Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eaton BLADEUPS 12kW IEC SNMP 3:3 ZC1224401100000

Eaton BLADEUPS 12kW IEC SNMP 3:3 ZC1224401100000

Kod: 280447

29 867,50 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Eaton BladeUPS jest tró,jfazowym zasilaczem bezprzerwowym o podwó,jnej konwersji i rozwią,zaniem dla dystrybucji zasilania, specyficznie zaprojektowanym dla nowoczesnych oś,rodkó,w przetwarzania danych. Eaton BladeUPS jest elastycznym i skalowalnym rozwią,zaniem UPS, któ,re pomaga w optymalizacji i zarzą,dzaniu cał,kowitego kosztu posiadania systemu jakoś,ci i dystrybucji zasilania poprzez skalowanie i rozbudowę, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc, przy jednoczesnej optymalizacji kosztó,w eksploatacji dzię,ki wysokiej wydajnoś,ci bez kompromisu dla niezawodnoś,ci.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Komunikacjabrak
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary

UPS

Wysokoś,ć,: 261.00 mm (6U)

Szerokoś,ć,: 442.00 mm

Gł,ę,bokoś,ć,: 660.00 mm

EBM

Wysokoś,ć,: 132.00 mm (3U)

Szerokoś,ć,: 437.00 mm

Gł,ę,bokoś,ć,: 660.00 mm

Uwaga: Cał,kowita masa chassis bez moduł,u elektronicznego i baterii: 46 kg

 , , , , , , , , , , , , Cał,kowita masa chassis z moduł,em elektronicznym i baterii: 140 kg

 , , , , , , , , , , , , , Cał,kowita masa UPS bez baterii: 61 kg

 , , , , , , , , , , , , , Cał,kowita masa UPS z bateriami:170 kg

 , , , , , , , , , , , , , Masa EBM: 77 kg

 ,

Certyfikaty

IEC 62040

Informacje dodatkowe

Urzą,dzenie należ,y zgł,osić, do uruchomienia w serwisie Eaton http://powerquality.eaton.com/Polska/Products-Services/Services/PL-Services-overview.asp (START-UP).

Usł,uga jest bezpł,atna.

Karta gwarancyjna wystawiana jest po podpisaniu protokoł,u uruchomienia przez pracownika serwisu Eaton.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa: 12 kW na moduł, UPS

Sprawnoś,ć,: 98,6%

Rozpraszanie ciepł,a:371 W / 1266 BTU/h przy 100% obcią,ż,eniu znamionowym

Chł,odzenie: Wentylatorowe, mikroprocesorowe monitorowanie temperatury, zasysanie powietrza od frontu, wydmuchiwanie do tył,u

Poziom hał,asu: <,60 dBA w odległ,oś,ci 1m

Wysokoś,ć, n.p.m. bez przewymiarowania: 1000 m (maks. 3300m)

Wejś,cie elektryczne:

 • Napię,cie znamionowe:400 VAC
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego: 400V: 311 do 519 V napię,cie mię,dzyfazowe
 • Zakres czę,stotliwoś,ci: 50 lub 60 Hz, ±,5 Hz
 • Wejś,ciowe zakł,ó,cenia harmoniczne: <,5% z odbiornikami IT (zasilacze z PFC)
 • Wspó,ł,czynnik mocy wejś,ciowej: >,0,99 z odbiornikami IT (zasilacze z PFC)
 • Prą,d rozruchowy: Zależ,ny od odbiornikó,w
 • Wymagania instalacyjne: Trzy fazy, cztery przewody + uziemienie
 • Ź,ró,dł,o zasilania bypassu: Tak jak wejś,ciowe (jedna linia zasilają,ca)
 • Kompatybilnoś,ć, z agregatem prą,dotwó,rczym: Szybki poziom zmian czę,stotliwoś,ci do synchronizacji generatorem

Wyjś,cie elektryczne:

 • Znamionowe napię,cie wyjś,cowe: 400 V, 180 do 240 VAC, fazowe
 • Instalacja wyjś,ciowa:Trzyfazowa, cztery przewody + uziemienie
 • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,ciowa:50 lub 60 Hz autodetekcja przy uruchomieniu
 • Zakres zmian czę,stotliwoś,ci:0,1 Hz przy pracy indywidualnej
 • Dopuszczalny zakres wspó,ł,czynnika mocy odbiornikó,w: 0,7 indukcyjny –, 0,9 pojemnoś,ciowy
 • Wyjś,ciowe zniekształ,cenia harmoniczne napię,cia:<,3% z odbiornikami IT (zasilacze z PFC), <,5% z odbiornikami nieliniowymi i bez zasilaczy z PFC

Baterie akumulatoró,w:

 • Typ baterii: Baterie bezobsł,ugowe VRLA - AGM
 • Czas podtrzymania (baterie wewnę,trzne): 13 minut przy 50% obcią,ż,enia , 4,7 minut przy 100% obcią,ż,enia
 • Napię,cie gał,ę,zi bateryjnej: 240 VDC
 • Test baterii: Standardowo automatyczny test baterii (moż,liwoś,ć, zdalnego ustalania harmonogramu) Rę,czny test baterii przy uż,yciu wyś,wietlacza frontowego
 • Metoda ł,adowania baterii: Technologia ABM trzystopniowego ł,adowania
 • Napię,cie odcię,cia baterii Zmienne od 1,67 V/ogniwo przy czasie podtrzymania <,5 minut
 • Niski stan baterii Powiadamianie alarmowe
 • Moż,liwoś,ć, stosowania baterii zewnę,trznych Tak, rozbudowa do czterech moduł,ó,w bateryjnych o wysokoś,ci 3U (~,34 min. przy 100% obcią,ż,enia, <,1 godz. przy 50 % obcią,ż,enia)

Komunikacja i interfes uż,ytkownika:

 ,

Kompatybilnoś,ć, oprogramowaniaUPS dostarczany z pakietem oprogramowania Software Siute na CD
Kieszeń, komunikacyjna X-slotDostę,pne dwie kieszenie na karty wymienione poniż,ej
Panel sterowania LCD Dwie linie po 20 znakó,w
Cztery przyciski do sterowania menu
Cztery diody wskaź,nikowe LCD
Wieloję,zycznoś,ć, Standardowo angielski, dostę,pne 20 ję,zykó,w
Zmiany konfiguracyjneRę,czne przez uż,ytkownika, automatyczna konfiguracja przez oprogramowanie sprzę,towe
Wejś,cia przekaź,nikowe Dwa, konfigurowane przez uż,ytkownika
Wyjś,cia przekaź,nikowe Jedno, konfigurowane przez uż,ytkownika

 ,

   ,

   W zestawie

   Opcje i akcesoria:

   Odł,ą,czalny kabel zasilają,cy,

   Odł,ą,czalny zestaw kabli wejś,ciowo-wyjś,ciowych,

   Odł,ą,czalny zestaw kabli ró,wnoległ,ych,

   Zewnę,trzny moduł, bateryjny (EBM),

   Moduł, dystrybucji zasilania 3U,

   Listwy dystrybucyjne 0U do 3U do montaż,u w szafie

   Szyna poł,ą,czeń, ró,wnoległ,ych 60 kW Eaton BladeUPS

   Zestaw montaż,owy

   Informacje dodatkowe

   Informacje dodatkowe

   Kod 280447
   Producent Eaton
   Kod producenta ZC1224401100000
   EAN Nie
   Strona www http://powerquality.eaton.com/Polska/
   Recenzje