CyberPower OLS1000

Be the first to review this product

PLN1,856.32

CyberPower OLS1000

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

CyberPower UPS OLS1000E

UPS Cyber Power z serii OLS jest idealnym rozwią,zaniem dla serweró,w, urzą,dzeń, sieciowych, stacji roboczych oraz innych aplikacji o znaczeniu krytycznym. Topologia Online (Double Conversion) w poł,ą,czeniu z zerowym czasem przeł,ą,czania zapewniają, ochronę, zasilania w postaci czystej fali sinusoidalnej dla wielu wymagają,cych urzą,dzeń,. Ponadto czas podtrzymania moż,e zostać, wydł,uż,ony poprzez moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dodatkowych moduł,ó,w bateryjnych. Opcjonalnie moż,liwe jest ró,wnież, podł,ą,czenie karty SNMP, któ,ra pozwala zarzą,dzać, zdalnie jednostką, UPS poprzez przeglą,darkę, www. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition monitoruje stan systemu, a w przypadku wystą,pienia awarii zasilania potrafi wysł,ać, komunikat do podł,ą,czonego serwera, aby ten bezpiecznie się, wył,ą,czył,. Dodatkowo wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Jednostka UPS w obudowie typu Tower.

Przeznaczenie:
•,ś,rednie przedsię,biorstwo,
•,centra magazynowania danych,
•,sieć,, serwery, stacje robocze,
•,wyposaż,enie przemysł,owe,

Cechy produktu:
•,Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
•,Topologia Online UPS (Double Conversion)
•,Obudowa typu Tower
•,Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
•,Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
•,Automatyczny restart i ł,adowanie,
•,Port EPO (Emergency Power-Off)
•,Wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD
•,1 x Port szeregowy RS232, 1 x port USB
•,Kontrola chł,odzenia w zależ,noś,ci od poziomu obcią,ż,enia
•,Ustawienia trybu Economy
•,Ustawienia trybu Generator
•,SBM (Smart Battery Management)
•,Karta SNMP/HTTP do zarzą,dzania zdalnego (opcjonalnie),
•,Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Wymiary

225 W x 151 S x 394 mm

Waga13.1 kg
Moc zasilacza800 W
Specyfikacja techniczna

•,Technologia oszczę,dzają,ca energię,: TAK - tryb ECO - wydajnoś,ć, >,95%

•,Wejś,cie:
oZakres napię,ć, wejś,ciowych: 120~,139Vac dla obcią,ż,enia 0~,25%
•,140~,159Vac dla obcią,ż,enia 0~,50%
•,160~,179Vac dla obcią,ż,enia 0~,75%
•,180~,280Vac dla obcią,ż,enia 0~,100%
oTyp zł,ą,cza: IEC C14
oCzę,stotliwoś,ć,: 40Hz~,70Hz

•,Wyjś,cie:
oTyp zł,ą,cza: 4 x IEC C13
oCharakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna 208, 220, 230, 240 Vac (konfigurowalne)
oZniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego na baterii (dla nominalnego napię,cie akumulatora): 3%(obcią,ż,enie liniowe), 5%(obcią,ż,enie nieliniowe)
oCzę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50/60Hz +/- 0,1%,
oCzas przeł,ą,czenia (typowy): 0ms,

•,Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:
•,Tryb AC: Tylko ostrzeż,enie dla 110%>,obcią,ż,enie>,105%,
•,Przeł,ą,czenie na tryb Bypass po 60sek dla 120%>,obcią,ż,enie>,110%,
•,Przeł,ą,czenie na tryb Bypass od razu dla obcią,ż,enie>,120%
•,Tryb pracy na baterii: Tylko ostrzeż,enie dla 110%>,obcią,ż,enie>,105%,
•,Wył,ą,czenie po 10sek dla 120%>,obcią,ż,enie>,110%,
•,Wył,ą,czenie od razu dla obcią,ż,enie>,120%
•,Tryb Bypass: Tylko ostrzeż,enie dla 130%>,obcią,ż,enie>,105%,
•,Wył,ą,czenie od razu dla obcią,ż,enie>,130%

•,Ochrona przeciwprzepię,ciowa i filtracja:
oOchrona przeciwprzepię,ciowa: tak,
oOchrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejś,cie/ jedno wyjś,cie),
oNatychmiastowe odcię,cie wyjś,cia lub bezpiecznik

•,Bateria (bezobsł,ugowa):
oNapię,cie: 12V,
oPojemnoś,ć,: 7Ah,
oIloś,ć,: 3,
oDodatkowe moduł,y bateryjne (max): 3
oCzas do cał,kowitego nał,adowania: ~,5h,
•,Czas podtrzymania
o50% : 16min
o100% : 6min

•,Ostrzeż,enia diagnostyczne:
oWskaź,niki: Praca, Tryb AC, Tryb pracy na baterii, Tryb Bypass, Tryb ECO,Tryb C/F, Awaria, Wymiana baterii
oAlarmy dź,wię,kowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie, Awaria UPS, Wymiana baterii,

•,Komunikacja:
oPowerPanel®, Business Edition

•,Zarzą,dzanie:
oAuto-Ł,adowanie: tak,
oTest: tak,
oAuto-Restart: tak,
oZimny start: tak,
oUSB: tak,
oInterfejsy: 1x RS232, 1x USB, 1x EPO
oSNMP/HTTP: tak opcjonalnie

W zestawie

Jednostka UPS, podrę,cznik uż,ytkownika, pł,yta CD z aplikacją, PowerPanel®, Business Edition, przewó,d Phone line, przewó,d USB A+B, przewó,d zasilają,cy IN x 1, przewó,d zasilają,cy OUT x 2

Additional Information

Kod 430579
Producent CyberPower
Kod producenta OLS1000
EAN N/A
Strona www http://www.cyberpowersystems.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.