Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Zasilacz awaryjny EX850E-FR

CyberPower Zasilacz awaryjny EX850E-FR

Kod: 367317

382,63 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CyberPower UPS EX850E-FR

UPS w formie listwy zasilają,cej serii EX przeznaczony dla osó,b cenią,cych uniwersalnoś,ć,, ł,atwoś,ć, zarzą,dzania oraz wydajnoś,ć, skupioną, w niezwykle mał,ym i lekkim urzą,dzeniu.

Zapewnia doskonał,ą, ochronę, dla sprzę,tu przed przepię,ciami, któ,re mogą, być, przyczyną, utraty danych.

Energooszczę,dna konstrukcja speł,nia niemal wszystkie potrzeby segmentu SOHO/SMB.

Wyposaż,ona w trzy filtrowane gniazda „,z bolcem”, ( dwa podtrzymywane bateryjnie) oraz udoskonalone funkcje bezpieczeń,stwa pozwala uż,ytkownikowi na ochronę, najważ,niejszych urzą,dzeń, elektrycznych w wypadku utraty zasilania.

Unikalne funkcje tych modeli czynią, je ł,atwymi w uż,yciu i zarzą,dzaniu, chronią,c Twoją, inwestycję, przez wiele lat. Od funkcjonalnoś,ci aż, do estetycznych szczegó,ł,ó,w

Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel ®, Personal Edition umoż,liwia zarzą,dzanie/monitorowanie jednostką, UPS poprzez port USB (napię,cie zasilania, zaplanowano wył,ą,czenie, pozostał,y czas pracy na baterii, stan baterii itp.).

Oprogramowanie kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi takimi jak: Windows XP 32 bit, Windows Server 2003 32 bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows 2000, Windows 8 32/64 bit, Windows Server 2012 oraz Linux i MAC.

Gł,ó,wne funkcje:
 , •,Energooszczę,dna technologia GreenPower UPS™,
 , •,Zabezpieczenie przeciwprzepię,ciowe, przeciwprzecią,ż,eniowe
 , •,Filtr RFI/EMI
 , •,Ochrona Telefon/Fax/Modem/DSL/Sieć,
 , •,Port USB do komunikacji z komputerem
 , •,Dioda stanu LED
 , •,3 gniazda FR (z bolcem)
 , •,Doł,ą,czone oprogramowanie do zarzą,dzania
 , •,Auto-Ł,adowanie/Auto-Restart
 , •,Kompaktowy rozmiar

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

•,Moc pozorna (VA): 850VA,
•,Moc rzeczywista (W): 490W,
•,Wejś,cie:
 , oNapię,cie wejś,ciowe: 192 - 263 Vac
 , oCzę,stotliwoś,ć,: 50 / 60Hz +/- 3Hz (czujnik automatyczny),
•,Wyjś,cie:
 , oLiczba gniazd UPS: 3 x FR
 , oCharakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
 , oCzę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50Hz / 60 Hz +/- 1%
 , oCzas przeł,ą,czenia (typowy): 4~,8ms,
 , oZabezpieczenie przecią,ż,eniowe: ,
 ,  , - Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik prą,du wyjś,ciowego
 ,  , - Praca na baterii: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego,
•,Ochrona przeciwprzepię,ciowa i filtracja:
•,Ochrona przeciwprzepię,ciowa: tak, 125J
•,Ochrona Telefon/Fax/Modem/DSL/Sieć, (1 x wejś,cie/wyjś,cie)

Cechy fizyczne urzą,dzenia
•,Wymiary (mm): 309 (G) x 110 (S) x 84 (W) mm
•,Waga (kg): 3

Bateria:
•,Napię,cie: 12V
•,pojemnoś,ć,: 7AH,
•,iloś,ć,: 1,
•,Czas do cał,kowitego nał,adowania: 8h,
•,Moż,liwoś,ć, wymiany

Czas podtrzymania
•,obcią,ż,enie 50%: 7min
•,obcią,ż,enie 100%: 2min

Ostrzeż,enia diagnostyczne:
•,Wskaź,niki: Zasilanie AC / Praca na baterii
•,Alarmy dź,wię,kowe: Bateria rozł,adowana, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie, Awaria

Komunikacja: oprogramowanie Power Panel Personal Edition
•,Obsł,ugiwane systemy operacyjne Windows XP 32 bit, Windows Server 2003 32 bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows 2000, Windows 8 32/64 bit, Windows Server 2012 oraz Linux i MAC

Zarzą,dzanie:
•,Auto-Ł,adowanie: Tak,
•,Auto-Restart: Tak,
•,USB: Tak

Dane ś,rodowiskowe:
•,Dopuszczalna temperatura pracy: 0st. C do 40st. C
•,Dopuszczalna wilgotnoś,ć,: 0 do 90% bez okndensacji
•,Dopuszczalna wysokoś,ć,: do 3000m

Certyfikaty:
•,Bezpieczeń,stwo: EN62040-1-1 and directive 2006/95/EC (73/23/EEC and 93/68/EEC)
•,EMC: EN62040 cat. C1 and directive 2004/108/EC

Zawartoś,ć, opakowania: jednostka UPS, podrę,cznik uż,ytkownika, przewó,d zasilają,cy, pł,yta CD

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 367317
Producent CyberPower
Kod producenta EX850E-FR
EAN 4712364148064
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje