Moduł,y oferowane są, w obudowach typu Tower. W zależ,noś,ci od poż,ą,danego czasu podtrzymania dobiera się, moduł, bateryjny o odpowiedniej iloś,ci akumulatoró,w. Zł,ą,cze umieszczone na panelu tylnym sł,uż,y do podł,ą,czenia moduł,u. Moduł, jest przelotowy, tzn. poł,ą,czenia wykonywane są, mię,dzy zasilaczem a pierwszym moduł,em, mię,dzy pierwszym a drugim moduł,em, drugim i trzecim itd. Zamontowane skrę,tne kó,ł,ka uł,atwiają, przemieszczanie moduł,u wedł,ug potrzeb uż,ytkownika.