Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak na laptop 14.1cal EKP118 Studio Slim

Everki Plecak na laptop 14.1cal EKP118 Studio Slim

Kod: 672241

449,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Podró,ż,uj wygodnie z eleganckim plecakiem Everki Studio, ł,adny opł,ywowy kształ,t. Przeznaczony dla studentó,w i uż,ytkownikó,w korporacyjnych, któ,rzy pokochają, przestronne wnę,trze plecaka mogą,ce pomieś,cić, laptopa 14.1", zasilacz i akcesoria.

Elastyczna kieszeń, na laptopa, gdzie ł,atwo chowa się, urzą,dzenie pozwalają,c podwoić, uniwersalnoś,ć, plecaka. Ró,ż,ne wielofunkcyjne kieszenie na akcesoria oraz gł,ó,wna komora pozwoli zachować, czyste i zorganizowane przestrzenie.

Wyposaż,enie plecaka obejmuje: zewnę,trzną, kieszeń, na szybki dostę,p do podstawowych elementó,w, boczne kieszenie na butelki wody lub inne mał,e przedmioty oraz wyś,cieł,ane szelki z zamykaną, na zamek kieszenią,.

1. System ochrony laptopa
Twó,j laptop jest jedna z najcenniejszych rzeczy, wię,c zasł,uguje na specjalne traktowanie. Plecak Everki Studio idzie o krok dalej, aby chronić, urzą,dzenie przed uderzeniami i zarysowaniami. Opró,cz filcu i duż,ego wypeł,nienia, torba posiada innowacyjny system ochronny laptopa. Plecak wyposaż,ony jest w amortyzują,ce poduszki wbudowane w dno, któ,re chronią, naroż,niki urzą,dzenia, któ,re są, wg producentó,w okreś,lone jako najbardziej wraż,liwe i czę,sto ulegają,ce uszkodzeniu. Niech Everki dba o sprzę,t, dzię,ki czemu moż,na skoncentrować, się, na pracy i podró,ż,y.

2. Przestronne kieszenie
Everki opró,cz przestronnej kieszeni na laptopa plecak Studio posiada dodatkowo dwie duż,e komory z osobnymi zamkami bł,yskawicznymi i osobnymi kieszeniami, któ,re idealnie umoż,liwiają, transport urzą,dzeń, USB i innych mał,ych przedmiotó,w.
Ponadto, ł,atwo dostę,pna zewnę,trzna kieszeń, zapinana na zamek pozwala noszą,cemu plecak szybki dostę,p do biletó,w, telefonu komó,rkowego lub sł,uchawek.

3. Dedykowana kieszeń, na laptop
Everki studio pozwala bezpiecznie przechowywać, 14,1-calowy laptop / MacBook Pro 15 w swojej gruboś,ciennej, podbitej filcem kieszeni. Są,siednia kieszeń, oferuje kolejną, specjalne miejsce dla Kindle / iPad / tablet, obie kieszenie są, wyposaż,one w piankę, anti-shock oraz są, ł,atwo dostę,pne do codziennego uż,ytku lub podczas sprawdzania przez sł,uż,by ochrony lotniska.

4. Ergonomiczny panel tylny
Noszenie laptopa i wszystkie jego akcesoria mogą, nosić, osoby bardzo wygodnie. Na szczę,ś,cie dla zmę,czonego podró,ż,nika, Studio został, zaprojektowany z mię,kkimi poduszkami, ramią,czkami oraz wyś,cieł,aną, ś,cianką, tylna, pomaga to odcią,ż,yć, barki, gdy trzeba nieś,ć, swó,j sprzę,t na dł,ugich trasach. Wyś,ció,ł,ka Mesh i gł,ę,bokie kanał,y przepł,ywu powietrza, któ,re pozwalają, na maksymalny przepł,yw powietrza, aby plecy był,y suche, chł,odne, i wygodne, nawet gdy jesteś, w cią,gł,ym ruchu.

5. Szerokie, ergonomiczne szelki z kieszenia zapinaną, na zamek
Dzisiejszy podró,ż,ują,cy potrzebuje plecak, któ,ry moż,e udź,wigną,ć, duż,o zapewniają,c komfortowe noszenie. 5-punktowy system dystrybuuje obcią,ż,enie od cię,ż,aru ró,wnomiernie zmniejszają,c napię,cie mię,ś,ni i gwarantują,c ż,e czujesz lekkoś,ć, w każ,dym kroku. Podobnie jak wię,kszoś,ć, plecakó,w, ma dwa regulowane paski na dole. Everki dodaje do tego dwa regulowane paski na ramionach i jeden na piersi, któ,re dają, wię,kszą, kontrolę, nad rozkł,adem masy i ostatecznie wię,kszy komfort. Dodatkowo ukryta kieszeń, zapinana na zamek idealne nadaje się, dla mniejszych elementó,w, takich jak gotó,wka, dowó,d osobisty, gumy lub cokolwiek innego co podró,ż,ują,cy moż,e potrzebować, pod rę,ką,.

Gwarancja Everki
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Kieszeń, na butelkę, z wodą,
Podró,ż,ują,c w ciepł,ym klimacie, w gó,rach, nad morzem, zawsze warto mieć, przy sobie butelkę, z wodą, lub ulubionym napojem. Studio Everki wyposaż,ony jest w unikalny pasek na jednej z jego bocznych kieszeni, któ,re bezpiecznie trzyma butelkę, na miejscu. Chcesz się, napić,? Problem rozwią,zany.

Duż,e i metalowe zamki bł,yskawiczne
Studio posiada mocne zamki, są, wię,ksze i bardziej trwał,e niż, zamki któ,re moż,esz znaleź,ć, na wię,kszoś,ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, cał,kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koń,ca, kieszeń, na laptopa posiada zamek z otworami pozwalają,cymi chronić, Twoje kosztownoś,ci, gdy jesteś, w podró,ż,y.

Wygodne kieszenie
Porzą,dkowanie rzeczy moż,e wymagać, wię,cej uwagi niż, moż,e się, wydawać,. Dlatego Everki wyposaż,ył, model Studio w liczne kieszenie z przezroczystego pokrycia (siatki) sprawia to ż,e wyszukiwanie i dostę,p do codziennych przedmiotó,w, takich jak klucze i mał,e urzą,dzenia typu latarka, nawet gdy torba jest peł,na.

Przekątna ekranu14,1''
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiNie
MateriałBrak danych
Wymiary

- Komora na laptopa: 25.7 x 3.9 x 34.5 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 28 x 11.5 x 40 cm

Waga1 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 672241
Producent Everki
Kod producenta 37251
EAN 874933002314
Strona www Nie dotyczy
Recenzje