Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Zasilacz awaryjny PR6000ELCDRTXL5U

CyberPower Zasilacz awaryjny PR6000ELCDRTXL5U

Kod: 156113

10 995,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria Professional Rack Mount LCD zapewnia zaawansowaną, ochronę, zasilania dla urzą,dzeń, takich jak serwery o znaczeniu strategicznym, wyposaż,enie telekomunikacyjne i sprzę,t VoIP.

Wbudowany AVR (automatyczny regulator napię,cia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniają,ce ż,e sygnał, AC na wyjś,ciu jest bez zakł,ó,ceń, i bę,dzie kompatybilny z każ,dym typem obcią,ż,enia. Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition Management monitoruje stan UPSa, któ,ry potrafi wył,ą,czyć, dwa serwery poł,ą,czone szeregowo. Opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zuż,ycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych. Zaobserwujesz 80% mniejsze wydzielanie ciepł,a. Opcjonalne zdalne zarzą,dzanie SNMP / HTTP (poprzez przeglą,darkę, www). Wyją,tkowa konstrukcja pozwala na zamontowanie UPSa w szafie rackowej, bą,dź, po osadzeniu w podstawie, w tryb wolnostoją,cy - Tower.

Przeznaczenie:

 • ś,rednie przedsię,biorstwo,
 • centra magazynowania danych,
 • sieć,, serwery, stacje robocze,
 • wyposaż,enie przemysł,owe,

Cechy produktu

 • Technologia GreenPower UPS,
 • Oszczę,dnoś,ć, do 75% energii,
 • Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
 • Automatyczny regulator napię,cia AVR,
 • Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition software,
 • Wiele wyjś,ć, dla wielu serweró,w,
 • Wiele portó,w komunikacyjnych,
 • Programowalna ochrona przeciwprzepię,ciowa, zapewniają,ca ochronę, przez zakł,ó,ceniami w dostarczanej energii elektrycznej,
 • Peł,na cyfrowa kontrola oparta na technologii mikroprocesorowej,
 • Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
 • Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
 • Harmonogram zakoń,czenia pracy,
 • Automatyczny restart i ł,adowanie,
 • Wymienne baterie Hot-Swap,
 • Interfejs USB,
 • Karta SNMP/HTTP (opcjonalnie),
 • Konfiguracja RM/T configuration
 • 2 x Port szeregowy RS232, 1 x port USB
 • Metalowa obudowa
 • Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
 • Alarmy dź,wię,kowe
 • Port EPO (Emergency Power-Off)
 • Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego pod UPS 100.000 Euro
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Specyfikacja techniczna

Pojemnoś,ć, i czas pracy:

PR6000ELCDRTXL5U: 6000VA / 4500W

 • Typowy czas pracy przy: poł,owa/ peł,ne obcią,ż,enie (bez dodatkowych baterii): 28/10 min
   ,Wyś,wietlacz LCD:
 • Umoż,liwia wyś,wietlanie:
 • Informacji o statusie UPS, (praca zwykł,a / praca na baterii), aktualnych warunkach zasilania
 • Informacji o poziomie obcią,ż,enia, poziomie nał,adowania baterii, wskaź,nika bł,ę,dó,w
 • Dodatkowe ikony informują, o przecią,ż,eniu, trybie pracy cichej, uż,yciu funkcji AVR, uż,yciu zasilania bateryjnego, poziomie napię,cia na wejś,ciu, temperaturze, Poziomie napię,cia na wyjś,ciu, przewidywanym czasie pracy bazują,c na aktualnym obcią,ż,eniu, a takż,e innych informacjach. ,
   ,Napię,cie na wejś,ciu:
 • Napię,cie &, Zakres czę,stotliwoś,ci: 150V ~, 300V, 50Hz / 60 Hz (+/- 3Hz)
 • Podł,ą,czenie poprzez doprowadzenie 3 ż,ył,owego przewodu do gniazda UPSa
   ,Napię,cie na wyjś,ciu:
 • Na baterii napię,cie &, zakres czę,stotliwoś,ci: peł,na fala sinusoidalna na 230V (+/- 5%), 50Hz / 60 Hz (+/- 0.1Hz)
 • Typowy czas przeł,ą,czenia: 4ms
 • Zabezpieczenie przed przecią,ż,eniem: W trybie pracy z sieci, poprzez bezpiecznik, w trybie pracy na baterii poprzez wewnę,trzny ogranicznik prą,du
 • Automatic Voltage Regulator (AVR): Podwó,jne wzmocnienie &, Pojedyncze ograniczenie
   ,Informacja o bateriach:
 • 12V, 9 AH x 16 Zamknię,ta bateria kwasowo-oł,owiowa, wymienialne w trybie Hot Swap przez uż,ytkownika
 • Typowy czas nał,adowania: 8 godzin
   ,Informacje o dodatkowych moduł,ach baterii:
 • BPL48V75ART2U: Zawiera wbudowaną, niezależ,ną, ł,adowarkę,, oraz baterię, 12 x 9AH wymienianą, przez uż,ytkownika. Do systemu moż,na podł,ą,czyć, nieograniczoną, iloś,ć, dodatkowych baterii.
   ,Wskaź,niki stanu urzą,dzenia:
 • Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD, Dioda Power, a takż,e alarmy audio informują,ce o przecią,ż,eniu, pracy na baterii oraz niskim stanie nał,adowania baterii
   ,Dostę,pne gniazda:
 • 10 gniazd typu IEC (Bateria &, Przepię,cie). (5 programowalnych dla urzą,dzeń, o znaczeniu krytycznym i mniej waż,nych)
 • Dwa wejś,cia na 3 ż,ył,owy przewó,d zasilają,cy, jeden do dostarczenia zasilania z gniazda sieciowego, drugi wyjś,ciowy do zapewnienia zasilania dla urzą,dzeń, o wysokim poborze mocy (gniazdo ma wysoki priorytet)
  RJ11/RJ45 Wejś,cie/Wyjś,cie ochrona przeciwprzepię,ciowa
   ,Interfejsy:
 • 2 x RS-232 zł,ą,cza szeregowe dla komputeró,w (Port Gł,ó,wny i Drugorzę,dny/tylko nasł,uch)
 • 1 x USB zł,ą,cze do komputera (Wspó,ł,dzielone z gł,ó,wnym portem szeregowym)
 • 1 x zł,ą,cze EPO, awaryjne wył,ą,czenie zasilania
 • Port rozszerzeń, na opcjonalną, kartę, do zarzą,dzania SNMP/HTTP
 • Zewnę,trzne podł,ą,czenie do uziemienia
 • Zł,ą,cza do podł,ą,czenia dodatkowych moduł,ó,w baterii, aby wydł,uż,yć, czas pracy systemu
   ,Zarzą,dzanie i kontrola:
 • Moż,liwoś,ć, wywoł,ania rę,cznie Auto-Testu urzą,dzenia, automatyczne ł,adowanie/restart, programowalna ochrona przed za niskim i za wysokim napię,ciem
 • Funkcja wył,ą,czenia wg schematu oraz programowalne gniazda dla urzą,dzeń, o znaczeniu krytycznym i mniej waż,nych
 • Opcjonalna karta SNMP/HTTP do zarzą,dzania przez sieć, LAN/Internet
 • Doł,ą,czone oprogramowanie Power Panel Business Edition do zarzą,dzania systemem i komputerami
   ,Informacje ś,rodowiskowe:
 • Wymiary:433 (S) x 615 (D) x 220 [5U] (W) mm.
 • Waga: 103.5 kg
 • Temperatura: -15oC ~, +45oC (Przechowywanie), and 0oC ~, +40oC (Przy pracy)
 • Wilgotnoś,ć, przy pracy: 0%~,95% bez kondensacji
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 156113
Producent CyberPower
Kod producenta PR6000ELCDRTXL5U
EAN 4712364142215
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje