Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Edifier Głośniki 2.1 C2XD czarne / optyk

Edifier Głośniki 2.1 C2XD czarne / optyk

Kod: 310436

490,18 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Gł,oś,nik 2.1 C2XD marki Edifier jest odpowiedzią, na oczekiwania szerokiej grupy klientó,w. Dzię,ki nowoczesnemu, eleganckiemu designowi moż,e być, uż,ytkowany we wnę,trzach o ró,ż,nym charakterze, zaró,wno domowych jak i biurowych. Jest wyposaż,ony w wejś,cia pomocnicze, RCA oraz w wejś,cie optyczne, któ,re pozwalają, na podł,ą,czenie ró,ż,norodnych ź,ró,deł, dź,wię,ku oraz urzą,dzeń, multimedialnych, gwarantują,cych wspaniał,e doznania audio.

Zestaw C2XD tworzy 6,5 calowy wzmiacniacz posiadają,cy moc wyjś,ciową, 35 W RMS, a takż,e 2 gł,oś,niki satelitarne o mocy wyjś,ciowej 18 W RMS - każ,dy skł,adają,cy się, z 3-calowego gł,oś,nika ś,redniotonowego oraz z gł,oś,nika wysokotonowego o ś,rednicy 0,75 cala.

Dzię,ki opatentowanej przez Edifier technologii Inelligent Distortion Control skutecznie redukują,cej zniekształ,cenia przy wysokich poziomach gł,oś,noś,ci, dź,wię,k zawsze pozostaje czysty i wyraź,ny.

CECHY

 , •, Zewnę,trzny wzmacniacz z cyfrowym wyś,wietlaczem LED
 , •, Wejś,cie optyczne do podł,ą,czenia konsol do gier oraz innych urzą,dzeń, multimedialnych
 , •, Dodatkowe wejś,cie 3.5 mm-3.5 mm oraz RCA-3.5 mm ,
 , •, Dodatkowe wejś,cie AUX 3,5 mm oraz wyjś,cie sł,uchawkowe z boku wzmacniacza
 , •, Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umoż,liwiają,cy kontrolę, gł,oś,noś,ci, basó,w i tonó,w wysokich oraz wybó,r wejś,cia, wyciszenie oraz przejś,cie w stan czuwania
 , •, Wzmacniacz wyposaż,ony w gał,kę, regulacji gł,oś,noś,ci, moż,liwoś,ć, wyboru wejś,cia  ,oraz ustawienia poziomu tonó,w niskich i wysokich ,
 , •, 0,75 calowe gł,oś,niki wysokotonowe z jedwabną, kopuł,ką,, 3-calowe gł,oś,niki tonó,w  ,ś,rednich i 6,5-calowy gł,oś,nik niskotonowy, wszystkie magnetycznie ekranowane ,
 , •, Inteligent Distortion Control (Inteligentna Korekta Zniekształ,ceń,) - opatentowana przez Edifier technologia do dynamicznego zarzą,dzania przecią,ż,eniem wejś,cia, pozwalają,ca na uniknię,cie zniekształ,ceń, dź,wię,ku przy wysokim poziomie gł,oś,noś,ci
 , •, Drewniana obudowa z MDF obu gł,oś,nikó,w satelitarnych i subwoofera ,
 , •, Wbudowany uniwersalny zasilacz ,

CO ZOSTAŁ,O ZMIENIONE?

Wejś,cie optyczne:
Dodano wejś,cie optyczne w celu zapewnienia uż,ytkownikom moż,liwoś,ci podł,ą,czenia wię,kszej liczby urzą,dzeń, multimedialnych.

Materiał, gł,oś,nika:
Gł,oś,nik ś,redniotonowy i wysokotonowy ma membranę, z jedwabiu zamiast dotychczasowej membrany z mylaru. Zapewnia to lepszy i czystszy dź,wię,k - zwł,aszcza przy wyż,szych czę,stotliwoś,ciach.

Subwoofer:
Port bass reflex został, przeniesiony do tył,u, co pomaga w generowaniu gł,ę,bszych basó,w.

Wzmacniacz:
System zapamię,tuje nie tylko ustawienia ostatniego ź,ró,dł,a dź,wię,ku, ale takż,e ustawienia gł,oś,noś,ci, tonó,w wysokich oraz basó,w. Korzystanie z wył,ą,cznika zasilania jest nie tylko korzystne dla ś,rodowiska, ale takż,e pozwala dł,uż,ej cieszyć, się, z uż,ytkowania gł,oś,nikó,w. ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 310436
Producent Edifier
Kod producenta C2XD, SPK-EF-C2XD
EAN 6923520263684
Strona www http://www.edifier-international.com
Recenzje