Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower OL3000

CyberPower OL3000
5 617,66 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CyberPower UPS OL3000ERTXL2U

UPS topologii Online w obudowie typu Rack 2U, zapewnia zabezpieczenie w dostarczaniu mocy elektrycznej na wysokim poziomie, w postaci czystej fali sinusoidalnej na wyjś,ciu, do zastosowań, z urzą,dzeniami o znaczeniu strategicznym.
•,Moc pozorna (VA): 3000VA,
•,Moc rzeczywista (W): 2700W.

UPS Cyber Power z serii OL jest idealnym rozwią,zaniem dla serweró,w, urzą,dzeń, sieciowych, stacji roboczych oraz innych aplikacji o znaczeniu krytycznym. Topologia Online (Double Conversion) w poł,ą,czeniu z zerowym czasem przeł,ą,czania zapewniają, ochronę, zasilania w postaci czystej fali sinusoidalnej dla wielu wymagają,cych urzą,dzeń,. Ponadto czas podtrzymania moż,e zostać, wydł,uż,ony poprzez moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dodatkowych moduł,ó,w bateryjnych.

Opcjonalnie moż,liwe jest ró,wnież, podł,ą,czenie karty SNMP, któ,ra pozwala zarzą,dzać, zdalnie jednostką, UPS poprzez przeglą,darkę, www. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition monitoruje stan systemu, a w przypadku wystą,pienia awarii zasilania potrafi wysł,ać, komunikat do podł,ą,czonego serwera, aby ten bezpiecznie się, wył,ą,czył,.

Dodatkowo wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Jednostka UPS w obudowie typu Rack 2U

Przeznaczenie:
•,ś,rednie przedsię,biorstwo,
•,centra magazynowania danych,
•,sieć,, serwery, stacje robocze,
•,wyposaż,enie przemysł,owe,

Cechy produktu:
•,Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
•,Topologia Online UPS (Double Conversion)
•,Obudowa typu Rack 2U / Tower
•,Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
•,Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
•,Automatyczny restart i ł,adowanie,
•,Port EPO (Emergency Power-Off)
•,Wielofunkcyjny obrotowey wyś,wietlacz LCD
•,Moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia moduł,ó,w bateryjnych (Hot-Swap)
•,Kontrola chł,odzenia w zależ,noś,ci od poziomu obcią,ż,enia
•,Ustawienia trybu Economy
•,Ustawienia trybu Generator
•,SBM (Smart Battery Management)
•,Karta SNMP/HTTP do zarzą,dzania zdalnego (opcjonalnie),
•,Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition
•,Polisa ochrony podł,ą,czonego sprzę,tu 100,000 Euro

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Moc zasilacza2700 W
Specyfikacja techniczna

•,Technologia oszczę,dzają,ca energię,: TAK - tryb ECO - wydajnoś,ć, >,93%

•,Wejś,cie:
o Zakres napię,ć, wejś,ciowych: 120~,139Vac dla obcią,ż,enia 0~,25%
,140~,159Vac dla obcią,ż,enia 0~,50%
,160~,179Vac dla obcią,ż,enia 0~,75%
,180~,280Vac dla obcią,ż,enia 0~,100%
oTyp zł,ą,cza: IEC C20
oCzę,stotliwoś,ć,: 40Hz~,70Hz

•,Wyjś,cie:
oTyp zł,ą,cza: 8 x IEC C13, 1 x IEC C19
oCharakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna 208, 220, 230, 240 Vac (konfigurowalne) +-2%
oCzę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50/60Hz +/- 0.25Hz,
oCzas przeł,ą,czenia (typowy): 0ms,
•,Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:
oTryb AC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 430578
Producent CyberPower
Kod producenta OL3000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje