Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eaton UPS 9155 8kVA 3/1 33min 1022510 9155-8-N-33-64x9Ah-MBS

Eaton UPS 9155 8kVA 3/1 33min 1022510 9155-8-N-33-64x9Ah-MBS

Kod: 529632

17 847,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Eaton 9155 jest najwyż,szej jakoś,ci zasilaczem UPS z podwó,jną, konwersją, i skalowalnym czasem pracy akumulatora, przeznaczonym dla infrastruktur informatycznych i elektrotechnicznych oraz innych newralgicznych systemó,w w przedsię,biorstwach, bankowoś,ci, przemyś,le i sł,uż,bie zdrowia. To kompletne, tró,jfazowe rozwią,zanie do ochrony zasilania jest bardzo mał,e, ale zapewnia maksymalny czas pracy akumulatora.

- Kompleksowe rozwią,zanie o niewielkich wymiarach i najwię,kszej w branż,y gę,stoś,ci zasilania, w kompaktowej obudowie z akumulatorami wewnę,trznymi oraz wbudowanymi statycznymi i rę,cznymi przeł,ą,cznikami obejś,ciowymi (bypass).
- Optymalny wspó,ł,czynnik mocy wyjś,ciowej ró,wny 0,9 zwię,ksza rzeczywistą, moc urzą,dzenia, dzię,ki czemu nie trzeba go w razie potrzeby rozbudowywać,. Aktywna kontrola wspó,ł,czynnika mocy (PFC), bardzo dobry wspó,ł,czynnik mocy wejś,ciowej ró,wny 0,99 oraz obniż,ony wskaź,nik ITHD zapewniają, lepszą, zgodnoś,ć, urzą,dzenia z ró,ż,nymi urzą,dzeniami dział,ają,cymi przed wejś,ciem systemu.
- Niezawodnoś,ć, zasilacza zwię,ksza narzę,dzie do zaawansowanego zarzą,dzania akumulatorem ABM™, (Advanced Battery Management), któ,re dzię,ki nowatorskiemu, trzyetapowemu systemowi ł,adowania akumulatora znacznie przedł,uż,a czas jego pracy.
- Technologia HotSync, umoż,liwiają,ca poł,ą,czenie ró,wnoległ,e czterech zasilaczy 9155, zapewnia dodatkowe wydajnoś,ć, i nadmiarowoś,ć,, dzię,ki czemu maksymalizuje dostę,pnoś,ć, i niezawodnoś,ć, cał,ego systemu.
- Przyjazny interfejs LCD z wieloma opcjami komunikacyjnymi zapewnia ł,atwą, i bezpieczną, obsł,ugę, zasilacza 9155.
- Nowatorska technologia i konstrukcja, dzię,ki któ,rym 9155 jest trwał,ym rozwią,zaniem zapewniają,cym wysokie sprawnoś,ć, i gę,stoś,ć, mocy.

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 529632
Producent Eaton
Kod producenta 1022510
EAN 6430028220465
Strona www http://powerquality.eaton.com/Polska/
Recenzje