Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Woof 2 srebrny głośnik bezprzewodowy z mikrofonem

Creative Woof 2 srebrny głośnik bezprzewodowy z mikrofonem

Kod: 693875

146,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przenoś,ny mikrogł,oś,nik bezprzewodowy
Creative Woof 2 to mikrogł,oś,nik bezprzewodowy o doskonał,ej jakoś,ci dź,wię,ku. Wyposaż,ony jest w duż,ą, membranę, basową, zapewniają,cą, wysokiej jakoś,ci basy, funkcję, Bluetooth®, umoż,liwiają,cą, bezprzewodowe przesył,anie muzyki i przyciski do sterowania odtwarzaniem. Dzię,ki wbudowanemu mikrofonowi moż,e być, wykorzystywany jako zestaw gł,oś,nomó,wią,cy podczas konferencji gł,osowych.

Doskonał,ej jakoś,ci basy

Wyposaż,ony w aktywny, peł,nozakresowy przetwornik z podwó,jną, cewką, drgają,cą, i duż,ą, membranę, basową, gł,oś,nik Creative Woof 2 zapewnia najlepszą, wś,ró,d gł,oś,nikó,w tych rozmiaró,w gł,oś,noś,ć, i jakoś,ć, basó,w.

Podł,ą,cz swoje urzą,dzenia audio za pomocą, Bluetooth i bezprzewodowo przesył,aj muzykę, do gł,oś,nika Creative Woof 2
Poprzez wejś,cie Aux:
Analogowe urzą,dzenie audio moż,esz podł,ą,czyć, do wejś,cia audio gł,oś,nika Creative Woof 2 za pomocą, znajdują,cego się, w zestawie kabla stereo 3,5 mm Aux-in*.
* Gł,oś,noś,ć, dź,wię,ku w przypadku podł,ą,czenia przez wejś,cie Aux jest stał,a. Aby zwię,kszyć, gł,oś,noś,ć, na wejś,ciu Aux, należ,y dostosować, poziom gł,oś,noś,ci urzą,dzenia ź,ró,dł,owego. Po podł,ą,czeniu urzą,dzenia przez wejś,cie Aux funkcja Bluetooth zostanie wył,ą,czona.

Dł,uga ż,ywotnoś,ć, baterii
Dzię,ki moż,liwoś,ci pracy gł,oś,nika Creative Woof 2 przez ponad 6 godzin po jednym nał,adowaniu**, moż,esz cieszyć, się, swoją, muzyką, gdziekolwiek jesteś,.
**Rzeczywista ż,ywotnoś,ć, baterii moż,e ró,ż,nić, się, w zależ,noś,ci od sposobu uż,ytkowania, ustawień, gł,oś,noś,ci oraz rodzaju podł,ą,czenia.

Automatyczny tryb czuwania
Dzię,ki funkcji automatycznego przechodzenia w tryb czuwania gł,oś,nik Creative Woof 2 wył,ą,cza się,, jeś,li przez ponad 10 minut nie zostanie wykryte poł,ą,czenie Bluetooth ani Aux, pozwalają,c oszczę,dzić, baterię,.

Ł,atwoś,ć, obsł,ugi
Dzię,ki wbudowanym przyciskom sterowania odtwarzaniem, pozwalają,cym na wł,ą,czenie i wstrzymanie odtwarzania, zmianę, utworó,w i regulację, gł,oś,noś,ci, gł,oś,nik Creative Woof 2 zapewnia niezwykł,ą, wygodę,.

Zestaw gł,oś,nomó,wią,cy w gł,oś,niku
Dzię,ki gł,oś,nikowi Creative Woof 2 już, nigdy nie ominie Cię, ż,adna rozmowa. Wbudowany mikrofon pozwala na inteligentne przeł,ą,czanie pomię,dzy rozmową, telefoniczną, a muzyką, i powró,t do trybu odtwarzania muzyki po zakoń,czeniu konwersacji.

PrzeznaczeniePrzenośne
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja poziomu głośności
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączamicroUSB
Akcesoria w zestawie

- Gł,oś,nik Creative Woof 2
- Kabel USB
- Kabel stereo 3,5 mm
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Ulotki gwarancyjne i z informacjami o bezpieczeń,stwie

KolorSrebrny
Wymiary

65,8 x 99,1 x 96,6 mm

Waga276 g
Pozostałe parametry

Profil Bluetooth:
- A2DP (Bezprzewodowy dź,wię,k stereo Bluetooth)
- AVRCP (Pilot Bluetooth)
- HFP (Profil gł,oś,nomó,wią,cy)
- HSP (Handset Profile)
Obsł,ugiwane kodeki:
- SBC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 693875
Producent Creative
Kod producenta 51MF8215AA000
EAN 5390660187599
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje