Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak na laptop 13-17,3 cali EKP121 Atlas

Everki Plecak na laptop 13-17,3 cali EKP121 Atlas

Kod: 672245

685,04 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Podró,ż,uj wygodnie z eleganckim plecakiem Everki Atlas, ł,adny opł,ywowy kształ,t. Przeznaczony dla studentó,w i uż,ytkownikó,w korporacyjnych, któ,rzy pokochają, przestronne wnę,trze plecaka mogą,ce pomieś,cić, laptopa od 13" do 17,3", zasilacz i akcesoria.

Elastyczna kieszeń, na laptopa, gdzie moż,na ł,atwo schować, urzą,dzenie pozwalają,c podwoić, uniwersalnoś,ć, plecaka. Ró,ż,ne wielofunkcyjne kieszenie na akcesoria oraz gł,ó,wna komora pozwoli zachować, czyste i zorganizowane przestrzenie.

Wyposaż,enie plecaka obejmuje: zewnę,trzną, kieszeń, na szybki dostę,p do podstawowych elementó,w, boczne kieszenie na butelki wody lub inne mał,e przedmioty oraz wyś,cieł,ane szelki z zamykaną, na zamek kieszenią,.

1. Dedykowana kieszeń, na laptop
Everki Atlas pozwala bezpiecznie przechowywać, laptop od 13" do 17.3" w swojej gruboś,ciennej, podbitej filcem kieszeni. Są,siednia kieszeń, oferuje kolejną, specjalne miejsce dla Kindle / iPad / tablet, obie kieszenie są, wyposaż,one w piankę, anti-shock oraz są, ł,atwo dostę,pne do codziennego uż,ytku lub podczas sprawdzania przez sł,uż,by ochrony lotniska.

2. Wygodny sposó,b otwierania 180 stopni
To nie jest mit, ż,e punkty kontrolne na lotniskach nakł,adają, coraz wię,cej przepisó,w i ograniczeń,. Kontrola bezpieczeń,stwa z Everki z systemem Checkpoint Friendly jest znacznie ł,atwiejsza. Wystarczy rozł,oż,yć, plecak na 180 stopni, poł,ó,ż,yć, pł,asko na taś,mie, i już, moż,na oglą,dać, wnę,trze przez skaner rentgenowski bez bał,aganu i niedogodnoś,ci zwią,zanych z usunię,ciem przedmiotó,w z wnę,trza. Szybkie, proste i skuteczne.

3. System mocowania na torbie
Everki Atlas pozwala bezpiecznie przewozić, plecak na torbie podró,ż,nej, specjalnie schowany pas pozwala przelozyc plecak przez uchwyt torby podró,ż,nej. Dzię,ki temu rozwią,zaniu moż,na pozbyć, się, obcią,ż,enia krę,gosł,upa co pozwala na wię,kszą, mobilnoś,ć,

4. Kieszeń, na iPad/Kindle/Tablet
Noszenie laptopa i wszystkie jego akcesoria mogą, nosić, osoby bardzo wygodnie. Na szczę,ś,cie dla zmę,czonego podró,ż,nika, Atlas został, zaprojektowany z mię,kkimi poduszkami, ramią,czkami oraz wyś,cieł,aną, ś,cianką, tylna, pomaga to odcią,ż,yć, barki, gdy trzeba nieś,ć, swó,j sprzę,t na dł,ugich trasach. Wyś,ció,ł,ka Mesh i gł,ę,bokie kanał,y przepł,ywu powietrza, któ,re pozwalają, na maksymalny przepł,yw powietrza, aby plecy był,y suche, chł,odne, i wygodne, nawet gdy jesteś, w cią,gł,ym ruchu.

5. Kieszeń, z szybkim dostę,pem do czasopism
Dzisiejszy podró,ż,ują,cy potrzebuje plecak, któ,ry nie tylko moż,e udź,wigną,ć, duż,o zapewniają,c komfortowe noszenie, ale też, pozwala na szybki dostę,p do czasopism. Mił,o jest mieć, co czytać, podczas czekania na samolot. Everki atlas posiada kieszeń, w któ,rej przechowasz swoje ulubione czasopisma bez ich pogię,cia.

6. Zoorganizowana przestrzeń, Everki Atlas
Everki Atlas jest to plecak któ,ry wyró,ż,nia duż,a przestrzeń, oraz moż,liwoś,ć, organizacji zawartoś,ci. Atlas nie tylko posiada kieszeń, na laptop i czasopisma ale ró,wnież, posiada kieszeń, któ,ra idealnie nadaje się, do ró,ż,nych dokumentó,w i urzą,dzeń, peryferyjnych. Dodatkowo posiada miejsce na sweter lub pł,aszcz. Wiele przegró,dek jest zapinanych na zamek bł,yskawiczny dzię,ki temu nadają, się, do przechowywania takich przedmiotó,w jak dysk, pendrive lub kosmetyki.

7. 5-punktowy system mocowania
Dzisiejszy podró,ż,ują,cy potrzebuje plecak, któ,ry moż,e udź,wigną,ć, duż,o zapewniają,c komfortowe noszenie. 5-punktowy system dystrybuuje obcią,ż,enie od cię,ż,aru ró,wnomiernie zmniejszają,c napię,cie mię,ś,ni i gwarantują,c ż,e czujesz lekkoś,ć, w każ,dym kroku. Podobnie jak wię,kszoś,ć, plecakó,w, ma dwa regulowane paski na dole. Everki dodaje do tego dwa regulowane paski na ramionach i jeden na piersi, któ,re dają, wię,kszą, kontrolę, nad rozkł,adem masy i ostatecznie wię,kszy komfort.

Gwarancja Everki
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Kieszeń, na butelkę, z wodą,
Podró,ż,ują,c w ciepł,ym klimacie, w gó,rach, nad morzem, zawsze warto mieć, przy sobie butelkę, z wodą, lub ulubionym napojem. Atlas Everki wyposaż,ony jest w unikalny pasek na jednej z jego bocznych kieszeni, któ,re bezpiecznie trzyma butelkę, na miejscu. Chcesz się, napić,? Problem rozwią,zany.

Duż,e i metalowe zamki bł,yskawiczne
Atlas posiada mocne zamki, są, wię,ksze i bardziej trwał,e niż, zamki któ,re moż,esz znaleź,ć, na wię,kszoś,ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, cał,kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koń,ca, kieszeń, na laptopa posiada zamek z otworami pozwalają,cymi chronić, Twoje kosztownoś,ci, gdy jesteś, w podró,ż,y.

Wygodne kieszenie
Porzą,dkowanie rzeczy moż,e wymagać, wię,cej uwagi niż, moż,e się, wydawać,. Dlatego Everki wyposaż,ył, model Atlas w liczne kieszenie z przezroczystego pokrycia (siatki) sprawia to ż,e wyszukiwanie i dostę,p do codziennych przedmiotó,w, takich jak klucze i mał,e urzą,dzenia typu latarka, nawet gdy torba jest peł,na.

Przekątna ekranu17,3''
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiTak
MateriałBrak danych
Wymiary

- Komora na laptopa: 28 x 3.81 x 41.9 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 34 ×, 23 x 47.8 cm

Waga1.72 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 672245
Producent Everki
Kod producenta 37252
EAN 874933002246
Strona www Nie dotyczy
Recenzje