Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Zasilacz awaryjny DX650E-FR

CyberPower Zasilacz awaryjny DX650E-FR

Kod: 279731

315,86 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CyberPower UPS DX650E-FR

UPS serii DX , przeznaczony dla osó,b cenią,cych uniwersalnoś,ć,, ł,atwoś,ć, zarzą,dzania oraz wysoką, wydajnoś,ć, skupioną, w niezwykle mał,ym i lekkim urzą,dzeniu.
Energooszczę,dna konstrukcja speł,nia niemal wszystkie potrzeby segmentu SOHO/SMB. ,

Wyposaż,ona w trzy filtrowane i podtrzymywane bateryjne gniazda „,z bolcem”, oraz udoskonalone funkcje bezpieczeń,stwa pozwala uż,ytkownikowi na ochronę, najważ,niejszych urzą,dzeń, elektrycznych w wypadku utraty zasilania.
Unikalne funkcje tych modeli czynią, je ł,atwymi w uż,yciu i zarzą,dzaniu, chronią,c Twoją, inwestycję, przez wiele lat. Od funkcjonalnoś,ci aż, do estetycznych szczegó,ł,ó,w ,

Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel ®, Personal Edition umoż,liwia zarzą,dzanie/monitorowanie jednostką, UPS poprzez port USB (napię,cie zasilania, zaplanowano wył,ą,czenie, pozostał,y czas pracy na baterii, stan baterii itp.).
Oprogramowanie kompatybilne z wieloma systemami operacyjnymi takimi jak: Windows Vista 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 7, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Small Business Server 2011 oraz Linux.

Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Gł,ó,wne funkcje:

 • Energooszczę,dna technologia GreenPower UPS™,
 • Zabezpieczenie przeciwprzepię,ciowe, przeciwprzecią,ż,eniowe
 • Filtr RFI/EMI
 • Diody stanu LED
 • Port USB do komunikacji z komputerem
 • 3 gniazda FR (z bolcem)
 • Doł,ą,czone oprogramowanie do zarzą,dzania
 • Kompaktowy rozmiar
 • Polisa ochrony sprzę,tu podł,ą,czonego do jednostki UPS: 50.000 euro


Specyfikacja techniczna:

 • Moc pozorna (VA): 650VA,
 • Moc rzeczywista (W): 360W,
 • Wejś,cie:
  • Napię,cie wejś,ciowe: 192V ~, 263V
  • Czę,stotliwoś,ć,: 47Hz~, 63 Hz , (czujnik automatyczny),
 • Wyjś,cie:
  • Liczba gniazd UPS: 3 gniazda z bolcem
  • Charakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 230Vac +/- 5%,
  • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50Hz / 60 Hz +/- 1%
  • Czas przeł,ą,czenia (typowy): <,4ms,
  • Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:
   • Praca normalna: bezpiecznik, ogranicznik prą,du wyjś,ciowego
   • Praca na baterii: ogranicznik prą,du wyjś,ciowego,
 • Ochrona przeciwprzepię,ciowa i filtracja:
  • Ochrona przeciwprzepię,ciowa: tak, 405J

Cechy fizyczne urzą,dzenia

 • Wymiary (mm): 235 (G) x 90 (S) x 190 (W) mm
 • Waga (kg): 2.7

Bateria::

 • Napię,cie: 12V
  • pojemnoś,ć,: 4.5AH,
  • iloś,ć,: 1,
 • Czas do cał,kowitego nał,adowania: 8h,
 • Czas podtrzymania
  • obcią,ż,enie 50%: , 6min
  • obcią,ż,enie 100%: , 1min

Ostrzeż,enia diagnostyczne:

 • Wskaź,niki: Zasilanie AC / Praca na baterii / Awaria / Pojemnoś,ć, Baterii
 • Alarmy dź,wię,kowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie,

Komunikacja: oprogramowanie Power Panel Personal Edition
Obsł,ugiwane systemy operacyjne Windows Vista 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows XP 32/64 bit, Windows 7, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Small Business Server 2011 oraz Linux

Zarzą,dzanie:

 • Auto-Ł,adowanie: Tak,
 • Auto-Restart: Tak,
 • USB: Tak

Cechy ś,rodowiskowe:

 •  ,Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0C ~, 40C
 •  ,Dopuszczalna wilgotnoś,ć, podczas pracy: 0%~,90% bez kondensacji
Zawartoś,ć, opakowania: , jednostka UPS, podrę,cznik uż,ytkownika, przewó,d zasilają,cy

 ,

 ,

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 279731
Producent CyberPower
Kod producenta DX650E-FR
EAN 4712364148774
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje