Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever POWERLINE 6-11

Ever POWERLINE 6-11

Kod: 151862

6 683,82 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

KARTA SIECIOWA NMC DO POWERLINE 11/31
Karta Sieciowa NMC pozwala na zdalne zarzą,dzanie zasilaczem UPS poprzez sieć, lokalną,, wewnę,trzną, (Intranet) lub zdalnie poprzez Internet. Sterowanie i obsł,uga UPS-a moż,e odbywać, się, poprzez agentó,w SNMP, interfejs strony HTTP, bą,dź, terminal Telnet.

Kartę, Sieciowa NMC podł,ą,cza się, za poś,rednictwem zł,ą,cza RJ-45 bezpoś,rednio do sieci lokalnej. Odbywa się, to bez zajmowania portó,w szeregowych i bez koniecznoś,ci uż,ywania osobnych programó,w zarzą,dzają,cych do każ,dego zasilacza. Dzię,ki zastosowanemu systemowi zabezpieczeń,, dostę,p do parametró,w i kontroli UPS-a odbywa się, z dowolnego komputera, pod warunkiem podania prawidł,owego hasł,a do odczytu. W ten sposó,b administrator firmowej sieci Ethernet moż,e szybko zareagować, na bież,ą,ce potrzeby - zwią,zane z zasilaniem gwarantowanym - z każ,dego miejsca w firmie.

W sytuacji gdy wyjś,cie zasilacza jest w stanie nieprawidł,owym lub wystą,pił,y inne zdarzenia, karta zarzą,dzają,ca pozwala na bezpieczne zamknię,cie systemu operacyjnego na serwerze lub stacji roboczej, dzię,ki wspó,ł,pracy z programem SPS (System Protect Software), któ,ry moż,na instalować, na ró,ż,nych systemach operacyjnych. Zamknię,cie systemu moż,e nastą,pić, w przypadku wystą,pienia takich zdarzeń, jak: nieprawidł,owy stan wyjś,cia zasilacza, niski poziom baterii, przecią,ż,enie lub przegrzanie zasilacza, zamknię,cie wedł,ug harmonogramu itd. Uż,ytkownik moż,e wybrać, warunki, któ,rych wystą,pienie spowoduje, ż,e karta zarzą,dzają,ca poinformuje SPS o zdarzeniu, a SPS bezpiecznie zamknie system operacyjny, zgodnie z ustawieniami.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 151862
Producent Ever
Kod producenta T/PWRLTO-116K00/00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje