Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eset SECURITY PACK BOX 3 STAN/24M +3 SMARTFONY/24M

Eset SECURITY PACK BOX 3 STAN/24M +3 SMARTFONY/24M

Kod: 268929

282,02 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ESET Security Pack

Kompletna ochrona 3 komputeró,w oraz 3 smartfonó,w zaró,wno w domu jak i firmie

Kompletna ochrona dla 3 komputeró,w niezależ,nie od systemu operacyjnego oraz dla 3 smartfonó,w

Skorzystaj z ochrony przygotowanej dla każ,dego systemu operacyjnego:
- ESET Smart Security for Windows
- ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop
- ESET Cybersecurity for Mac OS X

Dodatkowo w ramach pakietu, korzystają,c z ,ESET Mobile Security ,moż,esz chronić, 3 smartfony z systemem Symbian oraz Windows Mobile

 ,

Korzystasz z kilku komputeró,w w domu lub firmie? Na smartfonie odbierasz pocztę, i przeglą,dasz Internet? Teraz ESET przygotował, rozwią,zanie specjalnie dla Ciebie –, ESET Security Pack. Pakiet programó,w któ,rymi moż,esz chronić, aż, 3 komputery oraz 3 smartfony, niezależ,nie od tego czy korzystasz z nich w domu czy firmie.

ESET Security Pack zapewnia kompleksową, ochronę, komputeró,w z systemami Windows, Linux, Mac OS X oraz urzą,dzeń, mobilnych. Skorzystaj z ESET Security Pack i ciesz się, peł,ną, ochroną, komputeró,w i samartfonó,w zaró,wno w domu jak i w firmie.

Najważ,niejsze funkcje ESET Security Pack

Skaner antywirusowy ThreatSense®, ,–, Autorska technologia ESET chronią,ca przez znanymi jak i nowymi typami zagroż,eń,. Zapewnia peł,ne bezpieczeń,stwo podczas korzystania z Internetu oraz codziennej pracy na komputerze.

Antyspyware ,–, Ochrona przed zł,oś,liwym oprogramowaniem ś,ledzą,cym aktywnoś,ć, uż,ytkownika online. Chroni przed kradzież,ą, danych i poufnych informacji z komputera.

Zapora osobista (Firewall) ,–, Uniemoż,liwia niepowoł,anym uż,ytkownikom zdalny dostę,p do komputera uż,ytkownika i jego prywatnych danych.

Moduł, antyspamowy ,–, Wykorzystuje inteligentny, uczą,cy się, filtr, któ,ry zapobiega przedostawaniu się, do skrzynki odbiorczej niechcianych wiadomoś,ci. Czę,sto to wł,aś,nie za ich poś,rednictwem jest rozsył,ane zł,oś,liwe oprogramowanie lub pró,by wył,udzenia pienię,dzy przy pomocy phishingu.

Antyzł,odziej (Anti-Theft) ,–, w przypadku kradzież,y lub zgubienia urzą,dzenia moż,esz zdalnie usuną,ć, wszystkie dane –, w tym listy kontaktó,w, wiadomoś,ci i dane z kart pamię,ci. Wystarczy, ż,e wyś,lesz na telefon prostą, komendę, w postaci wiadomoś,ci SMS.

 ,

Moduł, Firewall i Antyspam dostę,pne tylko dla systemó,w Windows oraz Symbian. Funkcja Anti-Theft wsierana jest tylko przez smartfony.

 ,

ESET Security Pack - gł,ó,wne zalety

  • Kompleksowa ochrona przed wirusami, trojanami, robakami, adware, spyware, rootkitami, atakami hakeró,w oraz spamem
  • Zaprojektowany z myś,lą, o szybkoś,ci, tak aby dział,ał, w tle, niezauważ,alnie dla uż,ytkownika
  • Ochrona podczas korzystania z bankowoś,ci internetowej
  • Automatyczne filtrowanie spamu w najpopularniejszych programach pocztowych
  • Bardzo niskie wykorzystanie zasobó,w systemowych
  • Niezró,wnana skutecznoś,ć, wykrywania przy uż,yciu zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji - ThreatSense
  • Regularne aktualizacje bazy danych i heurystyki dla cią,gł,ego najwyż,szego poziomu ochrony
  • Mał,e pakiety aktualizacji i niskie obcią,ż,enia poł,ą,czenia internetowego
  • Ł,atwa instalacja i przyjazny dla uż,ytkownika interfejs

 ,

ESET Security Pack

Zawartoś,ć, pakietu

ESET Smart Security for Windows
ESET Smart Security skutecznie eliminuje zagroż,enia, ł,ą,czą,c ceniony i wielokrotnie nagradzany program antywirusowy ESET NOD32 Antivirus z inteligentnym antyspamem oraz firewallem. Moż,esz korzystać, z Internetu, wiedzą,c, ż,e Twó,j system jest skutecznie chroniony przed zagroż,eniami i atakami. ,
Wię,cej o ESET Smart Security ,

ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop
ESET NOD32 Antivirus to najskuteczniejszy program antywirusowy dostę,pny obecnie na rynku. Program zabezpiecza przed stale rosną,cą, liczbą, zagroż,eń, sieciowych i tych rozsył,anych za pomocą, poczty elektronicznej. Skorzystaj ze skutecznej i wydajnej ochrony antywirusowej, któ,ra ł,atwo dostosowuje się, do Twoich potrzeb, umoż,liwiają,c Ci bezpieczną, pracę,, rozrywkę, i naukę, online.
Wię,cej o ESET NOD32 Antivirus ,

ESET Cybersecurity for Mac OS X
ESET Cybersecurity for Mac OS X to najskuteczniejsza dostę,pna ochrona przed potencjalnymi i istnieją,cymi już, zagroż,eniami. Zaprojektowany specjalnie z myś,lą, o Mac OS X, ESET Cybersecurity jest tak prosty w uż,ytkowaniu jak Twó,j Mac i pomaga chronić, Twó,j system oraz Twoje poufne dane.
Wię,cej o ESET Cybersecurity dla Mac ,

ESET Mobile Security
Zadbaj o bezpieczeń,stwo swojej komó,rki, gdy jesteś, w ruchu. Zainstaluj ESET Mobile Security, rozwią,zanie do zabezpieczania smartfonó,w wykorzystują,ce zaawansowaną, technologię, ochrony proaktywnej. Przygotowany specjalnie z myś,lą, o smartfonach z systemami Windows Mobile i Symbian, program pozwoli Ci w peł,ni zabezpieczyć, telefon przed zagroż,eniami oraz przed kradzież,ą, danych

 ,

RodzajBezpieczeństwo
WersjaBox
LicencjaDo użytku domowego
Czas trwania2 lata
Liczba stanowisk / jednostek6
Szczegóły licencji

Licencja przeznaczona dla 3 PC i 3 smartfonó,w

NośnikDVD
Wersja językowaBrak danych
Wymagania sprzętowe

ESET Smart Security
ESET NOD32 Antivirus
- Procesor: Intel lub AMD x86/x64
- Pamię,ć,: 60 MB
- Plik instalacyjny: 41 MB
- Miejsce na dysku: 230 MB
System operacyjny:
- Windows 7 (32 &, 64 bit)
- Windows Vista (32 &, 64 bit)
- Windows XP (32 &, 64 bit)
- Windows 2000 SP4 (32 bit)

ESET NOD32 Antivirus for Linux Desktop
- Procesor: Intel lub AMD x86/x64
- System operacyjny: Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva i wię,kszoś,ć, dystrybucji RPM i DEB
- Pamię,ć,: 150 MB
- Plik instalacyjny: 38 MB
- Miejsce na dysku: 120 MB

ESET Cybersecurity for Mac OS X
- Procesor: Intel x86/x64
- System operacyjny: Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) lub nowszy, Mac OS X 10.5.x (Leopard)
- Pamię,ć,: 96 MB
- Plik instalacyjny: 36 MB
- Miejsce na dysku: 100 MB

ESET Mobile Security
- System operacyjny:
- Symbian S60 3rd Edition Feature Pack 1 lub 2 (tylko Nokia)
- Symbian S60 5th Edition (tylko Nokia)
- Symbian 3 (tylko Nokia)
- Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 oraz 6.5

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 268929
Producent Eset
Kod producenta ESP-N3D2Y
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.eset.com
Recenzje