Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Skaner przenośny CardScan Team S0929150

Dymo Skaner przenośny CardScan Team S0929150

Kod: 280431

1 398,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CardScan Team
Gromadź,, organizuj i zarzą,dzaj swoimi kontaktami. Program CardScan Team jest zaprojektowany pod ką,tem ł,atwego i szybkiego udostę,pniania danych kontaktowych. W prosty sposó,b konsoliduj wszystkie dane kontaktowe z wizytó,wek, podpisó,w w wiadomoś,ciach e-mail, zaimportowanych list i innych ź,ró,deł, danych. Oprogramowanie CardScan pomoż,e Ci zorganizować, to wszystko. Ró,wnież, z ł,atwoś,cią, synchronizuje i przesył,a dane do programó,w Outlook, Outlook Express, urzą,dzeń, typu Palm, z systemem Windows Mobile, iPodó,w oraz telefonó,w typu smartphone oraz do programó,w ACT!*, Lotus Notes i GoldMine*. Zabezpiecz hasł,em swoje pliki i udostę,pniaj je w sieci do pracy grupowej, dzię,ki czemu zespó,ł, bę,dzie pracował, jeszcze wydajniej.


Funkcje i korzyś,ci
•, Udostę,pniaj swoje pliki w sieci i wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym.
•, Obejmuje jeden skaner i dwie licencje uż,ytkownika.
•, Synchronizuj dane z programami Outlook, Outlook Express, smartfonami, urzą,dzeniami Palm oraz urzą,dzeniami z systemem Windows Mobile, a takż,e programami Windows Contacts, ACT! Standard i Premium dla Workgroups, GoldMine v6.7 oraz Lotus Notes.
•, W prosty sposó,b kategoryzuj kontakty, wyszukuj, sortuj, usuwaj duplikaty, drukuj etykiety, przypisuj adresy i wiele wię,cej.
•, Konsoliduj wszystkie dane kontaktowe za pomocą, metody przecią,gania i upuszczania z wiadomoś,ci e-mail i witryn internetowych.
•, Dokł,adnie skanuj i odczytuj wizytó,wki w mgnieniu oka i utwó,rz cyfrową, ksią,ż,kę, adresową,.
•, Zabezpiecz hasł,em swoje pliki, aby ograniczyć, dostę,p do nich.
•, Dodaj kolejne licencje na oprogramowanie, aby dodać, uż,ytkownikó,w.
•, NOWOŚ,Ć,: Dodatek Outlook Add-in umoż,liwiają,cy skanowanie wizytó,wek bezpoś,rednio do programu Outlook™,.

Do pobrania

Szczegó,ł,owy opis i specyfikacja techniczna w pliku pdf

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 280431
Producent Dymo
Kod producenta S0929150
EAN 3501170929155
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje