Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

D-Link GO-PLK-200 Power Line Fast Ethernet RJ-45

D-Link GO-PLK-200 Power Line Fast Ethernet RJ-45
134,97 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw D-Link GO-PLK-200 skł,ada się, z dwó,ch adapteró,w sieciowych PowerLine AV sł,uż,ą,cych do przekazywania sygnał,u sieci Ethernet przez standardową, instalację, elektryczną, w domu.

Uż,ywanie istnieją,cej instalacji do tworzenia sieci domowej
Podł,ą,czają,c adapter PowerLine do istnieją,cego gniazda elektrycznego moż,na przekształ,cić, każ,de gniazdo w punkt poł,ą,czeń, sieciowych. Dzię,ki temu adapter GO-PLK-200 jest idealnym rozwią,zaniem do wspó,ł,uż,ytkowania szybkiego poł,ą,czenia internetowego lub do ł,ą,czenia komputeró,w, odtwarzaczy multimedialnych w standardzie HD, konsoli do gier oraz sieciowej pamię,ci masowej z domową, siecią,. Nadaje się, też, znakomicie do zastosowania w domach lub biurach, w któ,rych konstrukcja ś,cian, pię,ter lub inne przeszkody architektoniczne powodują, ograniczanie zasię,gu sygnał,u sieci bezprzewodowej.

Transmisja z szybkoś,cią, 100 Mb/s oraz funkcja QoS
Umoż,liwiają,c transmisję, danych z szybkoś,cią, maksymalną, 200 Mb/s adapter D-Link PowerLine Homeplug AV zapewnia wystarczają,co duż,ą, przepustowoś,ć,, aby speł,nić, wymagania cyfrowego domu. Pozwala oglą,dać, telewizję, internetową, lub strumieniowo przesył,ać, utwory muzyczne w formacie cyfrowym do dowolnego pokoju. Zaawansowana technologia wbudowana w adaptery powoduje, ż,e są, one bardzo odporne na zakł,ó,cenia elektryczne wywoł,ywane przez inne urzą,dzenia. Pozwala to uż,ytkownikom korzystać, z maksymalnej szybkoś,ci przesył,ania danych. Opró,cz maksymalnej przepustowoś,ci, adapter D-Link PowerLine Homeplug AV ma wbudowany mechanizm QoS, któ,ry pozwala nadawać, priorytety pakietom danych. Pozwala to sprawniej przesył,ać, obraz wideo w formacie HD i utwory muzyczne, a takż,e korzystać, z gier internetowych oraz poł,ą,czeń, VoIP.

Wygoda poł,ą,czenia
Do adaptera sieciowego D-Link PowerLine Homeplug AV moż,na podł,ą,czyć, przeł,ą,cznik lub bezprzewodowy punkt dostę,powy. Umoż,liwia to poł,ą,czenie wielu urzą,dzeń, znajdują,cych się, w odległ,ych zaką,tkach domu.
Dodatkowo adapter D-Link PowerLine Homeplug AV wykorzystuje algorytm szyfrowania AES z 128-bitowym kluczem, któ,ry umoż,liwia zabezpieczenie poł,ą,czenia i ochronę, danych przed intruzami. Szyfrowanie moż,na w ł,atwy sposó,b skonfigurować, przy uż,yciu przycisku umieszczonego na bocznej ś,ciance adaptera.

Zgodnoś,ć,
Adaptery są, oparte na najlepszej w branż,y technologii Atheros Homeplug AV i są, kompatybilne z urzą,dzeniami innych producentó,w w standardzie Homeplug AV. Nie dział,ają, z urzą,dzeniami opartymi na innych standardach, np. D-Link DHP-303/343. Mogą, jednak pracować, w obrę,bie tej samej instalacji elektrycznej, a wię,c nie ma potrzeby rezygnowania z istnieją,cych adapteró,w.

D-Link Green™,
Zestaw speł,nia zał,oż,enia strategii D-Link Green™,, któ,ra zapewnia rozwią,zania przyjazne dla ś,rodowiska naturalnego, nie naraż,ają,c uż,ytkownikó,w na utratę, wydajnoś,ci. Jeś,li przez zdefiniowany czas nie bę,dą, przesył,ane ani odbierane ż,adne dane, adaptery automatycznie przejdą, w tryb oczekiwania w celu oszczę,dzenia energii.

Architektura sieciFastEthernet
Porty we/wy1 x 10/100 Mbit/s
Standardy1901
Zakres częstotliwości

2 do 30 MHz

Modulacja

OFDM symbol modulation

Bezpieczeństwo

- Simple Connect button for secure, hassle-free network setup
- 128-bit AES Data Encryption with key management for secure communications over electrical wiring

Funkcje specjalne0
Zasilanie

100 to 240 V AC, 50/60 Hz

Wymagania sprzętowe0
Akcesoria w zestawie0
KolorBiały
Waga58.1 g
Wymiary

65.6 x 47.8 x 27.7 mm

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 596667
Producent D-Link
Kod producenta GO-PLK-200
EAN 790069389306
Strona www http://www.dlink.pl
Recenzje