Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson WorkForce DS-520 Scanner

Epson WorkForce DS-520 Scanner

Kod: 709254

1 909,47 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

WorkForce DS-520
Skaner z podajnikiem arkuszy i funkcją, dwustronnego skanowania przy prę,dkoś,ci 30 str./min oferuje zaawansowane moż,liwoś,ci obrazowania, a oprogramowanie Document Capture Pro pozwala na proste zintegrowanie skanera z firmowym systemem zarzą,dzania dokumentacją,.

Szybki skaner

Model DS-520 wyró,ż,nia się, niewielkimi wymiarami i niezró,wnaną, szybkoś,cią, skanowania rzę,du 30 stron albo 60 obrazó,w na minutę,, nawet w rozdzielczoś,ci 300 dpi w czerni i w kolorze. W poł,ą,czeniu ze sprzę,tową, kompresją, do formatu JPEG znacznie przyspiesza to wykonywanie duż,ych zadań, skanowania. Po zamontowaniu opcjonalnego moduł,u sieciowego skaner ś,wietnie sprawdza się, jako wspó,lne urzą,dzenie sieciowe w biurze/dziale.

Obieg dokumentó,w

Oprogramowanie Epson Document Capture Pro i Document Capture Pro Server* uł,atwia integrację, tego skanera biznesowego z istnieją,cym systemem zarzą,dzania dokumentami, co przyspiesza pracę, oraz umoż,liwia zapisywanie i konwertowanie zeskanowanych informacji, a takż,e przenoszenie ich do systemó,w przechowywania dokumentó,w. Ponadto funkcje rozpoznawania kodó,w kreskowych i strefowego optycznego rozpoznawania znakó,w pomagają, zautomatyzować, szczegó,lnie ucią,ż,liwe procesy obró,bki dokumentó,w, takie jak nazywanie plikó,w czy tworzenie folderó,w. Dzię,ki obsł,udze sterownikó,w TWAIN, ISIS i WIA skaner ł,atwo wspó,ł,pracuje z innymi urzą,dzeniami.

Wydajnoś,ć,
Oprogramowanie do skanowania Epson zawiera szereg zaawansowanych funkcji obrazowania dokumentó,w, w tym wykrywania rozmiaró,w wielu dokumentó,w, poprawy jakoś,ci tekstu i automatycznej korekcji przekosó,w. Znacznie poprawiają, one wydajnoś,ć, i efektywnoś,ć, pracy.

Opcjonalne udostę,pnianie w sieci
Opcjonalny interfejs sieciowy pozwala na ł,atwą, integrację, z istnieją,cym ś,rodowiskiem IT. Skaner sieciowy z oprogramowaniem Document Capture Pro/Pro Server* zwię,ksza wydajnoś,ć, pracy i umoż,liwia dostosowanie funkcji skanowania za pomocą, jednego przycisku z panelu skanera bezpoś,rednio do programu Microsoft SharePointTM lub do chmury.

*Wymaga pobrania z witryny internetowej firmy Epson.

Zastosowaniezdjęcia
Układ optyczny

Technologia diodowa ReadyScan

Rozdzielczość optyczna

600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)

Rozdzielczość interpolowana0
Skanowane rozmiaryA3
Podajnik dokumentów (ADF)tak
Maksymalna szerokość oryginału215 mm
Maksymalna długość oryginału914 mm
Szybkość skanowania

- Monochromatyczny 60 obrazó,w/min
- Kolor: 60 obrazó,w/min Rozmiar: A4 , Rozdzielczoś,ć,: 200 / 300 dpi
- Monochromatyczny 30 Str./min.
- - Kolor: 30 Str./min, Rozmiar: A4 , Rozdzielczoś,ć,: 200 / 300 dpi

Głębia kolorów

- Wejś,cie: 48 Bit
- Wyjś,cie: 24 Bit

Głębia odcieni szarości

- Wejś,cie: 16 Bit
- Wyjś,cie: 8 Bit

InterfejsEthernet 10/100/1000
Przyciski funkcyjne0
Dołączone oprogramowanie

- Epson Document Capture Pro
- Epson Scan, Presto! BizCard 6 (Win)
- Presto! BizCard 7 (Mac)

Wymiary

297‎, x 152 x 154 mm.

Waga2.5 kg
Zawartość zestawu

- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Urzą,dzenie podstawowe
- Kabel zasilają,cy
- Instrukcja montaż,u
- Kabel USB
- Karta gwarancyjna

Pozostałe parametry

Funkcje:
- Pomijanie pustych stron
- Ł,ą,czenie skanó,w A3
- Usuwanie otworó,w po dziurkaczu
- Wstę,pnie zdefiniowane ustawienia
- Automatyczny podział, na obszary
- Automatyczna korekta poł,oż,enia ukoś,nego
- Automatyczne rozpoznawanie dokumentó,w wielostronicowych
- Podwó,jna edycja obrazu (tylko w przypadku windows)
- Automatyczny obró,t obrazu
- Poprawa tekstu
- Maskowanie nieostroś,ci
- Derasteryzacja
- Automatyczne tworzenie folderó,w
- Rozpoznawanie kodu kreskowego
- Rę,czna / automatyczna separacja zadań,
- Peł,ne strefowe rozpoznawanie tekstó,w OCR ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 709254
Producent Epson
Kod producenta B11B234401
EAN 8715946544861
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje