Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Woof niebieski głośnik bezprzewodowy z mikrofonem

Creative Woof niebieski głośnik bezprzewodowy z mikrofonem

Kod: 674749

104,01 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przenoś,ny mikrogł,oś,nik bezprzewodowy
Creative Woof to mieszczą,cy się, w dł,oni mikrogł,oś,nik bezprzewodowy. Mimo ż,e nie przycią,ga uwagi swym niewielkim rozmiarem, drzemie w nim potę,ż,na moc dź,wię,ku. Umoż,liwia zaró,wno bezprzewodowe, jak i przewodowe odtwarzanie muzyki. Dzię,ki mikrofonowi wbudowanemu w niewielką,, metalową, obudowę, moż,e być, wykorzystywany jako zestaw gł,oś,nomó,wią,cy podczas konferencji gł,osowych.

Zabierz go z sobą, tam, gdzie zechcesz
Stworzony z myś,lą, o mobilnoś,ci gł,oś,nik Creative Woof posiada niewielką,, metalową, obudowę, o ergonomicznym, mieszczą,cym się, w dł,oni kształ,cie. Dzię,ki temu moż,esz ł,atwo przenieś,ć, go w dowolne miejsce.
Nie daj się, zwieś,ć, jego niewielkim wymiarom!
Dzię,ki znakomitemu jak na tak niewielki gł,oś,nik dostrojeniu dź,wię,ku Creative Woof zapewnia wyją,tkowo gł,oś,ny dź,wię,k i gł,ę,bokie basy.

Podł,ą,cz gł,oś,nik Creative Woof
Poprzez Bluetooth*
Podł,ą,cz swoje urzą,dzenia audio za pomocą, Bluetooth i bezprzewodowo przesył,aj muzykę, do gł,oś,nika Creative Woof.
* Ze wzglę,du na wewnę,trzną, konstrukcję, Creative Woof, nie jest kompatybilny do wsparcia peł,nej funkcjonalnoś,ci i technologii modeli ZEN Touch 2 i ZEN Style M300.

Poprzez wejś,cie Aux *
Analogowe urzą,dzenie audio moż,esz podł,ą,czyć, do wejś,cia audio gł,oś,nika Creative Woof za pomocą, znajdują,cego się, w zestawie kabla 3,5 mm Aux-in.
* Gł,oś,noś,ć, dź,wię,ku w przypadku podł,ą,czenia przez wejś,cie Aux jest stał,a. Aby zwię,kszyć, gł,oś,noś,ć, na wejś,ciu Aux, należ,y dostosować, poziom gł,oś,noś,ci urzą,dzenia ź,ró,dł,owego. Po podł,ą,czeniu urzą,dzenia przez wejś,cie Aux funkcja Bluetooth zostanie wył,ą,czona.

Nieprzerwane odtwarzanie

Gł,oś,nik Creative Woof moż,e pracować, na baterii nawet ponad 6 godzin*. Po rozł,adowaniu wystarczy nał,adować, go przez port mikro USB.
Dzię,ki funkcji automatycznego przechodzenia w tryb czuwania gł,oś,nik Creative Woof wył,ą,cza się,, jeś,li przez ponad 10 minut nie zostanie wykryte poł,ą,czenie Bluetooth ani Aux, pozwalają,c oszczę,dzić, baterię,.
*Rzeczywista ż,ywotnoś,ć, baterii moż,e ró,ż,nić, się, w zależ,noś,ci od sposobu uż,ytkowania, ustawień, gł,oś,noś,ci oraz rodzaju podł,ą,czenia.

Zestaw gł,oś,nomó,wią,cy
Przeł,ą,czanie pomię,dzy rozmową, telefoniczną, a muzyką, nie jest już, problemem! Wbudowany w gł,oś,nik Creative Woof mikrofon pozwala na inteligentne przeł,ą,czanie pomię,dzy rozmową, telefoniczną, a muzyką, i powró,t do trybu odtwarzania muzyki po zakoń,czeniu rozmowy. Teraz już, nigdy nie ominie Cię, ż,adna rozmowa.

PrzeznaczeniePrzenośne
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza3,5mm minijack
Akcesoria w zestawie

- Gł,oś,nik Creative Woof
- Kabel USB
- Kabel stereo 3,5 mm
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi

KolorNiebieski
Wymiary

65.0 x 74.0 x 74.0 mm

Waga255 g
Pozostałe parametry

Profil Bluetooth:
- A2DP (Bezprzewodowy dź,wię,k stereo Bluetooth)
- AVRCP (Pilot Bluetooth)
- HFP (Profil gł,oś,nomó,wią,cy)
- HSP (Handset Profile)
Obsł,ugiwane kodeki:
- SBC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 674749
Producent Creative
Kod producenta 51MF8210AA007
EAN 5390660186738
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje