Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Drukarka etykiet LabelWriter 450 Duo S0838930

Dymo Drukarka etykiet LabelWriter 450 Duo S0838930

Kod: 117042

791,19 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dymo LabelWriter 450 Duo

Moż,esz drukować, szeroką, gamę, etykiet DYMO za pomocą, jednej, wszechstronnej drukarki. Dzię,ki drukarce DYMO LabelWriter 450 Duo moż,esz zmierzyć, się, z każ,dym zadaniem wymagają,cym etykietowania lub obsł,ugi poczty. Urzą,dzenie umoż,liwia drukowanie efektownych etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych i kodó,w magazynowych, identyfikatoró,w i innych elementó,w –, z prę,dkoś,cią, do 71 etykiet na minutę,. Dzię,ki obsł,udze trwał,ych taś,m plastikowych DYMO D1 w ró,ż,nych rozmiarach i kolorach, wytrzymał,e etykiety do biura lub miejsca pracy są, zawsze pod rę,ką,. Drukarka LabelWriter Duo –, jak i wszystkie inne urzą,dzenia z serii LabelWriter –, nie korzysta z tuszó,w i toneró,w, a doł,ą,czone do zestawu oprogramowanie zawiera wiele uż,ytecznych funkcji, jak np. moż,liwoś,ć, bezpoś,redniego drukowania tekstu z popularnych programó,w.

Funkcje i korzyś,ci:

 • Drukowanie na papierowych etykietach oraz plastikowych taś,mach DYMO D1 o ró,ż,nych kolorach oraz szerokoś,ciach
 • Taś,my plastikowe DYMO D1 są, trwał,e, wytrzymał,e i doskonale nadają, się, do etykietowania towaró,w z twardymi obudowami, jak np. komputeró,w, palmtopó,w, telefonó,w, szafek na dokumenty, drukarek i nie tylko!
 • Dzię,ki oprogramowaniu DYMO Label v.8 moż,na sprawniej tworzyć, etykiety, sortować, dokumenty i obsł,ugiwać, pocztę,
 • Oprogramowanie DYMO Label v.8 umoż,liwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, kodó,w kreskowych, identyfikatoró,w i wielu innych –, bezpoś,rednio z komputera PC
 • Szybkie drukowanie –, do 71 etykiet na minutę,, czyli o 40% bardziej wydajnie od podstawowego modelu drukarki
 • Urzą,dzenie wykorzystuje termiczną, technologię, druku –, nie trzeba korzystać, z drogich tuszy lub toneró,w
 • Obsł,uga drukowania bezpoś,rednio z tekstu wprowadzonego m.in. w programach Microsoft Word, Excel, Outlook
 • Wbudowana ksią,ż,ka adresowa umoż,liwia drukowanie etykiet za pomocą, kontaktó,w z programu Outlook –, wystarczy wyszukać, i przefiltrować, kontakty, a nastę,pnie wydrukować, potrzebne etykiety
 • Tryb szybkiego drukowania (QuickPrint) umoż,liwia wydrukowanie pojedynczej etykiety, gdy tylko zajdzie taka potrzeba
 • Moż,na drukować, zaró,wno jedną, etykietę,, jak i setkę, etykiet, bez korzystania ze zbę,dnych i niewygodnych arkuszy
 • Urzą,dzenie drukuje czytelny tekst i wyraź,ne elementy graficzne oraz kody kreskowe w ulepszonym trybie graficznym, cechują,cym się, rozdzielczoś,cią, 600 x 300 dpi (lub 180 w przypadku taś,m D1)
 • Moż,liwoś,ć, przeglą,dania wszystkich dostę,pnych szablonó,w etykiet na ekranie –, szybko wyszukasz odpowiednią, etykietę,
 • Oszczę,dnoś,ć, energii dzię,ki nowemu „,Trybowi czuwania"
 • Opcja wspó,ł,dzielenia drukarek w systemie Windows umoż,liwia wspó,ł,pracę, z innymi pracownikami
 • Zmieś,ci się, wszę,dzie –, niewielkie rozmiary, nowoczesny design oraz kolorystka sprawiają,, ż,e drukarka bę,dzie pasować, do każ,dego nowoczesnego otoczenia biurowego
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 117042
Producent Dymo
Kod producenta S0838930
EAN 3501170838938
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje