Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak EKP127 34006

Everki Plecak EKP127 34006

Kod: 672238

895,31 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najmł,odsze dziecko w rodzinie Versa firmy Everki, to plecak zaprojektowany specjalnie dla ż,ycia zawodowego. Dzię,ki stylowemu, czarnemu wyglą,dowi i gustownemu designowi pasuje on doskonale zaró,wno do sali narad, jak też, i do ś,rodkó,w transportu publicznego w drodze do biura. W sytuacjach, w któ,rych noszenie plecaka wydaje się, być, niewł,aś,ciwym lub nieodpowiednim, dwa uchwyty skó,rzane umoż,liwiają, jego noszenie jak aktó,wki.

Ł,atwa do kontroli na lotniskach (check-in) komora na laptopa plecaka Versa pasuje do Macbook Pro o wielkoś,ci do 15'' lub laptopa do 14,1'', któ,re są, bezpiecznie przechowywane dzię,ki mię,kkiemu wnę,trzu z futerka. Są,siednia komora na iPad / czytnik e-bookó,w / tablet zapewnia ró,wnież, tym urzą,dzeniom optymalne bezpieczeń,stwo. komora ta otwierana jest o 180 stopni i tym samym uł,atwia kontrolę, na lotnisku, jak tylko to moż,liwe.

Cał,a zawartoś,ć, pozostaje zawsze chroniona dzię,ki innowacyjnemu i opatentowanemu systemowi ochrony naroż,nikó,w firmy Everki - zapewnia on bowiem dodatkowe obicie w obszarach, któ,re są, uznawane przez producentó,w laptopó,w jako szczegó,lnie naraż,one na uszkodzenia.

Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Pasek do mocowania torby
Dla zmę,czonego podró,ż,nika Everki zaprojektował,o pasek do przypomocowania torby do walizki na kó,ł,kach, aby pomó,c zmniejszyć, obcią,ż,enie. Pasek jest tak zaprojektowany, aby zapewnić, jak najwię,kszą, mobilnoś,ć, podczas podró,ż,y.

Dodatkowe kieszenie
Porzą,dkowanie rzeczy moż,e wymagać, wię,cej uwagi niż, moż,e się, wydawać,. Dlatego Everki wyposaż,ył, model Versa w liczne kieszenie, sprawia to ż,e wyszukiwanie i dostę,p do codziennych przedmiotó,w, takich jak klucze i mał,e urzą,dzenia typu latarka jest dziecinnie proste, nawet gdy torba jest peł,na.

Ergonomiczny panel tylny
Noszenie laptopa i wszystkich jego akcesori moż,na nosić, bardzo wygodnie. Dla zmę,czonego podró,ż,nika, Versa został, zaprojektowany z mię,kkimi poduszkami, ramią,czkami oraz wyś,cieł,aną, ś,cianką, tylna, pomaga to odcią,ż,yć, barki, gdy trzeba nieś,ć, swó,j sprzę,t na dł,ugich trasach. Wyś,ció,ł,ka Mesh i gł,ę,bokie kanał,y przepł,ywu powietrza, któ,re pozwalają, na maksymalny przepł,yw powietrza, aby plecy był,y suche, chł,odne, i wygodne, nawet gdy jesteś, w cią,gł,ym ruchu.

Wodoodporny materiał,
Everki na pierwszym planie ma bezpieczeń,stwo przedmiotó,w przechowywanych w swoich torbach. Versa został, wykonany z najwyż,szej jakoś,ci materiał,ó,w któ,re chronia swoją, zawartoś,ć, przed zalaniem.

Podszewka o wysokim kontraś,cie
W torbach Everki wyglą,d i funkcjonalnoś,ć, nie wykluczają, się, wzajemnie. Opró,cz szeregu wygodnych szczelin i kieszeni zawartoś,ć, torby pozostaje zawsze na swoim miejscu. Versa oferuje podszewke o duż,ym kontraś,cie w kolorze pomarań,czowym któ,ry wpisuje się, w ogó,lny wyglą,d torby, co uł,atwia odnalezienie przedmiotó,w w każ,dych okolicznoś,ciach.

Plecak Everki to nie tylko lekkoś,ć, i wygoda, VERSA oferuję, takż,e mnó,stwo akcentó,w wysokiej jakoś,ci jakich nie znajdzie się, w innych pleackach.

Jeż,eli szukasz praktycznego i stylowego plecaka na laptop, to wł,aś,nie go znalazł,eś,!

Przekątna ekranu14.5''
Pasek na ramięTak
Uchwyt do rękiTak
MateriałBrak danych
Wymiary

- Komora na laptopa: 25.5 x 3.8 x 36.4 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 33 x 20 x 43 cm

Waga1.98 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 672238
Producent Everki
Kod producenta 34006
EAN 0874933002123
Strona www Nie dotyczy
Recenzje