Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edimax Router AR-7186WnB

Edimax Router AR-7186WnB

Kod: 518692

113,59 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

AR-7186WnB
Bezprzewodowy Router ADSL2/2+ 150Mb/s

- Zgodnoś,ć, ze standardem ADSL2/2+, prę,dkoś,ć, pobierania danych do 24Mb/s, prę,dkoś,ć, wysył,ania danych do 1Mb/s
- Zgodnoś,ć, ze standardami bezprzewodowymi 802.11b/g i kompatybilnoś,ć, ze standardem 802.11n
- Wieloję,zyczny kreator konfiguracji
- Przycisk WPS
- Obsł,uga DMZ oraz Virtual Server

Bezprzewodowy router ADSL2/2+ Edimax AR-7186WnB jest routerem zapewniają,cym peł,en zakres prę,dkoś,ci przesył,u danych przewidziany standardem ADSL2+.
Daje to wysokowydajne i jednocześ,nie konkurencyjne cenowo rozwią,zanie dla domu i mał,ych przedsię,biorstw. Urzą,dzenie jest kompatybilne ze standardem nowej generacji 802.11n. Dzię,ki zastosowaniu zaawansowanej technologi MIMO router zapewnia do 6 razy wię,ksze prę,dkoś,ci transmisji danych (do 150Mb/s) oraz do 3 razy lepsze pokrycie sieci niż, urzą,dzenie standardu 802.11g/b.

Wbudowany modem ADSL2/2+ oraz wspó,ł,dzielenie adresu IP.
Moż,liwe jest wspó,ł,dzielenie ł,ą,cza szerokopasmowego ADSL przez wiele przewodowych oraz bezprzewodowych urzą,dzeń, (do 253 uż,ytkownikó,w) przy wykorzystaniu wszystkich zalet poł,ą,czenia ADSL, ADSL2 oraz ADSL2+. Router umoż,liwia osią,gnię,cie prę,dkoś,ci do 24Mb/s pobierania oraz 1Mb/s wysył,ania danych.

WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Wciś,niecie przycisku WPS aktywuje zabezpieczenia sieci Wi-Fi. Pozwala to na stworzenie bezpiecznej sieci w przecią,gu jednej chwili.

Wieloję,zyczny kreator konfiguracji.
Do routera doł,ą,czony jest unikalny kreator konfiguracji. Pozwala on na skonfigurowanie podstawowych funkcji routera w przecią,gu kilku minut, poprzez podą,ż,anie za jasnymi wskazó,wkami kreatora.

Virtual Server oraz DMZ.
Funkcja DMZ oraz Serwer Wirtualny zapewniają, idealne rozwią,zanie dla aplikacji wymagają,cych otwarcia wybranych portó,w takich jak gry sieciowe, urzą,dzenia VoIP czy serwery HTTP.

AnnexB
Złącza1 x WAN (RJ-11)
Pasmo2,4 GHz
Standardy802.11b
Liczba anten1
Bezpieczeństwo

- Kontrola dostę,pu od strony LAN i WAN
- Zapobieganie atakom typu: port scanning, denial-of-service (DOS) i LAND
- SPI Firewall
- IP spoofing
- Filtrowanie IP, MAC, aplikacji i URL

Funkcje specjalne

Funkcje ADSL:
- Annex B, I, J, L, M
- ANSI T1.413i2
- ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite)
- ITU G.992.3 ADSL2 (G.dmt.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis)
- ITU G.992.5 (G.dmt.bisplus), ITU G.994.1 (G.hs)
- ITU G.995.1, ITU G.996.1, ITU G.997.1
- Tryb oszczę,dzania energii, inicjalizacja L3 - L0
- Wiele PVC
- ATM QoS: UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt
- OAM F4/F5 loop-back, AIS, RDI OAM cells
- UNI 3.1/4.0 PVC

Funkcje WLAN:
- Standardy: 802.11b/g/n
- Automatyczne wybieranie kanał,u
- Prę,dkoś,ć, do 150Mb/s, 1T1R
- Szerokoś,ć, pasma 20/40MHz
- Szyfrowanie: WEP 64/128-bit, WPA, WPA2
- Obsł,uga wieli BSSID
- Uwierzytenianie 802.11x

Funkcje ROUTIWANIA:
- TCP, IP, UDP, ARP, ICMP
- 802.1D MAC Bridge
- RIP v1 (RFC1058), RIP v2 (RFC1723)
- IGMP Snooping (V1/V2/V3)
- IGMP Proxy (V1/V2)
- VLSM (RFC1878)
- RFC 1877 PPP IPCP Extensions (ograniczone do adresó,w DNS, jeś,li urzą,dzenie nie obsł,uguje NetBIOS)
- RFC 0791 IP Fragmentation
- IETF RFC 0919, IETF RFC 0922, IETF RFC 2644 IP Broadcast

Zasilanie

DC 12V 05.A

Oprogramowanie
Wymagania sprzętowe
Akcesoria w zestawie

- 1x router ADSL
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x kabel ethernet
- 2x kabel telefoniczny
- 1x skró,cona instrukcja obsł,ugi
- 1x pł,yta CD (instrukcja/oprogramowanie/wieloję,zyczna instrukcja instalacji)
- 1x antena 5dBi
- 1x splitter

KolorBiały
Wymiary

135 x 118 x 28mm.

Pozostałe parametry
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 518692
Producent Edimax
Kod producenta AR-7186WnB
EAN 4710700929278
Strona www http://www.edimax.pl
Recenzje