wygodą, dodatkowej kieszeni, zbudowaną, z trwał,ego nylonu. Titan wyposaż,one jest w dodatkową, kieszeń, dla przenoś,nego odtwarzacza lub telefonu. Wyjś,cie kabla pozwala ustawić, ż,ą,daną, dł,ugoś,ć, kabla w celu zmniejszenia luzu i wyeliminowania zagroż,eń, jego splą,tania i zł,amania, kieszonka zabezpiecza urzą,dzenie przed kurzem i deszczem.

Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Akcesoria Torby
Torba jest bardzo przestronna, organizacja przedmiotó,w wewną,trz jest bardzo dobra. Titan zawiera woreczek na akcesoria, gdy trzeba zachować, np. zasilacz do laptopa, ró,ż,ne kable lub inne mał,e przedmioty, odseparowane od reszty dokumentó,w, ksią,ż,ek i innego sprzę,tu.

Szybki dostę,p przedniej kieszeni
Jakbyś, potrzebował, wię,cej przestrzeni, Titan Sports posiada dyskretną, i wygodną, przednią, kieszeń,, doskonał,a do iPod-a, telefonu komó,rkowego, bilet lotniczy lub innych mał,ych przedmiotó,w. Klamra zabezpiecza zawartoś,ć, treś,ci kieszeni.

Multi-Function Mini-Straps
Wygodne mini paski z przodu plecaka Titan pozwalają, tymczasowo przechowywać, i pobierać, elementy, takie jak okulary i sł,uchawki douszne szybko i ł,atwo, gdy jesteś, przy kasie lub na lotnisku przed check-in, co pozwala dokonywać, transakcji bez dodatkowych kł,opotó,w.

Bardzo wygodne rozwią,zania
Przednie klamry i paski zapewniają, dodatkowe wsparcie, gdy plecak jest w peł,ni zał,adowany. Wystarczy zał,adować, do plecaka potrzebne rzeczy oraz poluzować, lub docią,gną,ć, pasy do odpowiednich dł,ugoś,ci, a nastę,pnie zatrzasną,ć, je na miejscu za pomocą, dyskretnych klamr.

Duż,e metalowe zamki bł,yskawiczne
Titan posiada duż,e i bardziej trwał,e zamki niż, te któ,re moż,esz znaleź,ć, na wię,kszoś,ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, cał,kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koń,ca kieszeni na laptop. Zamki posiadają, otwory pozwalają,ce chronić, Twoje kosztownoś,ci, gdy jesteś, w podró,ż,y.

Wodoodporna pokrywa plecaka
Everki idzie o krok dalej do ochrony cennych przedmiotó,w, ponieważ, nie wiadomo, kiedy utkniesz w deszczu np. w gó,rach z drogim sprzę,tem na plecach. Titan posiada wodoodporną, obudowę, któ,rą, moż,na zastosować, w razie koniecznoś,ci. Ochrona rozcią,ga się, starannie na cał,ej powierzchni plecaka i chroni dokumenty oraz sprzę,t przed deszczem, ś,niegiem, kurzem lub innymi pł,ynnymi substancjami. To pokrycie ł,atwo skł,ada się, w celu zaoszczę,dzenia miejsca i mogż,e być, szybko usunię,te i wysuszone po uż,yciu.

Przestronne, dobrze zorganizowane kieszenie

Titan jest to typ torby na laptopa. Everki Titan wyposaż,ony został, w dwie dodatkowe przegrody, któ,re maksymalizują, przestrzeń,, jednocześ,nie zapewniają,c optymalną, organizację,. Komora gł,ó,wna jest wyposaż,ona w duż,e kieszenie zapinane na zamek. przegrodami moż,na oddzielić, dokumenty lub urzą,dzenia peryferyjne od innych akcesorió,w. Nawet przy peł,nym zał,adowaniu przegrody plecak posiada wystarczają,co duż,o miejsca np. ma tablet.

Kieszeń, podbita filcem dla tabletu np. iPad/Kindle

Dedykowane gniazdo przeznaczone do przechowywania iPada lub inne tablety, nigdy wię,cej nie bę,dziesz pozostawiać, urzą,dzenia w ź,le dopasowanej komorze gdzie urzą,dzenie się, rysuje. Rosną,ca popularnoś,ć, tabletó,w i ich rosną,ce znaczenie w szkole sprawił,o dodanie tej funkcji do torby Everki. Ta wyją,tkowa kieszonka wył,oż,ona jest miekkim filcem, któ,ra znajduje się, w komorze na laptopa, wię,c moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e Twó,j iPad lub tablet bę,dzie tak dobrze zabezpieczony jak komputer, i jak wszystkie kieszenie ta jest ł,atwo dostę,pna.

Sł,uchawki / kieszeń, Audio
Kto nie docenia wygodę, przenoś,nych odtwarzaczy muzycznych, telefonó,w komó,rkowych i innych urzą,dzeń, dź,wię,kowych? Titan oferuje dedykowaną, kieszeń, audio, urzą,dzenia, wraz z gniazda na sł,uchawki, któ,ry zapewnia szybkie i ł,atwy dostę,p do sł,uchawek i innych kabli luzem. Wylot jest blisko poziomu barkó,w gdy torba jest przenoszona na plecach, znacznie zmniejszają,c luz i mocowanie przewodó,w. Nie pozwó,l, aby przewody był,y kł,opotem.

Bezpieczna kieszeń, na laptopa 18,4" 180 stopni

To nie jest mit, ż,e punkty kontrolne na lotniskach nakł,adają, coraz wię,cej przepisó,w i ograniczeń, przez cał,y czas. Kontrola bezpieczeń,stwa z Everki w komorze Checkpoint Friendly jest znacznie ł,atwiejsza. Wystarczy otworzyć, kieszeń, na 180 stopni, poł,ó,ż, pł,asko na przenoś,niku, i oglą,dać, wnę,trze przez skaner rentgenowski bez bał,aganu i niedogodnoś,ci zwią,zanych z usunię,ciem przedmiotó,w z wnę,trza, moż,esz to zrobić, ł,atwo, bez przekształ,cenie reszty treś,ci torby. Szybkie, proste i skuteczne.

5-punktowy system mocowania
Dzisiejszy podró,ż,ują,cy potrzebuje torbę,, któ,ra moż,e udź,wigną,ć, duż,o masy oraz zapewniać, komfortowe noszenie. 5-punktowy system dystrybuuje obcią,ż,enie od cię,ż,aru ró,wnomiernie zmniejszają,c napię,cie mię,ś,ni i gwarantują,c ż,e czujesz lekkoś,ć, na nogi w każ,dym kroku. Podobnie jak wię,kszoś,ć, toreb, Titan ma dwa regulowane paski na dole. Everki dodaje do tego dwa regulowane paski na ramionach i jeden na piersi, któ,re dają, wię,kszą, kontrolę, nad rozkł,adem masy i ostatecznie wię,kszy komfort.

Ergonomiczny panel tylny
Noszenie laptopa i wszystkie jego akcesoria mogą, nosić, osoby bardzo wygodnie. Na szczę,ś,cie dla zmę,czonego podró,ż,nika, Titan został, zaprojektowany z mię,kkimi poduszkami, ramią,czkami oraz wyś,cieł,aną, ś,cianką, tylna, pomaga to odcią,ż,yć, barki, gdy trzeba nieś,ć, swó,j sprzę,t na dł,ugich trasach. Wyś,ció,ł,ka Mesh i gł,ę,bokie kanał,y przepł,ywu powietrza, któ,re pozwalają, na maksymalny przepł,yw powietrza, aby plecy był,y suche, chł,odne, i wygodne, nawet gdy jesteś, w cią,gł,ym ruchu.

Wielofunkcyjny ł,atwy dostę,p do kieszeni bocznych
Kieszenie boczne mogą, stanowić, dodatkowe obcią,ż,enia dla prawidł,owego zachowania ró,wnowagi. Titan został, zbudowany mają,c to na uwadze, w oddzielnych komorach bocznych, któ,re utrzymują, przepł,yw powietrza. Jedna kieszeń, jest wyposaż,ona w szereg gniazd przeznaczonych na pobyt wielu przedmiotó,w codziennego uż,ytku, a drugi posiada wygodny pasek na butelkę, z wodą,, któ,ra zabezpiecza butelke w poziomie, gdzie jest ł,atwa do się,gnię,cia. Te kieszenie są, wyposaż,one w te same wysokiej jakoś,ci zamki, któ,re zabezpieczają, pozostał,e kieszenie, aby twoje najmniejsze elementy pozostał,y chronione.

Przekątna ekranu18,4''
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiTak
MateriałFilc
Wymiary

- Komora na laptopa: 33 x 5 x 52 cm.
- Wymiary zewnę,trzne: 38 x 21 x 54 cm.

Waga2.01 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 650012
Producent Everki
Kod producenta 32199 EKP120
EAN 874933002062
Strona www Nie dotyczy
Recenzje