Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dignity MODITKAMP02607X

Dignity MODITKAMP02607X
556,53 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Kamera ta został,a zaprojektowana z myś,lą, o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w mał,ych i ś,rednich przedsię,biorstwach. Nadaje się, do monitoringu wewną,trz pomieszczeń, jak i poza nimi. W kamerze zastosowano nowej generacji i wysokiej klasy megapikselowy przetwornik CMOS dzię,ki któ,remu przesył,any przez sieć, obraz jest najwyż,szy.

Funkcja dzień,/noc i zintegrowany oś,wietlacz IR gwarantują, optymalną, wydajnoś,ć, ró,wnież, przy cał,kowitym braku oś,wietlenia, nawet do 20 metró,w. W cią,gu dnia kamera dział,a w trybie kolorowym, natomiast w nocy automatycznie zał,ą,cza się, reflektor IR i kamera przechodzi w tryb czarno-biał,y, odcinają,c mechanicznie podczerwień, dzię,ki czemu obraz jest duż,o lepszy.

P2P - Umoż,liwia nam ł,ą,czenie się, z kamerą, na komputerze stacjonarnym, tablecie, smartfonie czy też, laptopie. Warunkiem jest posiadanie oprogramowania takiego jak: Windows 7, Android, Apple. Jedyny warunek to posiadanie jakiegokolwiek dostę,pu do Internetu w miejscu instalacji kamery, kamera nie wymaga publicznego adresu IP - podglą,d online bę,dzie moż,liwy ró,wnież, w przypadku korzystania z Internetu 3G bez publicznego IP lub darmowego Aero2 w miejscu montaż,u kamery. Od strony telefonu, tabletu itp potrzebny jest jakikolwiek dostę,p do Internetu - moż,e to być, domowe WiFi, ale ró,wnież, 3G lub EDGE w terenie.

Zał,ą,czona aplikacja umoż,liwia peł,ne zarzą,dzenie kamerą,, podglą,d w wielu rozdzielczoś,ciach, moż,liwoś,ć, pracy z wieloma kamerami. Podglą,d z kamery jest oczywiś,cie zapisywany co moż,e byś, bardzo pomocne w wielu sytuacjach. Sprzę,t któ,ry pań,stwu prezentujemy posiada oczywiś,cie detektor ruchu wraz z systemem powiadamiania. Gdy w okolicy kamery ruch zostanie wykryty przesył,ana jest wiadomoś,ć, na urzą,dzenie któ,re jest poł,ą,czone siecią,.

Obiektyw0
MikrofonBrak danych
Tryb nocnyTak
Detekcja ruchuBrak danych
Bezpieczeństwo0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja0
Protokoły sieciowe0
Obsługa systemów mobilnychAndroid
Funkcje specjalne0
Zasilanie0
Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie0
KolorBiały
Wymiary0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 930778
Producent Dignity
Kod producenta MODITKAMP02607X
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje